Cannabis kan öka återfall i schizofreni

KAPSTADEN Det finns ett starkt samband mellan schizofreni och cannabis. En mindre brittisk-sydafrikansk studie, där man i stor utsträckning lyckats garderas sig för andra bidragande faktorer, visar även att återfallsfrekvensen i schizofreni ökar om patienten använder cannabis.

Tidigare studier visar att en mycket högre andel av dem som lider av olika typer av schizofreni har diagnosticerats med CUD, (cannabisberoende eller skadligt bruk av drogen) jämfört med normalbefolkningen. Schizofrena personer med ett cannabisberoende har ofta sämre livskvalité, allvarligare psykiska symtom och fungerar sämre över lag, samt är mindre benägna att gå in i behandling jämfört med schizofrena som inte använder cannabis.[i]  [ii]

En sydafrikansk studie från förra året stärker bevisen att cannabis ökar risken för återfall i schizofreni. Den utfördes av en forskargrupp från Stellenbosch University i Kapstaden i samarbete med brittiska forskare. Huvudförfattaren, psykologiforskaren Freda Scheffler, och hennes kollegor undersökte vilka faktorer som är associerade med livskvalité och kliniska resultat under de inledande två åren av behandling hos individer som insjuknat för första gången i schizofreni.[3]

Data från 98 patienter med schizofreni, varav 70 fullföljde studien, samlades in. De bedömdes vid insjuknandet och sedan var sjätte månad utifrån olika symtom och livssituation. Samtidigt fick alla behandling med långtidsverkande injektioner av antipsykotiskt läkemedel. Urinprover för cannabis och metamfetamin togs.

Av deltagarna hade 45 nyligen/pågående cannabisbruk, medan 53 inte använde drogen. Av de 28 patienterna som hoppade av studien var äldre, oftare kvinnor och hade ett större bruk av andra substanser före insjuknandet.

Flera återinsjuknade
Vid ”baseline”, studiens inledning, hade cannabisanvändarna (de som uppgav bruk inom tre månader före insjuknandet eller testade positiv på urinprover) signifikant sämre sociala och yrkesmässiga funktioner än icke cannabisanvändare. De här resultaten höll i sig under hela tvåårsperioden trots att förbättringarna av de psykotiska symtomen var lika i de båda grupperna (använde respektive inte använde cannabis).

Cannabisanvändarna hade också högre frekvens av återinsjuknande i schizofreni, 20 procent, i jämfört med 7,5 procent hos icke cannabisrökare. Ju större konsumtion av cannabis desto vanligare med återinsjuknande. Däremot påverkade inte ålder, kön eller bruk av metamfetamin risken för återinsjuknande.

Tillfrisknandet från symtom på schizofreni var dock i stort sett lika bland cannabisanvändarna, (75,6 procent), som bland icke användarna, (83 procent).

Cannabisanvändarna i studien var betydligt yngre, oftare män och mer benägna att använda metamfetamin än icke-cannabisbrukare. Dessa faktorer kan tyckas tala emot studiens resultat att cannabis förvärrar och försvårar för dem med schizofreni. Men det är osannolikt, menar forskarna, att cannabis inte har en negativ betydelse eftersom ålder, kön och metamfetaminanvändning inte påverkade några andra kliniska symtomen eller livskvalitén.

När antipsykotisk behandling fullföljs upplever cannabisanvändare med schizofreni samma kliniska förbättring som icke cannabisanvändare. Cannabis ökar dock, som sagts ovan, risken för ett psykotiskt återfall hos individer med schizofreni.


Styrka och svagheter i studien
Forskarna pekar på studiens styrka i jämförelse med tidigare forskning. För det första att man genom urinprover har kunnat säkerställa bruket av cannabis och metamfetamin. Man har också kontrollerat för andra möjliga faktorer som påverkar resultaten, ålder och kön, vilket minskar risken för falska resultat. Även om antalet försökspersoner var litet hade forskarna garderat sig genom att mäta flera olika parametrar. Slutligen innebar injektionerna med depåläkemedel att alla patienter fick samma behandling.

Två svagheter i studien nämns av forskarna. Dels att man inte tog med tobaksrökning som skulle kunna vara en bidragande faktor för schizofreni, dels att man inte visste mängden cannabis eller THC-halten (russtyrkan) i patienternas konsumtion.  


Bloggen The Mental Elf
I en blogg på The Mental Elf, en hemsida för psykiska sjukdomar och behandling driven av Oxford Universitet, skriver forskaren i neuropsykologi Sally Turner att studien visade att cannabis direkt ökar risken för ett psykotiskt återfall. ”I klinisk mening tyder detta på att förebyggande av återfall bör vara av särskild betydelse i behandlingsplaner för personer med schizofreni som använder cannabis”, skriver hon.[4] 


• Fotnoter: [1] Schoeler et al (2017) Effects of continued cannabis use on medication adherence in the first two years following onset of psychosis. Psychiatry Res. 2017 255 36-41.

[2] Foglia et al (2017) Cannabis use and adherence to antipsychotic medication:  a systematic review and meta-analysis. Psychol Med. 2017 27(10) 1691-1705.
[3] Scheffler et al (2021). Cannabis use and clinical outcome in people with first-episode schizophrenia spectrum disorders over 24 months of treatment. Psychiatry Res. 2021 302 114022.
[4] Schizophrenia and cannabis use: new evidence suggest risk of relapse (nationalelfservice.net)

Annonser