Staffan Hübinette – Årets förebyggare

Under pågående konferensen Förebygg.Nu i Göteborg fick Staffan Hübinette ta emot priset Årets förebyggare. ”Mycket roligt. Ett kvitto på att arbetet med projektet Narkotikafri skola betyder något”, säger pristagaren till Drugnews.

Han mottog i onsdags CAN:s diplom och 25 000 kronor för sitt mångåriga engagemang och arbete med att kombinera teori, forskning, lagstiftning och praktik” och lyckats skapa förändringar och ge nya perspektiv i drogförebyggande arbetet.

Inte minst inom skolans värld genom att ta in arbetsmiljö och miljöinriktad prevention och därmed arbetat fram en ny preventionsmodell”, enligt motiveringen.

Staffan Hübinette, Värmdö, är till vardags lärare i socialpedagogik på Tollare folkhögskola. Han har i decennier varit engagerad i drogfrågor och förebyggande arbete.

Sedan millennieskiftet coachar han även kommuner och skolor i RNS-projektet Narkotikafri skola med att ta fram policy, handlingsplaner och rutiner för att förebygga, tidigt upptäcka och vidta åtgärder mot droger bland elever.

– Egentligen inte så komplicerat, utan självklarheter. Viktigt att skolans personal vet vad som gäller, hur de ska ingripa och göra rätt saker för att stötta och hjälpa elever. Det handlar om att skapa en trygg, säker och bra arbetsmiljö i skolan och där policy, handlingsplaner och rutiner är verktyget, säger Staffan Hübinette som har skrivit flera handböcker i ämnet.

Det finns idag en stor osäkerhet om vad skolan kan, får och bör göra till exempel när det gäller drogtestning, användning av narkotikahundar och hur skolan kan ingripa mot elevers narkotikabruk.

– Många skolor kontaktar mig och vet inte hur de ska göra när drogproblem uppstår. Ofta handlar det om glapp till socialtjänst som inte ger återkoppling till skolor i elevärenden och osäkerhet kring regler om drogtester, säger han.

Staffan Hübinette har bara i höst lett seminarier med lärare, rektorer och elevhälsopersonal från ett 80-tal gymnasieskolor och har under året handlett ett 30-tal skolor och flera kommuner i deras policyarbete.

I svallvågor kring legaliseringsdebatten är det fler elever som visar mer tillåtande attityder till särskilt cannabis. Men Staffan Hübinette tror inte att drogproblem ökat särskilt bland unga.

– Nej, ingen stor förändring, visar i alla fall CAN:s drogvaneundersökningar. Däremot är det stora lokala skillnader och skillnader mellan olika skolor. Kanske kan också en mer tillåtande syn till cannabis med tiden leda till ökad användning, men just därför är skolans policyarbete så viktigt, säger han.

Drugnews: vad är din drivkraft?
– En röd tråd är nog ett samhällsengagemang sedan länge som har fördjupats. Och som lärare ser jag ju hur droger står i vägen för unga att klara studier och få ett bra liv, svarar Staffan Hübinette som även är aktiv i IOGT-NTO.

FÖREBYGGAR-priser till Norrtälje kommun genom trygghetschef Marita Bertilsson och läraren Staffan Hübinette. Samt CAN:s drogforskarpris till professor Markus Heilig. Foto: Slim Lidén

Vid prisutdelningen i Göteborg fick även Norrtälje utmärkelsen som Årets kommun (faktiskt för andra gången). Kommunen har sedan flera år en trygghetsavdelning som samordnar föräldrastöd, frågor om policy, ANDT-prevention och psykisk hälsa.

Och Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får CAN:s drogforskningspris 2017 (diplom och 25 000 kronor) för framstående forskning om beroendesjukdomar. Han understryker vikten av evidensbaserad vård och har visat hur beroendepatienter ofta hamnar i kläm mellan olika vårdgivare.

FörebyggNu-konferensen i Folkets hus i Göteborg samlar omkring 700 deltagare till många seminarier och workshops under två dagar.

• Fotnot: Fotona är tagna av Slim Lidén, Årets förebyggare 2013!

Tema: NARKOTIKAFRI SKOLA

Drogfria skolor är inte självklart – trots att det behövs för en trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att lyckas med skolarbete och framtidsplaner, men också för skydda unga från att hamna i missbruk.  Droger påverkar unga hjärnor, försvårar inlärning och ökar risk för skolk, lägre betyg och avhopp.

Allt fler skolor tar fram drogpolicys och frågar efter metoder för att tidigt upptäcka och kunna ingripa om elever misstänks testa eller vara på väg in i beroende. Några myndigheters beslut har försvårat användande av bl a slumpvisa drogtester och utveckla samarbete skola, socialtjänst och polis, och hänvisar till enskildas integritet. Men skolor prövar sig fram.

Idag använder ett 60-tal skolor (flera gymnasier med yrkesutbildning) i landet s.k. slumpvis drogtestning, som ska baseras på frivillig medverkan och kontrakt med målsman och elev.

• Se mer projektet Narkotikafri Skola
(Toppfoto: iStockphoto)

Läs mer

Annonser