USA: cannabis ökar – högst i delstater som legaliserat

WASHINGTON DC Nya data från en årlig stor amerikansk undersökning (NSDUH) visar att cannabisanvändningen i USA fortsätter att öka, men inte bland skolelever. Skillnaden mellan delstater som legaliserat och de med förbud är stor, skriver författaren Staffan Hübinette.


I båda fallen har det skett en fortsatt ökning, medan nivån på användningen är betydligt högre i delstater som legaliserat.

I den stora nationella undersökningen National Survey on Drug Use and Health[i] (NSDUH) mäts användning senaste 12 månaderna och senaste 30 dagarna i åldersgrupperna 12-17 år, 18-25 år, 12 år och äldre, 18 år och äldre, och 26 år och äldre. Trenden är densamma oavsett prevalensmått och åldersgrupp med undantag för unga 12-17 år.

Sedan Colorado och Washington som första delstater legaliserade 2012 har fler delstater följt efter och är i februari 2024 totalt 25 delstater, inklusive huvudstaden Washington DC. Ett antal av dessa har infört legalisering kort före eller efter att den senaste mätningen 2022 och är för tidigt att ha med i en beskrivning av trend.

I följande grafer görs en jämförelse av användning senaste 30 dagarna mellan genomsnittet för de fem delstater som först legaliserat – Colorado, Washington, Oregon, Alaska och Washington DC – och delstater som fortfarande 2022 när mätningen gjordes hade ett förbud. Som jämförelse finns även Sverige med.[ii]

De preliminära resultaten från NSDUH:s mätningar under pandemiåren 2019-2021 som tidigare redovisats har nu tagits bort med motiveringen att dessa data inte är tillräckligt tillförlitliga då insamling av data under den perioden försvårades. I Sverige har inga mätningar gjorts 2017 och 2019.

I delstater som legaliserat har cannabisanvändningen redan tidigt legat på en något högre nivå än i delstater med förbud. Ökningstakten har sedan varit större i delstater som legaliserat och där även skillnaden ökat över tid.

Medan användningen i Sverige som har ett förbud ligger stabilt på en jämförelsevis mycket låg nivå har användningen i amerikanska delstater med förbud ökat.

En förklaring till detta kan vara en ”smittoeffekt” från delstater som legaliserat och som påverkar närliggande delstater med förbud. Någon sådan ”smittoeffekt” har ännu inte funnits för Sveriges del, men kan bli aktuell efter att Tyskland legaliserat.

Medan skillnaden mellan delstater som legaliserat och delstater med förbud har ökat, sett till hela befolkningen 18 år och äldre, är ökningstakten i båda fallen densamma i åldersgruppen 18-25 år.

Åldersgränsen för inköp av cannabis är 21 år i USA, men då mätningen görs på åldersgruppen 18-25 år är det svårt att veta vilken effekt den har på åldrarna 18-20 år. Troligen är användningen relativt hög även i den gruppen.

 

I Colorado som också mäter frekvensen i användningen har 32 procent i gruppen 18-25 år använt cannabis senaste 30 dagarna och där 16,7 procent uppger en daglig eller nästan daglig användning vilket visar att unga vuxna har en mycket hög användning. I gruppen 26-34 år är andelen 17.2 procent.[iii]

När det gäller skolelever 12-17 år har användningen däremot minskat i både amerikanska delstater som legaliserat och delstater med förbud.

En liten minskning har även skett i Sverige från en redan låg nivå. Detta kan möjligen vara en pandemieffekt då skolelevers sociala kontakter under pandemin begränsades när undervisning bedrevs på distans. Trenden har hållit i även 2022.

Om det inledningsvis när Colorado och Washington som första delstater legaliserade fanns farhågor att legaliseringen även skulle leda till ökad användning bland skolelever har utvecklingen i stället visat en minskande trend.

Däremot visar studier och data från både USA och Kanada att legaliseringen lett till att barn och unga i ökad utsträckning exponeras för cannabis vilket medfört att antalet samtal till giftinformation, antalet besök på akutmottagningar och inläggning för sjukhusvård har ökat. Vanligen sker denna exponering i hemmet där föräldrarna använder cannabis, t.ex. ät- och drickbara cannabisprodukter.[iv]

Skillnaden i användning mellan delstater är stor och där nivån är betydligt högre i delstater som legaliserat. Mörkgröna staplar (se graf nedan) markerar delstater som legaliserat före senaste mätningen 2022, medan ljusgröna staplar markerar delstater som legaliserat under 2022 och 2023. Röda staplar markerar delstater med förbud. Som jämförelse finns även Sverige med.

Cannabisanvändningen i Sverige är vid en jämförelse med amerikanska delstater mycket låg. Det gäller delstater med förbud, men i ännu högre grad delstater som legaliserat.

Fotnot: Undersökningen National Survey on Drug Use and health (NSDUH) följer sedan 1971, användningen av tobak, alkohol och narkotika, missbruk och psykisk hälsa med mera i USA. Men har förändrats mycket under åren. Sedan 1999 utökades urvalsdesignen till att omfatta alla delstater och DC, och har övergått till datorstödda online-intervjuer. Cirka 70 000 personer, 12 år och äldre, tillfrågas årligen i studien. Beräkningarna är bl. a avsedda för forskare, beslutsfattare och allmänhet att bättre kunna förstå och följa utvecklingen.

Referenser: [i] NSDUH.
[ii] Folkhälsomyndigheten.
[iii] Colorado BRFSS.
[iv] Studien Unintentional Pediatric Cannabis Exposures After Legalization of Recreational Cannabis in Canada, Myran et al. 2021.

Etiketter:

Annonser