Socialstyrelsen analyserar medicinläckaget

Uppgifter om att många patienter i substitutionsprogram delar vidare av sin medicin intresserar Socialstyrelsen som gör en egen kartläggning av behandlingsformen.

– All ny kunskap tar vi till oss och vi kommer analysera denna studie också, säger Gunnel Hedman Wallin, expert om missbruksvården på myndigheten, till Drugnews.
Men om det kommer leda till strängare föreskrifter för programmen kan hon inte säga.

Som Drugnews berättar så visar en studie på elva program i Sydsverige att 67 procent av de intervjuade patienterna någon gång hade sålt eller delat med sig av sin narkotikaklassade medicin (metadon och buprenorfin). En av fyra senaste månaden hade gjort det. Men det är en liten grupp (8,5 procent) som stor för merparten av läckaget (över 80 proc.) framgår också av studien från Malmö högskola.

Socialstyrelsen har redan ett uppdrag att se över läkemedelsassisterad behandling i landet. Förra regeringen gav uppdraget hösten 2012 efter uppgifter om medicinläckage och ökad dödlighet av metadon och Subutex bland missbrukare, men också efter att personer nekats behandling i olika landsting.

Socialstyrelsen håller nu på att snabbutreda och analysera brister i vårdformen och ska föreslå åtgärder – om väntetider, tillgängligheter, varför behandling ibland bryts och om sidomissbruk och dödsfall.

Patienter som sidomissbrukar illegala preparat eller langar vidare medicin riskerar att avstängas, enligt de föreskrifter som finns för programmen.
– Samtidigt vet vi att opiatberoende som står utanför programmen har en högre risk för dödlighet. Det är en avvägning. Dels ska vården stöda patienterna att klara behandlingen och kontrollen är redan idag stor. Dels förebygga att de potenta medicinerna inte kommer på svarta marknaden, en säkerhetsfråga, säger Gunilla Hedman Wallin.

Det finns över ett hundra program och ställen som idag har tillstånd att ge läkemedelsassisterad behandling. Men hur många heroinmissbrukare det finns idag vet inte Socialstyrelsen säkert.

– Andelen ”rena” heroinister har nog minskat och andelen som blandmissbrukar även andra preparat ökar, säger hon.

• Hur går det då med Socialstyrelsens egen utredning?
– Vi är inne i en intensiv fas och samlar in uppgifter och ska även låta en av forskarna i läckagestudien göra en brukarstudie. Senast i mars 2015 ska vi lämna kartläggningen till Socialdepartementet, säger Gunnel Hedman Wallin.

Underhålls-program

Det finns cirka 4 000 patienter med opiatberoende i över ett hundra underhållsprogram (substitutionsprogram) i Sverige. De erbjuds narkotikaklassad medicin för att hålla suget av heroin borta och kunna få ett socialt mer stabilt och fungerande liv.

Tidigare patienttak har tagits bort. Tillgången till behandlingen har ökat senare år, men det skiftar mellan landstingen.
Men kontrollen är fortfarande stor, patienter som upptäcks sidomissbruka eller langa vidare sin medicin till andra riskerar att avstängas. Dödligheten bland dem utanför programmen är högre.

Även en grupp smärtpatienter får regelbundet metadon utöver detta, enligt Svenska Brukarföreningen.

Hur många de opiatberoende är i landet idag är okänt, missbruksutredningen uppskattade för några år sedan dem till omkring 10 000 personer.

• Senaste artikeln i Malmö högskolas läckageprojekt ”Diversion of methadone and buprenorphine by patients in opioid substitution treatment in Sweden: Prevalence estimates and risk factors publiceras i International Journal of Drug Policy.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser