Fortsatt hög cannabisanvändning

OTTAWA Cannabisbruket i Kanada ligger på fortsatt hög nivå visar nya data för 2023 från den årliga nationella undersökningen Canadian Cannabis Survey. Efter att ha ökat åren före legaliseringen 2018, och fortsatt de två första åren efter, förefaller användningen ha stabiliserats, men på en hög nivå, skriver författaren Staffan Hübinette i en analys.

Den ökade användningen åren före legaliseringen är ett resultat av en politisk process och kampanj för legalisering som pågått sedan 1990-talet, men på allvar tog fart kring 2010.

Ett antal välorganiserade kampanjer startades 2010-2011 samtidigt som de stora cannabisföretagen efterhand etablerades. En liberalisering av lagstiftningen för medicinsk cannabis infördes och en kommersialisering skedde 2014-2015. En avgörande betydelse hade inte minst den politiska process som startade 2013 med det liberala partiets och premiärminister Justin Trudeaus löfte om legalisering av cannabis och den valkampanj som följde. Unga väljare lockades av löftet och Trudeau kunde vinna 2015. Därefter stod det klart att en legalisering skulle bli verklighet och efter en lagstiftningsprocess 2016-2017 kunde den införas i oktober 2018.

Polisen anpassade tidigt sina insatser efter den politiska utvecklingen och redan från 2012 minskade antalet rapporterade cannabisbrott kraftigt, vilket innebar att polisen såg mellan fingrarna på ringa cannabisbrott. Cannabis normaliserades alltså redan långt innan legaliseringen genomfördes.

I Sverige däremot ligger cannabisanvändningen fortsatt på en stabil och jämförelsevis mycket låg nivå. Glappet i tidslinjen för Kanada kan förklaras av en förändring i undersökningen som tidigare mätt från 15 år och äldre, men senare från 16 år och äldre.

Även bland unga vuxna 20-24 år ligger användningen på en hög nivå och bland unga 16-19 år har den ökat under 2023, enligt den nya rapporten. Jämfört med svenska ungdomar är användningen avsevärt högre i Kanada.


Efter att ha ökat kraftigt åren
före och de närmaste åren efter legaliseringen tycks bruket därefter ha stabiliserats på en hög nivå. I hela befolkningen ligger användningen senaste 12 månaderna på mellan 25-30 procent, vilket är tio gånger högre jämfört med Sverige. Bland unga och unga vuxna kanadensare mellan 40-50 procent, vilket är fyra till fem gånger högre jämfört med Sverige.

Efter att legaliseringen införts 2018 har regelverken fortsatt att liberaliseras och trenden är tydlig. Cannabisindustrins produktutveckling med ät- och drickbara produkter och aggressiva marknadsföring fortsätter.

Konkurrensen mellan företagen och mellan den legala och illegala marknaden ökar. Tillgängligheten ökar och priset sjunker.

Om unga och unga vuxna kanadensare som idag har en hög användning behåller sina cannabisvanor över tid och cannabisindustrins marknadsföring mot kvinnor är framgångsrik talar mycket för att användningen kan komma att öka ytterligare.

Utvecklingen i Kanada, liksom de delstater i USA som tillåtit försäljning och nöjesbruk av cannabis, visar att en legalisering leder till en kraftigt ökad användning. Med en högre användning följer också ökade hälsorisker och skadeverkningar.

För cannabisindustrin är det ett lyckokast, för samhället ett misslyckande. Inte minst gäller det barn och unga.

Legalisering av cannabis är det enda sättet att skydda barn från cannabis, menade Justin Trudeau när det liberala partiet i Kanada bestämde sig för driva det, (National Post). Ett av de främsta syftena med legaliseringen är också, enligt den kanadensiska lagen Cannabis Act, att skydda unga.

Att cannabisanvändningen bland unga ligger på så höga nivåer – och där studier visar att många unga användare drabbas av någon form av cannabisrelaterade problem och barn i ökad utsträckning exponeras för cannabis i hemmet och tvingas uppsöka akutvård – visar att legaliseringen tvärtom utgör en betydande risk för barn och unga.

Annonser