Skilda världar om drogerna

Medan media är upptagna med att diskutera legalisering av cannabis pågår en helt annan diskussion i skolans värld, skriver Staffan Hübinette, konsult på Narkotikafri Skola.

För ett och ett halvt år sedan hörde en rektor på en gymnasieskola i Småland av sig och frågade om jag kunde vara behjälplig med råd och stöd i deras arbete med att forma en ny drogpolicy. De ville också införa slumpvisa drogtester. Till detta bidrog också en specifik och tragisk händelse på skolan.

Nu sista dagarna före sommarlovet hade vi ett samtal för att summera erfarenheterna från första läsåret med en ny policy.

Ett samarbete inleddes med möte med skolledning och elevhälsoteam. Första steget var som vanligt en genomgång av läget på skolan. Därefter en analys av förebyggande insatser och policydokument, handlingsplan och rutiner vid oro och händelser. I det här fallet ville skolan även införa slumpvisa drogtester, vilket kräver omsorgsfull planering där en mängd detaljfrågor behöver klaras ut.

Inför vårt möte nu hade skolan gjort en sammanställning av arbetet med drogtestningen under det första året.

Av skolans drygt 900 elever gick 350 första årskursen och var de som i första steget erbjöds drogtestning för att kommande läsår utöka till andra och sedan tredje årskursen. Då drogtestning alltid måste vara frivilligt krävs ett medgivande från vårdnadshavare och elev i samband med läsårsstart. Dessutom ska eleven upplysas om frivilligheten vid provtagningstillfället och har då alltid rätt att avstå, även om ett medgivande getts initialt.

På den aktuella skolan visade det sig att 99 procent lämnat sitt medgivande att ingå i testningen och endast en elev sagt nej initialt och en hade ännu inte lämnat in medgivandeblanketten.

För att få erfarenhet och etablera rutiner valde skolan att första året ha en begränsad testning med endast 46 genomförda slumpvisa tester fördelat på sju tillfällen där mindre grupper om fem till tio elever testats vid varje tillfälle. Fullt utbyggt är planen att testa cirka 150 elever på årsbasis vid ett 15-tal tillfällen.

Av de 46 som nu testades visade sig två vara positiva. Till det kommer tolv misstankebaserade tester varav fyra positiva, samtliga på cannabis, men en även på opioider.

Skolan har även haft narkotikasök med hund som markerat mot två elevskåp.

Jag frågar vad personalen, föräldrar och elever tycker om att skolan infört drogtestning. I samband med provtagningen genomförs först ett enskilt samtal med varje elev med frågor om skolsituationen, tobak, alkohol, medicinering och vad eleven tror att drogtestet ska visa. Eleven påminns om att drogtestet är frivilligt och får även frågan vad hen tycker om att skolan använder drogtester.

Rektorn svarar att eleverna överlag är välvilligt inställda. Att samtliga föräldrar med ett undantag lämnat medgivande tar skolan som ett kvitto på att föräldrar är positiva till drogtester och rektorn säger att de reaktioner som kommit enbart varit för.

Elevhälsopersonalen som genomför samtalen och provtagningen gillar det också. Det tar visserligen lite tid men samtalen, drogtestningen och förbättrade rutiner för samverkan med primärvården gör att mindre tid behöver läggas på att ”släcka bränder”.

Tidigare har det gnisslat i samarbetet och tid har gått åt att förhandla om och lösa akuta situationer. Oklara rutiner och gnissel i samverkan gjorde att skolan tidigare tvekade och underlät att agera tidigt. Elevhälsoteamet spar tid och energi som kan läggas på förebyggande arbete i stället för akuta ingripanden. De elever som behöver får nu snabbare stöd och hjälp.

Den oro som fanns för att drogtestningen skulle påverka relationerna negativt mellan elever och elevhälsopersonal har inte besannats, tvärtom har de stärkts.

Eleverna märker att personalen bryr sig, tar frågan på allvar och vet att det finns stöd och hjälp att få om det behövs.

Föräldrar, elever och personal är alltså nöjda. Alla vill ha en trygg och narkotikafri skola förklarar rektorn och arbetet med den nya policyn har blivit ”hundra procent bättre än vi förväntat”. Och den langning som tidigare förekommit på skolan verkar under det här året upphört.

Erfarenheterna är också densamma som alla andra skolor gjort som arbetat med policy och drogtestning på detta sätt och som jag haft förmånen att samarbeta med och följa under lång tid.

I sista minuten före sommarlovet hör en rektor från en Komvux-skola av sig och vill få råd och stöd för att införa en ny policy med slumpvisa drogtester på skolans yrkesutbildningar. Här är det fokus på trygg och säker arbetsmiljö som gäller!

*     *     *

Men på skärmen fortsätter twitter-flödet från det som en kulturskribent på Svenska Dagbladet uttryckte det ”den kreativa klassen” som vanligt. Kulturskribenten förklarade för några år sedan att hen gärna skulle dela en joint med Hanif Bali. I Aftonbladets valsatsning #min fråga, är frågan för dagen ”Legalisering av cannabis?”. Inslaget görs av vad som närmast för tanken till en tonårstrotsig praoelev, men är Aftonbladets journalist.

Men för rektorer, skolsköterskor och kuratorer som befinner sig i verkligheten och varje dag möter, stöttar och hjälper elever är legalisering av cannabis knappast svaret. Det är som skilda världar.

Jag önskar förstås alla skolors personal och elever ett välförtjänt sommarlov. Vi ses igen till hösten och fortsätter jobbet!


av
STAFFAN HÜBINETTE
– författare och rådgivare till projektet Narkotikafri Skola

Tema: NARKOTIKAFRI SKOLA

Drogfria skolor är inte självklart – trots att det behövs för en trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att lyckas med skolarbete och framtidsplaner, men också för skydda unga från att hamna i missbruk.  Droger påverkar unga hjärnor, försvårar inlärning och ökar risk för skolk, lägre betyg och avhopp.

Allt fler skolor tar fram drogpolicys och frågar efter metoder för att tidigt upptäcka och kunna ingripa om elever misstänks testa eller vara på väg in i beroende. Några myndigheters beslut har försvårat användande av bl a slumpvisa drogtester och utveckla samarbete skola, socialtjänst och polis, och hänvisar till enskildas integritet. Men skolor prövar sig fram.

Idag använder ett 50-tal skolor (flera gymnasier med yrkesutbildning) i landet s.k. slumpvis drogtestning, som ska baseras på frivillig medverkan och kontrakt med målsman och elev.
Se mer projektet Narkotikafri Skola

Läs mer

Annonser