”Prio ett är garantera Systembolaget”

Utredningen om gårdsförsäljning av alkohol lämnades i veckan och menar att det går att kombinera med att behålla Systembolaget. Men vad säger regeringen och expertgruppen i sina yttranden? ”Prio ett är att garantera framtiden för Systembolaget”, uppger statssekreterare Tobias Lundin Gerdås för Drugnews.

Utredaren Elisabeth Nilsson lämnade betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker”, (SOU 2021:95, pdf-fil, 348 sidor) i torsdags till Socialdepartementet.

Elisabeth Nilsson. Foto: Luleå Tekniska Universitet

Hon föreslår en provperiod på sex år från 1 juli 2023 i landet där bryggerier, vingårdar och destillerier för ansöka hos kommunen om att besökare i samband med studiebesök får köpa drycker. Dessa begränsas till 0,7 liter sprit, tre liter vin, tre liter starköl och tre liter av andra jästa drycker vid varje tillfälle. Över 1300 nya jobb skulle skapas till följd av gårdsförsäljning, enligt utredningen.

Begränsningar är dock att bara få sälja på tillverkningsstället, längst mellan klockan 10 och 20, och krav på att bara gälla den som hantverksmässigt och småskaligt tillverkar alkoholdrycker. Vilket skulle utestänga stora alkoholföretag, (som producerar mer än 75 000 liter sprit, en halv miljon jästa drycker, som öl och cider, eller över 200 000 liter jästa drycker på över 10 volymproducent).

I direktiven stod att ”En särskild utredare ska utreda gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. En förutsättning för uppdraget är att Systembolagets monopol säkras”.

I en debattartikel på DN-debatt uppger Elisabeth Nilsson att det är troligt att EU kommer att ifrågasätta upplägget, (som ju utesluter utländska alkoholproducenter och frångår undantaget Sverige fick vid medlemsinträdet i EU om behålla försäljningsmonopolet med hänvisning till folkhälsoskäl).
Men att hon tror att det löser sig i processen, annars får ”går det backa bandet” och återgå till tidigare försäljningsordning.

De rödgröna partierna var emot att utreda gårdsförsäljning av alkohol, men frågan drevs igenom i riksdagen av forna alliansen med stöd av SD våren 2018. Och utredaren fick uppdraget i november 2020 och lämnade det häromdagen.

Drugnews ställde frågor till S-regeringen om vad som nu händer och om den kommer föreslå till riksdagen att gårdsförsäljning införs?

Tobias Lundin Gerdås. Foto: Ida Stigzelis

– Nej, det är att gå händelserna i förväg. Utgångspunkten för regeringen är att garantera framtiden för Systembolaget. Det är prio ett. Vi kommer nu att analysera både utredningens förslag och de särskilda yttranden som lämnats av expertgruppen noga och får sedan återkomma, svarar statssekreterare Tobias Lundin Gerdås på Socialdepartementet i mejl.

• Drugnews: Är bedömningen att utredningens förslag om att tillåta alkoholförsäljning på tillverkningsplatsen i förlängningen kan hota Systembolagets monopol och ifrågasättas av EU?
– Utredningen har gjort en bedömning om att begränsad försäljning i kombination med en besöksupplevelse går att kombinera med detaljhandelsmonopolet. Det är utredningens bedömning. Vi kommer nu att analysera utredningens förslag.

• Spelar det roll att L och C (som i Januariavtalet drev på för utredningen) inte är med i regeringsunderlaget idag?
– Vi var överens med Centerpartiet om att frågan skulle utredas och det är självklart att vi skulle stå fast vid att fullfölja utredningen. Nu får vi analysera utredningens förslag. Inte minst de mycket komplicerade bedömningarna om förenligheten med EU rätten, svarar Tobias Lundin Gerdås.

Flera särskilda yttranden (sid 235–277) har inlämnats av olika personer i utredningens expertgrupp som inte delar alla av huvudförslagen.

Systembolagets Anna Domander menar bland annat att ”förslaget strider mot EU-rätten och äventyrar detaljhandelsmonopolet” och inte heller att det kommer att gå att ”backa bandet”.
Experten Marie Risbeck på Folkhälsomyndigheten skriver att hon anser att ”förslagen kan leda till ökade risker för folkhälsan och för att detaljhandelsmonopolet ska ifrågasättas av EU-domstolen”. Även IOGT-NTO:s Magnus Jonsson menar att Systembolagets monopol upphör om gårdsförsäljning tillåts, och att förslagen är oförenliga med EU:s regler, (se vidare av Jonssons kommentar i tidigare Drugnews-artikel).

Björn Trolldal, alkoholforskare på CAN, varnar för att EU-domstolen skulle bedöma att Systembolaget inte längre har monopol. Och att forskare beräknat att avskaffande av Systembolaget skulle öka alkoholkonsumtion mellan 20 och 31 procent och relaterad dödlighet skulle öka kraftigt. Och att därför inte grundkravet i utredningsdirektivet uppfylls, ”nämligen att Systembolagets monopol ska vara säkrat”.

Lantbrukarnas Riksförbunds representant Anna Kaijser i expertgruppen gillar förslagen som kan ”utgöra ett viktigt verktyg” för en utveckling med ökat intresse och fler besökare med anknytning till mat- och dryckesturism. Gårdsförsäljning skulle ”kunna bli en tillväxtmotor, inte minst för landsbygden”.

Stefan Lundin från Visita, branschorganisation för svenska besöksnäringen, anser att kraven på småskalighet och oberoende kom i sista minuten och ifrågasätter dessa begränsningar. Han anser även att mängden dryck en besökare föreslås få köpa hos tillverkaren är något för liten. Även Ronny Persson på Svenskt Vin tycker mängden borde vara större, minst 4,5 liter vin, då vin ofta levereras i lådor om sex flaskor.

Nu återstår att se vilka analyser som regeringen och remissinstanser så småningom gör. Några bedömare tror dock att det blir först nästa regering efter valet 2022 som kommer ta sig an frågan.

Tema: Gårdsbutiker

För tredje gången ska gårdsförsäljning av alkohol utredas. Det är Elisabeth Nilsson, fd landshövding i Östergötland, som i november 2020 fått uppdraget.

Enligt kommittédirektiven (Dir. 2020:118, pdf-fil, 10 sidor) ska hon bland annat:

göra en EU-rättslig analys av om och i sådant fall föreslå hur gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan införas i hela landet under förutsättning att detaljhandelsmonopolet säkras

− bedöma om det är EU-rättsligt möjligt och om det finns behov av att begränsa gårdsförsäljning till att t.ex. enbart tillåtas på landsbygd, enbart för svenska alkoholproducenter eller för småproducenters hantverksmässiga produktion

− bedöma om försäljningen behöver knytas till ett produktionsställe eller ett odlingsställe och om det är nödvändigt att även tillåta försäljning via internet, eller på annat vis för hemleverans,

− lämna förslag på former för tillsyn, öppettider och prissättningsmodell

− analysera vilka eventuella kommersiella effekter som kan förväntas för näringslivet, landsbygden, småföretagare och sysselsättning om gårds-försäljning skulle införas,

analysera vilka eventuella folkhälsokonsekvenser som införande av gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan föranleda,
bl a om ett införande kan bidra till ökad alkoholkonsumtion, genom ökad tillgänglighet av säljställen. Men även utifall det kan innebära ökad marknadsföring och exponering av alkohol och hur det kan påverka folkhälsan. Utredaren ska även beakta eventuella konsekvenser även för barn och unga, som anses vara mer påverkbara, ex genom marknadsföring, och alkoholpolitiskt är särskilt skyddsvärda.

− lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 7 december 2021.

Läs mer

Annonser