”Inget samband mellan cannabis och psykoser”

LONDON En studie från en internationell forskargrupp ser inget samband mellan cannabis och ökad risk för psykoser hos dem som redan har en hög benägenhet att drabbas av psykoser. Resultaten går stick i stäv med tidigare forskning. Antal försökspersonerna var dock få och de följdes bara upp i två år.

Studien publicerades tidigare i år i tidskriften Psychiatry and Clinical Neurosciences. [1]
En stor grupp forskare från universitet i hela världen har undersökt sambandet mellan cannabis och psykoser hos personer med hög risk att drabbas av psykoser. Man har också undersökt om cannabis bidrar till att psykossymtom och andra funktionella brister kvarstår längre.

Starka bevis för psykoser
Inledningsvis skriver forskarna, med Lucy Chester från Kings College London som första namn, att det finns starkt stöd att cannabisanvändning leder till en ökad risk för psykoser. Risken ökar om man börjar i tonåren och använder cannabis med högre THC-halt. Tidigare studier visar också att bruk av cannabis är vanligare hos patienter med psykoser än i den allmänna befolkningen.

Emellertid är uppkomsten av det här sambandet fortfarande inte helt klarlagt. Det skulle kunna vara så att personer med psykiska problem använder cannabis i högre utsträckning för att mildra sina symtom. Genetiska komponenter kan också vara en riskfaktor.

De flesta uppgifter i tidigare forskning om cannabis och psykoser kommer från intervjuer med patienter efter att de har insjuknat. Sådana bedömningar av det egna bruket i efterskott, innan insjuknandet, kan vara missvisande, menar Chesters forskargrupp.

De skriver också att bara ett fåtal prospektiva, framåtblickande, studier har undersökt cannabisanvändning och psykoser i ett urval från den allmänna befolkningen. Även om man sett ett samband mellan bruk av cannabis och efterföljande debut av psykos, har de flesta av dessa studier inte gjort någon detaljerad bedömning av försökspersonernas cannabisanvändning. I den här studien har man alltså gjort detta noggrant.

334 personer, 16 -35 år, med hög risk att drabbas av psykoser ingick i studien. Deras risk att få psykos är bedömda enligt metoden Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States (CAARMS).[2]  De jämfördes med en kontrollgrupp på 67 personer utan sådan risk.

74 procent av högriskgruppen hade använt cannabis, men bara en tredjedel av dem gjorde det fortfarande. I kontrollgruppen var det färre som hade upphört med drogen. Det aktuella bruket var i båda grupperna lika stort, runt 27 procent.
Under den relativt korta uppföljningstiden på två år utvecklade 16,2 procent av högriskgruppen psykoser. Men det fanns inget signifikant samband mellan något mått på cannabisanvändning vid inledningen till studien och övergång till psykos, ihållande symtom eller funktionellt resultat.

Forskarna konstaterar att deras resultaten går emot tidigare epidemiologiska data som visar att cannabisanvändning ökar risken för psykoser. För den här gruppen gör det inte det.


”Störande sakfel”

Prof Peter Allebeck. Foto: Drugnews

Drugnews har bett Peter Allebeck, cannabisforskare och professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet, om en kommentar till Chesters resultat.
Han menar att det är en rätt begränsad och speciell studie och tycker att det är ”lite störande att det finns flera sakfel i redogörelsen för tidigare litteratur.”

– Studien gäller personer med hög risk för psykos. Det kan hända att cannabis inte ökar risken för just dessa. Forskarna nämner själva flera begränsningar i studien, och i slutsatsen är de ju själva lite förvånade. Det vill säga, de menar i grunden att tidigare studier varit adekvata. Sådant händer hela tiden, att alla studier inte riktigt går i samma riktning, fortsätter Allebeck till Drugnews.

Inte överraskad
Drugnews får även kontakt med studiens huvudförfattare Lucy Chester. Hon har doktorerat om cannabinoider och psykoser och har tidigare en apotekarexamen. När studien genomfördes arbetade hon vid Kings College London.

Lucy Chester. Foto: Kings College

• Är du överraskad av era resultat i studien?
– Nej, inte helt och hållet, svarar hon och anger flera forskningsrapporter med högriskpatienter för psykoser som inte heller visar en ökad psykosrisk på grund av cannabis, svarar Lucy Chester.

I sin egen studie ger hon olika förklaringar hur det i så fall kan komma sig, vilket refereras ovan. I sitt mejl till Drugnews hänvisar hon till en metaanalys från 2020 av ett kanadensiskt forskarlag. [3]

Er studie har inte så många deltagare och de följs bara upp i två år?
– Stora prospektiva studier med tusentals deltagare som följs under många år är dyra och att genomföra, svarar hon.

En sådan är den ofta citerade svenska värnpliktsundersökningen som omfattade nästan 50 000 unga män och som följts upp årtionde efter årtionde, (som för övrigt Peter Allebeck tog initiativet till).

Därför finns det inte så många forskningar av det slaget, menar Chester. En brist hos dem och i andra studier om psykoser och cannabis är att man inte har tagit reda på i detalj hur stor deras cannabiskonsumtion är, vilket hon och hennes kollegor har gjort mer noga i den aktuella studien.

Lucy Chester har just börjat en forskartjänst vid Research Center Du Chum, i Montreal, Kanada. Där ska hon titta närmare på den icke terapeutiska användningen av cannabis. I synnerhet vill hon undersöka skillnaderna i effekt mellan substanserna CBD and THC som ingår i cannabisplantan.

• Referenser: [1] Chester et al (2023). Influence of cannabis use on incidence of psychosis in people at clinical high risk   Psychiatry Clin Neurosci. 2023 Apr 18. – PubMed (nih.gov)

[2] Alison et al (2005) Mapping the Onset of Psychosis: The Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States ,  Australian & New Zealand Journal of Psychiatry. Volume 39, Issue 11-12, (sagepub.com)   

[3]  Farris et al (2020). Cannabis use in individuals at clinical high-risk for psychosis: a comprehensive review, Soc. Psychiatry Psychiatr. Epidemiol. 2020; 55: 527–537. – PubMed (nih.gov)

Etiketter:

Annonser