LRF tar strid för gårdsförsäljning

Lantbrukarnas Riksförbund har lämnat in en anmälan till EU-kommissionen och klagar på det svenska förbjudet mot gårdsförsäljning av alkohol direkt till kunder.

LRF vill att det svenska förbudet som hindrar vindruvsodlare och öltillverkare att sälja alkohol direkt till besökare på gårdar ses över.

– Vi hoppas att EU-kommissionen tar upp frågan, tittar på juridiken omkring det och konstaterar att det kan vara tillåtet att bedriva försäljning, säger Anders Johannesson, expert på företagarvillkor hos LRF, till Sveriges Radio.

Det finns cirka 150 vinbönder i landet och allt fler mikrobryggeriet. LRF anser att de bör få sälja alkohol direkt till besökare, för att stödja turism och landsbygdsutveckling. För flera av dem är det viktigt att få sälja direkt på gården.

– Vi kommer inte plantera fler vinstockar om det inte blir av. Det är så vi vill visa hantverket bakom, och det tycker vi inte att vi får om flaskorna står på en hylla på Systembolaget, säger Linda Aronsson, vidodlare utanför Helsingborg, till SR.

Men två utredningar har kommit fram till att gårdsförsäljning är svårt kombinera med Systembolagets monopol, som Sverige fick undantag för att behålla vid EU-inträdet. En utredare menade att det i så fall skulle kräva att privata aktörer i såväl städer som på landsbygd skulle få sälja vin, öl och sprit från producenter i hela unionen.

Politiskt har frågan varit uppe några gånger, men såväl alliansen som de rödröna partierna är skeptiska eller helt emot gårdsförsäljning. Centern kan tänka sig ett försök i några pilotlän, men bara om det är förenligt med alkoholmonopolet.

Kritiker menar att gårdsförsäljning skulle öppna upp för parallella försäljningskanaler och äventyra Systembolagets monopol.

– Skälet till att vi har ett alkoholmonopol är att vi ska sälja alkoholen där. Om man luckrar upp det så att man erbjuder privata aktörer att sälja alkohol, då kommer EU-kommissionen tveklöst att säga att vi inte har något monopol längre. Då kommer Systembolaget att försvinna, säger Kjell-Ove Oscarsson, styrelseledamot i föreningen Alkoholpolitiskt Forum, till SR.

Tema: Gårdsbutiker

För tredje gången ska gårdsförsäljning av alkohol utredas. Det är Elisabeth Nilsson, fd landshövding i Östergötland, som i november 2020 fått uppdraget.

Enligt kommittédirektiven (Dir. 2020:118, pdf-fil, 10 sidor) ska hon bland annat:

göra en EU-rättslig analys av om och i sådant fall föreslå hur gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan införas i hela landet under förutsättning att detaljhandelsmonopolet säkras

− bedöma om det är EU-rättsligt möjligt och om det finns behov av att begränsa gårdsförsäljning till att t.ex. enbart tillåtas på landsbygd, enbart för svenska alkoholproducenter eller för småproducenters hantverksmässiga produktion

− bedöma om försäljningen behöver knytas till ett produktionsställe eller ett odlingsställe och om det är nödvändigt att även tillåta försäljning via internet, eller på annat vis för hemleverans,

− lämna förslag på former för tillsyn, öppettider och prissättningsmodell

− analysera vilka eventuella kommersiella effekter som kan förväntas för näringslivet, landsbygden, småföretagare och sysselsättning om gårds-försäljning skulle införas,

analysera vilka eventuella folkhälsokonsekvenser som införande av gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan föranleda,
bl a om ett införande kan bidra till ökad alkoholkonsumtion, genom ökad tillgänglighet av säljställen. Men även utifall det kan innebära ökad marknadsföring och exponering av alkohol och hur det kan påverka folkhälsan. Utredaren ska även beakta eventuella konsekvenser även för barn och unga, som anses vara mer påverkbara, ex genom marknadsföring, och alkoholpolitiskt är särskilt skyddsvärda.

− lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 7 december 2021.

Läs mer

Annonser