Psykisk ohälsa och cannabis en farlig blandning

LONDON De största riskfaktorerna för allvarlig cannabispsykos är tidigare psykos och bipolär sjukdom. Även cannabisanvändare med ångest och depression har nästan tredubbelrisk att hamna på sjukhus på grund av psykos, enligt en ny stor forskningsrapport med data om över 233 000 cannabisanvändare.

Studien – som publiceras i Translational Psychiatry [i]– har utförts av ett engelskt-australiensiskt forskarlag med Tabea Schoeler som förstaförfattare. Hon är forskare inom området psykisk ohälsa både vid University College i London och från universitetet i Lausanne, Schweiz. Schoeler står bakom många forskningsrapporter om sambandet mellan cannabis och psykiska sjukdomar.

Forskaren Tabea Schoeler

I den aktuella studien har man på ett delvis nytt sätt undersökt sambandet mellan cannabis och akuta psykotiska symtom som krävt medicinska behandling. Forskarna har analyserat data från ett internationellt urval av cannabisanvändare, 233 475 personer. Av dem hade 0,47 procent någon gång drabbats av så allvarliga hallucinationer eller paranoia efter användning av cannabis att det krävt akut medicinsk behandling. Uppgifterna bygger på försökspersonernas egen rapportering.

Mindre än en halv procent som får psykoser kan tyckas vara en låg andel, men det handlar alltså om de som får akut behandling på sjukhus. Den totala andel av cannabisanvändare som drabbas av symtom på psykos är mycket högre. Enligt olika studier, som refereras i den aktuella forskningsrapporten, uppger mellan 15 och 53 procent av cannabisbrukare att de drabbats av paranoia. 3 till 27 procent uppger hallucinationer.

En rad faktorer korrelerade med sådan risk, enligt Schoeler och hennes medarbetare. Yngre brukare hade 2,66 gånger högre risk än äldre.

De som bor i Danmark hade 3,01 större risk jämfört med andra länder, enligt studien.
Där anges det omfattande bruket av högpotent cannabis som en delförklaring. Hög THC-halt (det rusgivande ämnet) innebar generellt en fördubblad risk för akut psykos jämfört med svagare cannabis.
Även inblandning av tobak innebar, kanske överraskande, 2,15 gånger högre risk jämfört med ren cannabis.

De med diagnosen psykos hade 14,01 gånger högre risk och de med bipolär sjukdom 4,30, ångest 2,92 och depression 2,68 gånger högre risk, jämfört med individer utan en psykiatrisk diagnos.

Forskarnas slutsats
Mot bakgrund av rörelserna mot legalisering av rekreationell cannabis bör mer forskning fokusera på de potentiella skadorna relaterade till cannabisbruk, för att utbilda cannabisanvändare och allmänheten om risker relaterade till dess användning.”

Sålunda bör man avstå från cannabis särskilt om man lider av psykisk ohälsa. Det tycks vara en farlig blandning enligt forskningen.


Allt fler och högre andel drabbas
Den nya studien handlar alltså om riskfaktorer för cannabisrökare att hamna på sjukhus på grund av psykoser. Det är egentligen inga nyheter annat än att man gått tillväga mer grundligt än tidigare genom det stora antalet försökspersoner från många, olika länder.

Oberoende vilka grupper av cannabiskonsumenter som drabbas hårdas – ungdomar och personer med psykisk ohälsa – ökar den totala andelen och antalet som får övergående psykoser och kroniska psykoser, ofta schizofreni, efter att ha konsumerat cannabis.

Drugnews har rapporterat en hel del om detta tidigare. Senast om en studie som visar att cannabispsykoser blivit tre gånger vanligare i Sverige, och även ökat i Norge och Danmark under de senaste 15 åren. 5171 svenskar hade drabbats mellan 2000 och 2016.[ii]

Och även om en sydafrikansk studie som visar att cannabis kan öka risken för återfall i schizofreni[iii] och en forskningsöversikt från universitetet i engelska Bath om att starkare cannabis ökar beroende och psykiskt ohälsa.[iv]  Ungefär samma slutsatser hittar man i en svensk doktorsavhandling från Karolinska institutet, [v] liksom att antal cannabisrelaterade diagnoser ökar i Stockholms län.[vi]

Från USA kom tidigare i år en genomgång som visade att psykoser och schizofreni är 2,5 gånger vanligare i de delstater som legaliserat, jämfört med delstater där cannabisförbud råder.[vii]

• Fotnoter: [i] Schoeler et al (2022). Rates and correlates of cannabis-associated psychotic symptoms in over 230,000 people who use cannabis | Translational Psychiatry (nature.com) volume 12, Article number: 369 
[ii] Annual incidence of substance-induced psychoses in Scandinavia from 2000 to 2016 | Psychological Medicine | Cambridge Core
[iii] Cannabis kan öka återfall i schizofreni – Drugnews

[iv] Starkare cannabis ökar beroende och psykisk ohälsa – Drugnews

[v]Starkare cannabis, många fler diagnoser – Drugnews

[vi] Cannabisdiagnoser ökar i Stockholms län – Drugnews

[vii] Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review – PubMed (nih.gov)

Annonser