Sömnmedel vanligast vid förgiftningsdöd

Sömnmedlet Zopiklon var enskilt vanligaste substansen och förekom vid 600 av alla 5 359 dödsfall vid förgiftningar av läkemedel och narkotika perioden 2012-2017, som Socialstyrelsen sammanställt. Vid överdoser är opioider som buprenorfin, heroin och metadon vanligast.


Senaste åren har ungefär 900 personer per år avlidit i läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Sverige sticker ut i Europa med höga dödstal och 2017 avled 960 personer till följd av förgiftningar (året före 916 dödsfall), enligt statistik Socialstyrelsen tagit fram till Drugnews.

Ungefär hälften av dödsfallen handlar om olycksfallsförgiftningar, dvs överdoser. En fjärdedel är självmord och övriga fall är oklart om någon avsikt funnits till förgiftningen.

Foto: Jason Pooley /CC by 2.0

Socialstyrelsen har tidigare ofta registrerat dödsfallen gruppvis (med undantag för några klassiska droger). Men sedan 2012 börjat notera även enskilda preparaten vid förgiftningar, enligt ”substansmodulen”, som nu blivit del av dödsorsaksregistret.

– Genom att registrera enskilda substanser som nämnts på dödsorsaksintygen kan vi gräva mer på djupet och nu få fram utförligare information om dödsfallen. Vilket är viktigt i arbetet för att minska antalet dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar, säger Daniel Svensson, utredare på Socialstyrelsen.

För perioden 2012-2017 sticker särskilt läkemedlet Zopiklon ut, ett sömn- och lugnande medel som tillhör gruppen bensodiazepiner. Under de sex åren kan hela 600 av de drygt 5300 dödsfallen knytas till läkemedlet, ofta tillsammans med andra substanser, men i 91 dödsfall som enda substans.

Det är särskilt bland suicid-fallen som Zopiklon är vanligt, men även läkemedel som propiomazin och tramadol förekommer ofta. Även vanliga huvudvärkstabletten paracetamol (ex Alvedon och Panodil) är vanlig bland sådana dödsfall.

Bland överdos-dödsfallen är olika opioider vanligast. Under perioden var buprenorfin vanligast tätt följt av heroin och metadon. Även fruktade fentanyl-analoger ledde till flera av dödsfallen, men de försvinner ofta efter blivit narkotikaklassade och ersätts av nya. Men även smärtläkemedlet fentanyl (ex. i plåster) förekommer vid 315 dödfall under perioden.

Cirka hälften av dödsfallen 2012-2017 hade två eller flera substanser bidragit till dödsfallen, och i nära 30 procent fanns tre eller fler substanser. Vanligast kombination var buprenorfin och alprazolam. Buprenofin används vid behandling av heroinberoende och alprazolam är ett ångestdämpande, lugnande medel, enligt Fass.

I analys av den nya statistiken finner man att dödsfallen kan vara mycket olika och ofta flera substanser involverade.
– En mycket sammansatt bild med både illegala droger och många legala läkemedel inblandade. I det förebyggande arbetet för att minska antalet dödfall i förgiftningar behöver insatser målgruppsanpassas, säger Daniel Svensson.

Metadondos

Förgiftningar senaste åren är vanligare bland män än kvinnor. Dödsfall bland unga män handlar ofta om överdoser av opioder och ”partydroger”, medan kvinnor finns överrepresenterade bland suicidfallen. Insatser inom vården, suicidprevention, förebygga psykisk ohälsa är minst lika viktiga som för kontroll av polis och tull, menar han.

 • Drugnews: av överdosfallen under perioden står opioidmedicinerna buprenorfin och metadon, som bl. a används i läkemedelsassisterad behandling, för fler dödsfall än heroin. Kommentar?

– Beslutsfattare får dra vilka slutsatser de vill, men det är inte bara läckage från Laro-mottagningar. Buprenorfin förskrivs även som smärtmedicin och orsakar dödsfall, och en inte obetydlig del som förekommer på svarta marknaden smugglas in över gränsen, svarar Daniel Svensson.

• Fotnot: Socialstyrelsens faktablad ”Statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar” (pdf-fil, 4 sidor) och om ”substansmodellen” (pdf-fil, 17 sidor).

 

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2018 avled 903 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 962 dödsfall).  Och 2019 fortsatt liten nedgång till 894 dödsfall.

Opioidläkemedel, heroin och nya substanser dominerar dödsfall i överdoser. Men färre avled av potenta fentanyl-analoger 2018 (bl a efter rättsliga ingripande mot langare och fler klassningar), vilket lett till lägre kurva.
Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar lägre dödstal än Socialstyrelsen, som även tar med underliggande orsak).

En åtgärdsplan tagits fram för vända utvecklingen. Utdelning av motgiftet Naloxon, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser. Riksdagen har uppmanat regeringen se över narkotikapolitiken och utreda hur drogdöden kan bromsas.

Läs mer

Annonser