”Litet medicinläckage från missbruksvården”

”Läckaget” av narkotikaklassade läkemedel från missbruksvården är mycket begränsat till svarta marknaden. Det menar Socialstyrelsen som kartlagt samtliga kliniker i landet och låtit analysera polisbeslag av metadon och buprenorfin.

Antalet drogrelaterade dödsfall har ökat av narkotika i Sverige, 2013 avled 589 personer med narkotika i kroppen. En ökande andel senare år har avlidit av läkemedlen metadon och buprenorfin (Subutex), totalt fler än dödsfall av heroin.

Samtidigt har utbyggnaden av läkemedelsassisterad behandling för opiatberoende (LARO-verksamheter) med dessa mediciner byggts ut kraftigt. Uppgifter om läckage från programmen har florerat i bland annat medier.

Metadondos
Metadondos

Därför gav regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen att undersöka kötider, dödsfall och läckaget till den illegala marknaden. Rapporten släpptes i måndags och visar bland annat att läckaget från vårdprogram är mindre än befarat.

Myndigheten har kartlagt de 110 LARO-enheterna i landet och i samarbete med Nationellt forensiskt centrum (tidigare SKL) analyserat läkemedelsförpackningar från ett års polisbeslag. Det var 3 221 tabletter och 219 batcher (tillverkningssatser).

Drygt hälften av buprenorfin-tabletterna kunde spåras och visade att 82 procent ursprungligen hade sålts till Frankrike.

– Vår kartläggning visar att det är den illegala införseln som dominerar. Omkring 10 procent av läkemedlen hade sålts till Sverige, vilken tyder på att läckaget från vårdens behandlingsprogram är mycket begränsat, även om det kan finnas viss snedvridning av siffrorna då inte allt kunde spåras, säger utredaren Daniel Svensson till Drugnews.

B561-Subutexbild02.jpgInsmuggling via Frankrike och näthandel verkar alltså vara den stora källan till illegala marknaden av buprenorfin, enligt rapporten.

I en tidigare studie från Malmö högskola med elva underhållsprogram i Södra Sverige svarade dock två av tre tillfrågade patienter att de någon gång hade delat med sig eller sålt vidare av sin medicin.

– Men forskarna hade intervjuat patienter, vi har undersökt den illegala läkemedelsmarknaden, det är olika undersökningar, svarar Svensson.

Socialstyrelsens kartläggning visar att det i september 2013 totalt var över 3 700 patienter inskrivna vid 110 LARO-verksamheter. Majoriteten (85 procent) av de inskrivna är över 30 år. Cirka 500 personer väntade på behandling, väntetiden var i snitt 28 dagar.
Det finns underhållsbehandling i alla landsting idag, (men Västernorrland tar inte emot nya patienter för närvarande).

Av de dödsfall med metadon eller buprenorfin som undersökts, så var tre av fyra inte i LARO-behandling vid tillfället. Personer med långvarigt missbruk löper större risk att dö. Enligt andra studier så är risken för dödlighet större för de som stängts av från programmen på grund av sidomissbruk eller andra skäl.

Socialstyrelsen skriver i sin rapport att behandling med läkemedel för opiatberoende förebygger återfall, förbättrar sociala situationen, minskar kriminalitet, prostitution och även dödlighet.

– Men behandlingen behöver bli mer likvärdig i landet. Det är stora skillnader vad gäller i inskrivningen, hur utredningen går till och vilket vård som erbjuds. På flera mindre ställen handlar det mest om att hämta sin dos medicin, inte erbjuda andra stödinsatser, säger Annika Remaeus, projektledare i Socialstyrelsens kartläggning, till Drugnews.

För att minska skillnaderna ska Socialstyrelsen utveckla ett nationellt kunskapsstöd för programmen och ge mer information om läkemedlens risker. Man föreslår även bättre överblick över all läkemedelsförskrivning och utveckla statistik över narkotikadödsfall.

Brukarrepresentanter har tidigare sagt att behandlingen – som för flera kan bli livslång – behöver anpassas mer utifrån enskilda patienters behov, önskemål och livssituation. Vad gäller föreskrifterna för programmen anser några att de borde skärpas, andra att mer individuell hänsyn tas och spärregler ses över. Socialstyrelsen håller nu på att se över föreskrifterna och väntas senare i år komma med nya.

Hur många heroin/opitat-beroende det finns i landet är okänt, missbruksutredningen skattade dem till cirka 10 000 personer.

• Socialstyrelsens rapport ”Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende, Slutsatser och förslag” (flera delstudier),

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser