Cannabis vanligast i narkomanvården i Holland

HOUTEN. Efter ett sex års avbrott är den samlade statistiken över beroendevården i Nederländerna (Holland) åter tillgänglig. Den visar att cannabis alltjämt är den vanligaste drogen inom narkomanvården. För alla typer av beroendeproblem för patienter upp till 25 års ålder är cannabis mer än dubbelt så vanligt som alkohol.


Det visar nederländska data i nationella alkohol- och narkotika-informationssystemet Ladis, som nu åter blivit tillgängligt. [1]

Ladis samlar data från all beroendevård i landet, både öppen och sluten och för frivården. Förutom narkotika räknar man in också alkohol, läkemedel och spel. Även ätstörningar och liknande problem tas med i statistiken som insamlas på uppdrag av ministeriet för hälsa, välfärd och idrott.

Åter efter sex år
Få länder i Europa kan visa så tydliga uppgifter över narkotikasituationen som Nederländerna. Och datainsamlandet görs på samma sätt under lång tid. Här har Sverige mycket att lära.

Emellertid upphörde Ladis att leverera sina årliga rapporter Kerncijfers Verslavingszorg (Nyckeltal för beroendevård) 2016 på grund nya bestämmelser om databehandling av personuppgifter. Efter en lagändring i parlamentet som trädde i kraft 2022 fick man återigen tillgång till data från alla berörda institutioner.

I den nya rapporten som släpptes i februari 2024 kan man utläsa att 61 100 personer fick beroendevård under 2022.

De flesta (44 procent) hade alkohol som primär problematik. Därnäst kom cannabis med 15 procent, följt av opiater 13 procent och kokain 12 procent. Spelmissbruk svarade för 3 procent. Siffrorna har inte ändrats särskilt mycket under de senaste tio åren.

Cannabis hade länge relativt få klienter som fick vård, jämfört med de så kallade tunga drogerna, där opiater låg i topp. Men sedan 2012 är cannabis den vanligaste narkotikan inom beroendevården medan opiaternas andel och antal har sjunkit. Mellan 9 000 – 10 000 personer söker varje år hjälp på grund av cannabis. Det är bara toppen på isberget. All forskning visar att det verkliga antalet personer med cannabis- och andra beroendeproblem är väldigt mycket högre.

Bara ett fåtal söker vård för alkoholproblem. Det visar till exempel en svensk studie från Karolinska Institutet.[2] Eller söker vård för cannabis, enligt en irländsk studie.[3] Det är extra tydligt i USA efter legaliseringen av cannabis, (se Drugnews-artikel).

Beroendeproblem för unga eller gamla
En intressant del av Ladis-rapporten visar beroendevård i olika åldrar. För dem under 25 år är cannabis överlägset vanligaste huvuddrog (42 procent), jämför med alkohol (18 procent). Kokain står där för åtta procent och opiater bara två procent i den åldersgruppen.

Hoppfullt är ändå att andelen, och antalet, under 18 år som söker vård för cannabis har minskat de senaste fem åren, däremot ökar efterfrågan på cannabisvård i gruppen 25–39 år.

I andra änden av ålderspyramiden (personer över 55 år), är det väsentligt annorlunda. Där ligger alkohol högst med 61 procent av de vårdsökande, opiater 24 och cannabis 2 procent.

Ytterligare en intressant uppgift i statistiken gäller sekundär problematik. Har anges att nära hälften (48 procent) av de som söker vård för cannabis har andra drogproblem, varav alkohol är vanligast.

Ungefär samma uppgifter om ytterligare missbruk gäller för andra droger, där alkohol är det vanligaste sekundära vårdbehovet.

• Referenser: [1] Ladis. Kerncijfers Verslavingszorg 2017 – 2022 (2024, pdf-fil).
 [2] Sara Wallhed Finn (2018) Alcohol dependence: barriers to treatment and new approaches in primary care, Karolinska Institutet.
[3] Mongan et al (2022). Comparing Cannabis Use Disorder in the General Population with Cannabis Treatment Seekers Using Multi-Source National Datasets: Who Receives Treatment? European Addiction Research, (2022) 28 (2): 103–112. | Karger Publishers

Annonser