Klippan bäst på förebygga droger bland unga

I Klippans kommun använder minst andel gymnasieelever narkotika i Skåne, enligt en folkhälsoenkät i regionen. Systematiskt drogförebyggande arbete och drogtester i skolor kan ha bidragit.


Undersökningen har gjorts bland skolelever i Skånes kommuner i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 åren 2012, 2016 och 2021. I senaste enkäten hade användandet gått ner bland gymnasieelever i Klippans kommun över fyra procentenheter som använt narkotika senaste året, (från 6,8 procent år 2016 till 2,5 procent 2021).

Simon Eliasson som är gruppchef i lokalpolisområde Klippan:
– Vi har ganska länge jobbat aktivt mot narkotikaproblematiken i vårt polisområde, väldigt mycket i den uppsökande verksamheten gentemot ungdomar och folk som inte förekommer sedan tidigare i narkotikasammanhang, säger han till SVT Helsingborg.

Han tror särskilt slumpvisa drogtester som infördes bland gymnasieelever 2015 i kommunen kan ha inverkat.
– Jag tror testerna har spelat en jättestor roll, säger han.

Drogtesterna på såväl teoretisk som praktiska gymnasieprogram (ex på Åbyskolan och Tegelbruksskolan i Klippan) började användas i bredare för sju år sedan i den lilla kommunen och har blivit känt i hela landet. De ska vara förebyggande och slumpmässiga, så att elever inte vet om dem i förväg, och ska samtidigt vara frivilliga. Föräldrar får underteckna att skolan får drogtesta eleverna och vid positiva prov görs orosanmälan till socialtjänsten.

Studiebesök görs från andra skolor och kommuner för att se hur det fungerar i Klippan. Skåne har idag flest skolor (elva gymnasieskolor) som tillämpar slumpvisa drogtester i landet.

Narkotika-prevalens riket, Skåne och Klippans kommun. Graf: Staffan Hübinette

Sett till hela perioden 2012 till 2021 som folkhälsoenkäterna gjorts, så har andelen gymnasieelever som någonsin provat narkotika minskat mer i Skåne än på riksnivå och störst är minskningen i just Klippan (- 66,6 procent). Ifjol var det bara cirka 6,5 procent av de tillfrågade eleverna som uppgav att de provat narkotika, cannabis är vanligast.

Drogtester kan ha även ha en förebyggande funktion för unga att hänvisa till att tacka nej till att pröva narkotika på fester om grupptryck uppstår.
Testtillfällena föregås alltid av individuella samtal med eleven och en skolsköterska eller kurator. Exempelvis frågor om relation till alkohol, tobak och narkotika och om elevens närvaro i skolan, och stöd erbjuds vid behov.
Kommunen arbetar även med att kartlägga och försöka finna de bakomliggande orsakerna till varför elever provar droger. För att få en bild över hur elever mår i skolan.

Bert-Inge Karlsson, intiativtagare. Foto: RNS

 

Bert-Inge Karlsson var fram till i somras kurator på Klippans gymnasieskolor och var den som tog initiativ till att starta med drogtester bland elever och utvecklade en modell som flera skolor använder idag.

Han är glad, men inte överraskad över folkhälsoenkätens resultat:
Det är en bekräftelse på att ett långsiktigt och tålmodigt förebyggande arbete lönar sig, säger Bert-Inge Karlsson. De slumpvisa drogtesterna är endast en del i det förebyggande arbetet, men en viktig del som också gjort att vi nu arbetar mer systematiskt, säger han till Drugnews.

Även Sara Persson, folkhälsoutvecklare i Klippans kommun, är nöjd över resultatet från folkhälsoenkäten:
– I första hand ska ungdomarna ha beröm för att de visar på mognad och fattar kloka beslut. Blir annars ofta så att bara vuxna tar åt sig cred när det går bra. Såklart handlar det också om vilken möjlighet unga får att fatta kloka beslut, så som exempelvis vilken kunskap de har och vilka villkor en som ung ställs inför, säger hon till Drugnews.

Sara Persson. Foto: Klippans kommun

Hon understryker att kommunen behöver arbeta med olika främjande, förebyggande och åtgärdande perspek0tiv. Det kan handla om drogtester i skolan, motverka psykisk ohälsa, stärka föräldrarollen, stärka barnrätten, ha en lyhörd socialtjänst med mera.
Klippan har även mobila team med fältassistenter som är ute bland unga på kvällar och föreningsgården Sågen ordnar aktiviteter.

Men inte alla siffror ger samma goda bild i enkäten. Exempelvis har fler flickor i grundskolan i Klippan använt narkotika än tidigare, och fler flickor än pojkar uppger att de någon gång prövat. Det handlar oftast om cannabis, men också tramadol eller ecstasy. Det finns även en trend med att fler elever i årskurs 6 testat alkohol och tobak.

– Varför? Jag tänker att ökad psykisk ohälsa bland flickor nog spelar in här, säger Sara Persson.

Då det finns flera faktorer bakom normbrytande beteenden, så vill behöver kommunen samverka med andra aktörer som polisen, civilsamhället, regionen och andra kommuner, menar hon.

Klippans kommun beslutade i höstas om en egen hållbarhetsstrategi där ”ANDTS-frågor ska prioriteras genom ett långsiktigt och kommungemensamt arbete”, delvis därför att den nationella har fördröjts.

Staffan Hübinette är förebyggare och rådgivare i projektet Narkotikafri Skola.
– Klippans gymnasieskolor utmärker sig tydligt med bra drogprevention. Skåne ligger numer bättre till som region än rikssnittet vad gäller droger bland gymnasieelever, säger han till Drugnews.

Han tror drogtester kan vara en bra metod, men det räcker inte.
– En insats löser inga problem, det behövs många bitar i det förebyggande pusslet. Insatser för att öka upptäcktsrisken som slumpvisa drogtester och narkotikasök med hund är en pusselbit. Men framför allt krävs en väl fungerande skola som är trygg och har goda relationer med eleverna, som är goda skyddsfaktorer, säger Staffan Hübinette.

I Sverige tillämpar idag ett 60-tal skolor – mestadels gymnasieskolor – slumpvisa drogtester bland elever. Skolinspektionen har tidigare kritiserat sådana drogtester, men efter att informerats om helheten av insatserna görs färre tillsyner.

• Fotnot: Folkhälsorapport Barn och unga i Skåne, av region Skåne. Har gjorts 2012, 2016 och 2021. Vid senaste enkäten inbjöds alla skolor med elever i årskurs 6, 9 och gymnasiet år 2, nära 26 200 svarade (72 procent). Av alla 33 kommuner i Skåne var det bara tre som där droganvändning inte minskat jämfört med 2012, (Örkelljunga, Båstad och Trelleborg).

Drog-prevalens Skåne kommuner. Graf: Staffan Hübinette.

Tema: NARKOTIKAFRI SKOLA

Drogfria skolor är inte självklart – trots att det behövs för en trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att lyckas med skolarbete och framtidsplaner, men också för skydda unga från att hamna i missbruk.  Droger påverkar unga hjärnor, försvårar inlärning och ökar risk för skolk, lägre betyg och avhopp.

Allt fler skolor tar fram drogpolicys och frågar efter metoder för att tidigt upptäcka och kunna ingripa om elever misstänks testa eller vara på väg in i beroende. Några myndigheters beslut har försvårat användande av bl a slumpvisa drogtester och utveckla samarbete skola, socialtjänst och polis, och hänvisar till enskildas integritet. Men skolor prövar sig fram.

Idag använder ett 50-tal skolor (flera gymnasier med yrkesutbildning) i landet s.k. slumpvis drogtestning, som ska baseras på frivillig medverkan och kontrakt med målsman och elev.
Se mer projektet Narkotikafri Skola

Läs mer

Annonser