Missbrukare hjälper varandra till nykterhet

CLEVELAND Att hjälpa till vid Anonyma Alkoholisters möten, såsom öppna lokalen, ställa i ordning och koka kaffe åt besökare är bra även för det egna tillfrisknandet. Det har dessutom en terapeutisk effekt som bidrar till nykterhet, visar en amerikansk rapport om självhjälpsrörelsen.

Rapporten “Helping Others Helps Alcoholics Stay On The Road To Recovery“ som nyligen publicerats i vetenskapliga magazinet – Alcoholism Treatment Quarterly – visar med hjälp av ett stort och växande underlag av vetenskapliga undersökningar om Anonyma Alkoholisters program, nyttan av rörelsens möten.

Rapportförfattaren, professor Maria E Pagano, vid Case Western Reserve University School of Medicine, beskriver hur viktiga kringtjänster är i tillfrisknande från drogmissbruk. Men också hur andra aktiviteter som att vara sponsor och delta aktivt vid mötena är bra för tillfrisknandet.

– Undersökning visar nyttan av service och aktiviteter, för att hjälpa sig själv och andra missbrukare bli nyktra och förbli nyktra. Resultaten visar också att denna serviceaktivitet kan appliceras i andra behandlingsprogram för missbrukare, säger Maria E Pagano i en kommentar till studien.

– Att hjälpa andra enligt AA-programmet har skapat en terapi baserad på den gemensamma kunskapen av missbruket och har en stor potential inom beroendebehandling, fortsätter hon.

Principerna i programmet framhäver basen för Anonyma Alkoholisters verksamhet.

Pagano och hennes kollegor har gått igenom flera äldre och senare empiriska studier. Bland annat har de använt data från 2004 års Projekt Match, en av de största kliniska undersökningar inom alkoholforskning som hittills genomförts.

Forskarna fann att 40 procent av de alkoholister som hjälpte andra alkoholister genom deras första 15 månaders nykterhet fortfarande var nyktra efter ett år. Undersökningen visade också att av de som inte använde sig av 12-stegsprogrammet var endast 22 procent fortfarande nyktra efter ett år.

I en kompletterande studie från 2009, där data från Match-projektet också ingick, framgår att hela 94 procent av de nyktra alkoholister som fortsatt att hjälpa andra fortfarande själva var nyktra. Denna grupp hade också lägre andel depressioner.

Likaså hade de som led av en låg självuppfattning, som fortsatt att hjälpa andra nyktra till, en högre motivation att förbli nyktra och de hade också förbättrat sin självbild och var nöjdare med tillvaron än de som inte använt behandlingsmodellen.

– Dessa resultat visar att alkoholister som använder sig av 12-stegsprogrammet för sitt tillfrisknande och ger service och hjälper andra, har en positiv effekt i sin nykterhet och den mentala hälsan, säger Maria E Pagano till Alcoholism Treatment Quarterly Journal.

De samhälleliga vinsterna av det frivilligarbete som de nyktra missbrukarna uträttar i vardagen blir också stora, eftersom kostnader för annars fortsatt missbruk besparas.

De samhälleliga vinsterna av det frivilligarbete som de nyktra missbrukarna uträttar i vardagen blir också stora, eftersom kostnader för annars fortsatt missbruk besparas.

Anonyma alkoholister

Självhjälpsrörelsen AA bildades 1935 och har sedan dess hjälpt miljontals människor att bli och förbli nyktra. Det finns cirka 105 000 grupper i 180 länder. Idag finns grupper också för narkotika- och andra beroenden.

Man erbjuder gemenskap och delar erfarenheter för att stärka varandra att hålla sig nyktra och hjälpa andra att tillfriskna från missbruk. Man kan vara anonym vid träffarna, enda villkoret för medlemskap är en önskan om att sluta dricka. Rörelsen är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.

Modellen utgår från ett tolvstegsprogram där man erkänner sitt missbruk och i olika steg sedan genom självrannsakan och samtal går vidare mot ett nyktert liv.

Det var ursprungligen mer inslag av en kristen ton i orginalet till den “Stora boken“, men texten har med tiden ändrats för att bli tillgänglig för fler.
(Källor Anonyma Alkoholister och Wikipedia)
Drugnews/SL

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser