Ökad Laro-behandling i Skåne – men fler dör

Sedan Region Skåne införde vårdval 2014 för opioidberoende till läkemedelsassisterad behandling (Laro) så har antalet mottagningar och patienter ökat kraftigt och väntetiderna halverats. Men dödlighet bland missbrukare har inte minskat, visar en utvärdering av Malmö högskola.


Region Skåne införde som första sjukvårdslandsting i landet fritt vårdval i april 2014 för Laro-behandling av heroinister och andra opioidberoende, (dagliga doser av metadon eller buprenorfin, rådgivning och psykosocial behandling). Två utvärderingar visar nu att tillgängligheten har ökat sedan dess: antalet mottagningar har ökat från åtta till 18 i Skåne (varav elva privata) som finns på åtta orter. Och antalet patienter har ökat från cirka 950 till 1400 patienter.

– Tillgängligheten har ökat kraftigt genom fler Laro-mottagningar. Väntetiderna har halverats till ett par veckor och patienterna tycker överlag bemötandet blivit bättre, säger Lisa Andersson, doktorand på Malmö högskola, till Drugnews.

Metadondos

Patienternas inflytande har stärkts. Med uppmjukade riktlinjer så kan de mer hävda sin rätt och inte kastas ut vid tillfälligt sidomissbruk. Och kommer någon på kant med personal så kan de söka vidare till annat program.

Mikael Johansson på Skånes Brukarförening – som själv får metadon sedan många år – välkomnar utvecklingen med vårdvalet.
– Bemötandet har blivit bättre, man kommer in snabbare och får det man behöver på ett enklare sätt och man kan byta mottagning om man inte är nöjd, säger säger han till SVT Skåne.

Före vårdvalet infördes fanns oro för att mottagningarna skulle börja konkurrera genom att skriva ut mer beroendeframkallande narkotiska läkemedel. Men regionen hade viss beredskap för det med ökad tillsyn – mottagningarna har kontroll på varandra och av regionen, menar Lisa Andersson. Två enheter som haft en mer liberal förskrivning av bensodiazepiner i Helsingborg och Malmö har blivit granskade och måste ändra arbetssätt.

Lisa Andersson har intervjuat flera Laro-patienter på sex av programmen och som uppger att de är mer nöjda efter vårdvalet. Frågor om läckage av mediciner till missbrukare utanför program och om möjlighet att bli helt fri från beroende har inte ingått i uppdraget att ställa, men har diskuterats ändå.

– Flera patienter berättar om en önskan att trappa ner helt, men inte många lyckas, risken för återfall till heroin är stor. För de flesta blir Laro en livslång behandling, säger hon.

Och även om en tidigare studie visat att två av tre Laro-patienter någon gång delat med sig av sina narkotikaklassade läkemedel till andra, så tror flera mottagningar att merparten av det som säljs på illegala marknaden (ex. Subutex-tabletter) oftast smugglats från andra länder.

Det finns evidens för att Laro-behandling för grava opioidmissbrukare ger gott resultat – minskad kriminalitet, bättre socialt liv och minskad dödlighet. Men det finns även oro för att läkemedlen som delas ut kan missbrukas och hittas hos avlidna narkomaner.

Ett syfte med vårdvalet för Laro i Skåne var att minska dödligheten. Men istället har tvärsom något fler avlidit med opioider i kroppen, visar en av studierna där man gått genom rättsmedicinska data i Skåne.

Från 2012 till före vårdval Laro infördes 2014 så var det 113 dödsfall, och perioden juli 2014 till juni 2016 så var 134 dödsfall opioidrelaterade. Även Laro-mediciner hittades mer bland de avlidna – första perioden 54 dödsfall med metadon och buprenorfin, andra perioden 62 dödsfall*.

Anders Åkesson, regionråd

– Varje enskilt dödsfall är ett misslyckande. Det finns mer att göra – tydligare riktlinjer kring bensodiazepiner behövs, arbeta vidare med läckagefrågan och få ut naloxon-sprej mot överdoser i missbruksgruppen. Hela vårdkedjan och samverkan med kommunerna måste bli bättre, säger regionrådet Anders Åkesson (MP) till Drugnews.

Han vill ändå lyfta fram att behandlingen fungerar och att minst var fjärde Laro-patient i Skåne numer har jobb eller utbildar sig.

Men klart är att dödligheten alltså inte gått ner efter vårdvalet, men det är svårt i nuläget att förklara varför.
– Det är för få fall som skiljer för att säga något säkert om kopplingen till Laro. Det är mer troligt en del av en nationell trend med ökat antal opioidrelaterade dödsfall och fler dödsfall av fentanyler och smärtmediciner som oxikodon, säger utredaren Lisa Andersson.

Forskarna ska nu gå vidare och undersöka dödsfallen närmare. Exempelvis om de avlidna tidigare hade kontakt med instanser som socialtjänst, sjukvård och kriminalvård, om de haft Laro-behandling och jämföra med vad de avled av.

Sverige ligger jämförelsevis högt när det gäller andel personer som avlider i narkotikamissbruk i EU, särskilt av opioidpreparat. Efter ökad press så håller regeringen på att ta fram en handlingsplan mot narkotikarelaterad dödlighet.

Fotnot*: uppgifter från forskare på Malmö högskola som gått genom obduktionsrapporter på Rättsmedicinska avdelningen i Lund. Antalet dödsfall till följd av heroin, metadon och buprenorfin två år före och efter vårdvalet infördes var 73 respektive 83 dödsfall.

 • Länkar till de två utvärderingarna: Vårdval Laro av Lisa Andersson och Björn Johnson på Malmö högskola (pdf-fil 104 sidor). En medicinsk utvärdering av Lars-Håkan Nilsson (14 sidor).

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser