Gemensam lag för tvångsvård utreds

Regeringen vill att den pågående samsjuklighetsutredning även ser över om dagens olika lagar om tvångsvård för missbruk (LVM) och psykiska problem (LPT) kan slås ihop. Personer med båda diagnoserna riskerar idag att falla mellan stolarna.


– I dag finns två lagar som ger stöd för att kunna ge vård utan samtycke i syfte att rädda liv och hälsa hos personer med både svår psykisk ohälsa eller beroende. Det gör att det finns en risk att falla mellan stolarna. Med en gemensam lagstiftning kan vården bli bättre och rättssäkerheten öka för dessa utsatta personer, säger socialminister Lena Hallengren (S) i en kommentar.

Idag är lagstiftningen uppdelad i dels lagen om vård av missbrukare (LVM) och dels lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Men flera personer har både pågående missbruk och psykiatriska diagnoser, vilket gör det svårare att få hjälp och stöd.

Kommunernas socialtjänst ansvarar för en del av missbruksvården, medan regionernas sjukvård för den psykiatriska vården. Ofta skickas människor mellan de olika instanserna, utan att få hjälp.

En utredning ledd av Anders Printz, kanslichef på Vårdförbundet, håller redan på att analysera för- och nackdelar med en gemensam lagstiftning och hur personer med samsjuklighet ska få ett bättre stöd.

Den tillsattes efter SVT Uppdrag granskning i programmet ”Vem kan rädda Sanne?” belyst problemen med delat ansvar då en ung skör flicka med flera problem skickades runt till flera ställen utan att få hjälp. Alla partier i riksdagen socialtjänst krävde en översyn av hur vårdansvar av beroendeproblem och psykisk ohälsa kanb hos en huvudman och att regeringen skulle låta utreda frågan.

Lena Hallengren

Socialministern uppger att hon blev berörd över Sannes situation och hon träffade hennes mamma och andra anhöriga i liknande situation.
– Jag blir berörd av att personer kan befinna sig i en situation där man har två allvarliga tillstånd. Att då inte få den bästa vården och bollas mellan huvudmän, det tycker jag är ovärdigt, säger Lena Hallengren till SVT.

Det nya tilläggsuppdraget som nu läggs till handlar om att utredaren ska lämna förslag till gemensam lagstiftning för att tvångsvården ska bli mer flexibel och säkerställa att åtgärder ges utifrån individens behov och stärka säkerheten för de som behöver vården.
Samsjuklighetsutredningen tillsattes ifjol. Det nya uppdraget om gemensam lag för tvångsvård ska redovisas senast 31 januari 2023.

• Fotnot: Tilläggsdirektiv till Samsjuklighetsutredningen, Dir. 2021:96 (pdf-fil).

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser