Mobilförbud på ungdomshem utreds

En utredare ska se över om barn och ungas användning av mobiltelefoner och internet ska begränsas eller förbjudas på statens ungdomshem. Detta för att förhindra rymningar, destruktiva kontakter eller beställa droger.


På flera av hemmen är droger lättillgängliga och smugglas ofta in. På flera av hemmen är droger lättillgängliga och smugglas ofta in. Gängbråk och rymningar förekommer.
Socialdepartementet uppdrar åt en utredare att se över de unga intagnas tillgång till elektroniska kommunikationer och besök på Statens Institutiomsstyrelse (SiS).

– Det är orimligt att ungdomar som placerats på SiS har kunnat använda mobiltelefoner för att planera fritagningar, köpa narkotika eller utnyttjas sexuellt. Det här handlar om ungdomar som behöver bryta med tidigare destruktiva relationer, då måste det också finnas ett anpassat regelverk för det, säger socialminister Lena Hallengren i en kommentar.

Drygt ett tusen unga (medelålder 16 år) – av dem som omhändertas enligt LVU för destruktivt liv med missbruk eller kriminalitet och psykosociala problem, eller för att föräldrar inte kan ge tillräckligt stöd – placeras varje år för tvångvård på något av statens 21 ungdomshem. Några i åldrarna 15-17 placeras där för sluten ungdomsvård (LSU) och avtjänar straff för allvarliga brott.

Enligt dagens regler kan SiS under vissa förutsättningar begränsa ungas användning av t ex mobiltelefoner och internet och möjlighet att ta emot besök. Men reglerna är svåra att tillämpa och varje beslut gäller högst 14 dagar.

Till utredare har ämnesrådet och juristen Charlotte Lönnheim utsetts. Senast 18 maj 2023 ska hon redovisa sina förslag.

Bild ur Sekorapport

KRITISERADE Vården på SiS ungdomshem är kritiserad och har brister. JO och IVO har riktat allvarlig kritik mot vissa av ungdomshemmen – bl. a känner sig flickor mer otrygga än pojkar och utsätts oftare för tvångsåtgärden avskiljning. Statskontoret visar i en ny undersökning att vården av de placerade barnen har ”vissa brister”, att personalens kompetens behöver stärkas och att ansvaret för vården mellan SiS och regionerna är otydlig. Statskontoret anser att samverkan behöver fungera bättre och tillsynen av ungdomshemmen måste omfatta hela vårdkedjan och rekommenderar regeringen att ge IVO ett sådant uppdrag.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser