SBU: goda effekter av 12-stegsbehandling

Så kallad tolvstegsbehandling har goda effekter för alkoholberoende, särskilt för de som sedan engagerar sig i självhjälpsgruppen Anonyma Alkoholister, visar en stor forskningsöversikt. SBU har granskat den och anser att rapporten trots några svagheter visar att tolvstegs fungerar.


Det är en systematisk översikt av 27 studier som gjorts av brittiska Cochrane med 10 565 deltagare som deltagit i olika alkoholbehandlingar.

Den visar att för kontinuerlig nykterhet fungerade tolvstegsbehandling något bättre än andra vanliga behandlingar, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT) och motivationshöjande insatser (MET). Medan för andra utfallsmått (som andel nyktra dagar och alkoholrelaterade konsekvenser) så hade tolvstegsbehandling likvärdiga resultat med andra behandlingsinsatser.

Cochrane-översikten (”Alcoholics Anonymous and other 12-step programs for alcohol use disorder”) släpptes 2020 och en tidigare jämförelse gjordes 2006.
– Vetenskapliga stödet för tolvstegsbehandling har ökat mellan åren, från minst lika bra som andra, till att vara bättre när det åtminstone gäller utfallsmåttet helnykterhet, säger Nils Stenström, projektledare på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) för svenska utvärderingen av rapporten.

Han menar att de goda resultaten nog kan härledas till vidare kontakt med frivilligrörelsen Anonyma Alkoholister, som ger deltagare ett nytt socialt sammanhang, nya roller och ”de som är med i självhjälpsgrupper blir ett levande bevis på att det fungerar, i vart fall för vissa”.

Samtidigt har tolvstegsmetoden ifrågasatts och neddragningar gjorts av alkoholbehandling i öppenvården och Kriminalvården har beslutat att stoppa sitt länge använda 12-stegsprogram på fängelser.

• Drugnews: Visar rapporten att tolvstegs i alla fall behövs?
– Ja, behövs är en svår fråga, det beror ju på hur alternativen ser ut. Men översikten visar definitivt att det är ett behandlingsalternativ med goda effekter, säger Nils Stenström.

Joar Guterstam. Foto: Privat

Även Joar Guterstam, specialist i psykiatri och beroendemedicin på Karolinska institutet, och som varit sakkunnig i SBU:s granskning, håller med.
– Det behövs ett brett behandlingsutbud för att så många som möjligt ska hitta en hjälp som passar. Vad gäller tolvstegs, så visar rapporten att den behandlingen fungerar för vissa patienter, har klar evidens och inte är något ”flum”, säger han till Drugnews.

Han betonar dock vikten av att det finns en stor bredd av behandlingsinsatser att välja mellan.
– Tolvstegs är nog bra för de som eftersträvar helnykterhet, men för de med alkoholproblem som vill nå ett mer kontrollerat drickande, så behövs andra insatser, säger Joar Guterstam som också är ordförande i Svensk förening för beroendemedicin.

SBU har även funnit svagheter i den stora översikten. En brist är att man inte skiljt mellan korta hänvisande insatser och mer omfattande tolvstegsbehandlingar. Räcker det med några få samtal och uppmuntra till delta i AA eller krävs mer ambitiösa program?, undrar Guterstam.

Han saknar även fler originalstudier, exempelvis från Sverige och Finland, som gjort randomiserade undersökningar. Nästan alla studier i Cochrane-rapporten är från USA – kanske beroende på att tolvstegsrörelsen föddes där – och varsin från Norge och Storbritannien.

Men sammanfattningsvis så stärker ändå översikten det vetenskapliga underlaget för att tolvstegsbehandling är en effektiv insats för alkoholberoende, enligt SBU.

Cirka 3,3 miljoner människor avlider årligen av alkoholrelaterade orsaker i världen. I Sverige beräknas kostnaderna för skadlig alkoholanvändning till 103 miljarder kronor årligen, varav 15 miljarder för vård och behandling.

• Fotnot: SBU:s granskning och kommentarer: ”Effekter av tolvstegsbehandling och korta insatser för att understödja deltagande i AA vid alkoholberoende”.

Anonyma alkoholister

Självhjälpsrörelsen AA bildades 1935 och har sedan dess hjälpt miljontals människor att bli och förbli nyktra. Det finns cirka 105 000 grupper i 180 länder. Idag finns grupper också för narkotika- och andra beroenden.

Man erbjuder gemenskap och delar erfarenheter för att stärka varandra att hålla sig nyktra och hjälpa andra att tillfriskna från missbruk. Man kan vara anonym vid träffarna, enda villkoret för medlemskap är en önskan om att sluta dricka. Rörelsen är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.

Modellen utgår från ett tolvstegsprogram där man erkänner sitt missbruk och i olika steg sedan genom självrannsakan och samtal går vidare mot ett nyktert liv.

Det var ursprungligen mer inslag av en kristen ton i orginalet till den ”Stora boken”, men texten har med tiden ändrats för att bli tillgänglig för fler.
• Källor Anonyma Alkoholister och Wikipedia
Drugnews

Annonser