USA: fler psykoser efter legalisering

BOSTON Ju liberalare cannabislagar, desto större risk för fler cannabisrelaterade psykoser. Det är slutsatsen av färsk studie där man analyserat data från sammanlagt 129 000 patienter med cannabispsykoser som skrevs ut från amerikanska sjukhus under ett år.

Det finns ett starkt samband mellan cannabis och schizofreni eller andra psykoser. Många stora studier från hela världen visar detta. Enligt äldre forskning, med lägre halt av det rusgivande ämnet THC i cannabis, är det fördubblad risk att cannabisrökare drabbas av sådana sjukdomar, jämfört med icke-användare.[1]
Enligt nyare studier, med dagens russtarkare cannabis, kan riskökningen vara uppåt fem gånger så stor.[2]

Däremot är det fortfarande oklart hur mekanismen ser ut och huruvida det finns ett direkt orsakssamband.
Sannolikt finns en genetisk komponent tillsammans med sociala faktorer, särskilt under uppväxten. Det har också varit svårt att visa att cannabis kan leda till högre förekomst av schizofreni i befolkningen, inte bara på individnivå.

En dansk studie från 2021 som refererades i Drugnews ifjol innebar något av ett genombrott. Forskarna hade analyserat data från samtliga i Danmark födda före 2001, drygt sju miljoner personer. Analysen visade att andelen fall av schizofreni som kan anses kopplat till cannabisbruk hade ökat 3 till 4 gånger under de senaste två decennierna. Med tanke på att både användning och THC-halt har ökat var det ett förväntat resultat, enligt forskarna.[3]

Sjukhusdata från hela USA
I en ännu nyare studie, publicerad i Psychiatry Research,  har en amerikansk-kanadensisk forskargrupp analyserat sjukhusdata från hela USA under år 2017.[4]  Huvudförfattare är Lauren Moran, psykiater och docent vid Harvard Medical School. De ville ta reda på om de allt liberalare cannabislagarna har lett till fler fall av psykossjukdomar.

Det sammanlagda antalet psykoser i USA associerade till cannabis beräknades till 129 070 under år 2017.

Moran och hennes medförfattare utgick från National Inpatient Sample, NIS, alltså inskrivna patienter från samtliga USA:s nio sjukvårdsregioner, som omfattar 97 procent av befolkningen. Här kan man inte skilja ut enskilda delstater, men forskarna delade in regionerna efter cannabislagarna i de ingående delstaterna och satte poäng efter dem. Tre poäng för delstater som legaliserat, två för dem som enbart godkänt medicinsk användning och en poäng där båda varianter är otillåtna.

Högsta poäng hade sjukvårdsregionen vid Stillahavet (Pacific census division): med delstaterna Kalifornien, Washington, Oregon, Alaska och Hawaii. Alla utom den sistnämnda har legaliserat cannabis.

Sedan samkörde forskarna en mängd register och tog hänsyn till åldrar, sociala förhållanden och flera andra parametrar för att göra jämförelserna så rättvisande som möjligt. Resultatet blev att i delstater som legaliserat drogen var andelen cannabispsykoser bland alla som skrevs ut från sjukhus 55 procent högre – det vill säga oddskvoten var 1,55 – än i delstater med strängare cannabislagar.

Skillnaderna mellan den mest tillåtande regionen, Pacific census division, och de regioner där cannabisförbud fortfarande råder, var ännu större.

Risken (oddskvoten) att drabbas av cannabispsykoser i Stilla havsområdet var hela 2,46 gånger högre. Legalisering även för rekreationellt bruk påverkade skillnaderna mest, men även de regioner där man bara godkänt medicinsk användning hade högre andel cannabispsykoser.

Forskarna skriver som sammanfattning att detta är ”den första tvärsnittspopulationsbaserade studien av sjukhusutskrivningar som visar att det finns geografisk variation i sjukhusvistelser för psykos i samband med cannabisanvändning. ”

De konstaterar att skillnaderna har ett samband med legaliseringen av cannabis.
”Med tanke på de snabba förändringarna i lagstiftningen”, fortsätter de, ”finns det ett behov av ytterligare longitudinella studier för att bättre förstå förhållandet mellan cannabislegalisering och risken för psykos.”

Fotnoter: [1] Moore, T. H. et al (2007). Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review. Lancet 2007; 370:319-28. Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review – PubMed (nih.gov)

[2] DiForti et al (2019) The contribution of cannabis use to variation in the incidence of psychotic disorder across Europe (EU-GEI): a multicentre case-control study – The Lancet Psychiatry

[3] Hjorthøj  et al  (2021) Development Over Time of the Population-Attributable Risk Fraction for Cannabis Use Disorder in Schizophrenia in Denmark – PubMed (nih.gov). JAMA Psychiatry. 78(9):1013-1019.

[4]  Moran et al (2022) Geographical variation in hospitalization for psychosis associated with cannabis use and cannabis legalization in the United States. Psychiatry Research. 308. Moran et al., 2022.pdf

Etiketter:

Annonser