WHO-rapport om cannabis hälsorisker

0-aniweedGENÈVE I en ny vetenskaplig WHO-rapport om hälso- och sociala effekter av cannabisanvändning framgår att fler söker vård för problem av drogen och tecken på att fler blivit beroende i världen. Rönen väntas få stort genomslag.

Cannabis (hasch, marijuana) är världens mest utbredda illegala drog med cirka 182 miljoner användare, (15 – 64 år) år 2013. Rapporten som släpptes i veckan har sammanställt forskningsläget idag. Det är nära 20 år sedan världshälsoorganisationen tog ett sådant grepp om cannabis.

Maria Renström, rådgivare i WHO.
Maria Renström, rådgivare i WHO.

– Det har hänt mycket sedan dess. Man vet mer om drogens effekter, den har blivit mer potent med högre THC-halt, unga är särskilt sårbara och allt fler söker vård för cannabisrelaterade problem, säger Maria Renström, koordinator för rapporten på WHO i Genève till Drugnews.

Drygt 30 av världens främsta cannabisforskare har medverkat i rapporten. De konstaterar att samlade kunskapen är större om användning och effekter av alkohol och tobak. Men det finns alltmer forskning även om cannabis.

Rapporten tar upp såväl effekter på kort som längre sikt av icke-medicinsk användning av drogen. Från risker för nedsatt närminne, kognitiva funktioner, att drabbas av ångest och panikattacker för ovana rökare till att utveckla beroende (vilket en av sex unga cannabisrökare gör), eller drabbas av psykoser eller schizofreni.

Unga regelbundna användare är mer sårbara (hjärnan inte färdigutvecklad) och riskerar drabbas mer, socialt och av psykisk ohälsa. Att inte orka med skolan, ökad risk pröva andra droger, depression med mera.

Listan på negativa effekter är lång i rapporten, som även nämner unga droganvändares risk för lägre IQ-nivå permanent senare i livet (uppmärksammad Nya Zeeland-studie).

Men den tar även upp om prevention och behandling. Och om vad man inte vet säkert idag och vad som behöver forskas mer kring. Bland annat orsak och verkan vid olika symtom och sociala och ekonomiska kostnader av cannabisanvändning. Det behövs mer forskning och data kring cannabisanvändning och vårdbehov i särskilt låg- och medelinkomstländer, menar författarna.

En särskild rapport om cannabis och trafik kommer senare i år från WHO.
– Drogen påverkar reaktions- och körförmåga och ökar risken för trafikolyckor, särskilt för ovana rökare. Det finns tecken på att sjukdomsbördan kan bli större globalt när problem av cannabis och andra droger vägs in, säger Maria Renström som tidigare arbetat på Socialdepartementet.

Sverige tog initiativ till att WHO skulle ta fram en kunskapsrapport om cannabis. Men också blir mer aktiv på narkotikaområdet, bland annat med fakta och kunskap inför FN-mötet i april om drogsituationen i världen.

Cannabis-rapporten ger inga rekommendationer och ställningstagande i infekterade debatten om legalisering, avkriminalisering eller hur minska efterfrågan.
– Vi tar inte upp det. Men jag tycker vi tagit fram en faktabaserad rapport som ger länder bättre underlag för beslut om att minska hälsorisker kring icke-medicinsk användning av cannabis, säger hon.

Rapporten har redan börjat få spridning och läses noga. Linda Nilsson är generalsekreterare för drogrestriktiva World Federation Against Drugs.
– Bra att WHO publicerat detta. Vi får svart på vitt om att cannabis har negativa konsekvenser för hälsa och social utveckling. Rapporten blir ett gott stöd mot legaliseringsförespråkare, säger Linda Nilsson till Drugnews.

• Fotnot: WHO-rapporten The health and social effects of nonmedical cannabis use” kan läsas på webben, ska senare finnas i pdf och tryckt version.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser