Kanada: fler självmord efter legaliseringen

SAINT JOHN En ny kanadensisk studie i provinsen New Brunswick visar att antalet personer som begått självmord med cannabinoider i kroppen ökade efter legaliseringen av cannabis. Frågan om det finns ett orsakssamband är dock fortfarande oklart.

Det har varit svårt att reda ut sambanden mellan cannabisbruk och självmord. Enligt den amerikanska vetenskapsakademins sammanställning av studier fram till 2016 finns måttliga (moderate) bevis för ett statistiskt samband mellan fullbordade självmord och cannabis, men det är inte lika starkt som för schizofreni och psykoser. Forskningen visar också att både självmordstankar och självmordsförsök riskerar öka desto tyngre cannabisbruk personer har.[i]

Det som talar för ett orsakssamband är neurobiologiska studier som visar att serotoninbalansen i hjärnan kan rubbas av cannabis, vilket kan öka risken för depression och suicidtankar.[ii] Även de svårigheter som följer på ett gravt bruk på grund av de intellektuella skadorna – relationsproblem, konflikter på jobbet, misslyckade studier, sämre ekonomi – kan så småningom leda till nedstämdhet och depressioner.[iii]

Flera undersökningar visar också att cannabis ökar tankar på att avsluta sitt liv, som i sig är en riskfaktor att man faktiskt kan göra det.[iv][v]

I en metaanalys från 2019, med Gabriella Gobbi vid McGill universitetet i Kanada som huvudförfattare, hittade man en klar riskökning för depressioner, självmordstankar och självmordsförsök hos dem som började med cannabis tidigt. Däremot sågs ingen högre risk för ångestsyndrom. [vi]

Ny studie från Kanada

En ny studie från den östliga provinsen New Brunswick i Kanada kastar delvis nytt ljus på frågan.[vii] När cannabis legaliserades i landet 2018 dröjde det på de flesta håll innan den lagliga försäljningen kom igång. I New Brunswick – med knappt 750 000 invånare – fick emellertid medborgarna omedelbar tillgång till drogen. Här noterades också den största ökningen av cannabiskonsumtionen jämfört med de andra provinserna.
Den steg från 15,1 till 20,3 procent, som använt drogen de senaste tre månaderna för 15 år och äldre.

Av det skälet ville forskargruppen, med Alexander Jordan vid Dalhousie University i staden Saint John, som huvudförfattare, undersöka vilken effekt detta hade på antalet döda med av cannabinoider i kroppen. Man ville också ta reda på ålder, kön och dödssätt för de som använt cannabis. Även förekomsten av andra droger undersöktes hos självmordsfallen.

Forskargruppen utgick från alla dödsfall i provinsen mellan januari 2014 och maj 2020 där det gjorts toxikologiska analyser, sammanlagt 3 060 personer. Skillnader i andelen cannabispositiva prover före och efter legalisering i den totala kohorten, samt inom varje åldersgrupp och kön bedömdes och analyserades. Forskarna analyserade också förekomsten av kokain, alkohol, opioider, bensodiazepiner och amfetamin.

Efter att ha kontrollerat för ålder, kön och sätt att dö hade de som avled efter legaliseringen högre odds för att ha cannabis i kroppen efter döden än de som dog före legaliseringen. Dessutom såg man en större andel cannabispositiva prover efter legalisering i åldersgruppen 25 till 44 år i de dödsfall som klassificerade som avsiktliga eller oavsiktliga självmord, jämfört med perioden före legaliseringen. Forskarna observerade också en betydande ökning av förekomsten av kokain och amfetamin i obduktionsprover under studieperioden.

Legaliseringens inverkan
Studien visar alltså att cannabisanvändningen i New Brunswick ökade efter legaliseringen, särskilt bland unga vuxna och de som dör av självmord eller oavsiktligt.

”Det belyser också behovet av framtida forskning om legaliseringens inverkan på cannabisanvändningen på andra håll”, skriver forskarna.

• Fotnoter: [i] The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids . The current state of evidence and recommendation for research (January 2017). National Academies of Sciences, Engineering and Medicine. S-14. – NCBI Bookshelf (nih.gov)

[ii] Bhagwager, Z. et al (2004). Persistent reduction in brain serotonin1A receptor binding in recovered depressed men measured by positron emission tomography with [11C]WAY-100635 | Molecular Psychiatry, 9: 386-392. (nature.com)

[iii] Marmorstein, N. & Iacono, W. (2011). Explaining associations between cannabis use disorders in adolescence and later major depression: A test of the psychosocial failure model .  Addict Behav, 36: 773-776. (nih.gov)

[iv] Agrawal, A. et al (2017). Major Depressive Disorder, Suicidal Thoughts and Behaviors, and Cannabis involvement in Discordant Twins: a Retrospective Cohort Study . Lancet Psychiatry. 2017  Sep; 4(9): 706–714. (nih.gov)

[v] Buckner, JD. (2017). Cannabis Use and Suicidal Ideation: Test of the Utility of the Interpersonal-Psychological Theory of Suicide (nih.gov) Psychiatry Research. Volume 253. Sid 256 -259.

[vi] Gobbi, et al (2019). Association of cannabis use in adolescence and risk of depression, anxiety, and suicidality in young adulthood: a systematic review and meta-analysis. JAMA Psychiatr.

[vii] Jordan et al (2022). Identification of cannabinoids in post-mortem blood samples from the province of New Brunswick before and after recreational cannabis legalization. International  Journal of Drug policy. Volume 103, May 2022, 103629.

Etiketter:

Annonser