Utbildning behövs vid förändrad beroendevård

Det är helt rätt att renodla ansvaret för beroendevården i enlighet med samsjuklighetsutredningens förslag, men det räcker inte med organisatoriska förändringar. Det var den samlade bilden efter Uppsala universitets seminarium om hur samsjuklighet kommer in i beroendevården

Anders Printz, som är den som genomfört samsjuklighetsutredningen, beskrev hur utredningen mött en väldigt splittrad situation för dem som behövde det gemensamma välfärdssystemet.

Vårt välfärdssystem är extremt stuprörsuppbyggt. Väldigt mycket handlar om vad kostar det för oss och vad innebär de för vår verksamhet, sa Printz.

Utredningen föreslår bland annat att regionernas ska ha ansvar för all behandling av skadligt bruk och beroende. Samtidigt betonade han att det också krävs ett fortsatt arbete från socialtjänsten för att hantera personernas hela livssituation.

Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner, höll med att det är bra om det kan ske en renodling av ansvaret, men att det inte får innebära att någon gör mindre än idag.

– Det är rätt att sjukvården ska ha huvudansvaret, men ingen annan får backa, sa hon.

Hanna Ljungvall, tidigare enhetschef LARO-mottagningen i Uppsala och  docent vid  Uppsala universitet, lyfte fram behovet av att hela tiden se patienten som en medmänniska och behovet av ett personcentrerat förhållningsätt. Även om det, inte minst när det handlar om vård med mycket potenta läkemedel kan behövas kontroller, så behöver det ske utan att kränka.

Det behövs ett professionellt möte, en professionell relation, där vården inte dömer och försöker se situationen ur patientens perspektiv.
Men det betyder inte att vården ska ge upp sitt professionella ansvar.
– Personcentrerad vård betyder inte att vården och patient är överens , men vården ska alltid respektera patientens upplevelse, sa Hanna Ljungvall.

Ing-Marie Wieselgren, SKR, påpekade att det behövs en omfattande utbildningsinsats om intentionerna i utredningen ska kunna genomföras i praktiken.
– Inte minst behövs utbildning inom primärvården, påpekade Wieselgren.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser