Nutt: cannabis mindre skadligt än andra droger

LONDON Brittiske psykiatrikern och specialisten i neuropsykofarmakologi, David Nutt, har tillsammans med en grupp andra forskare publicerat en stor genomgång av cannabisskador. Rapporten innehåller inga större nyheter, förutom att legaliseringsförespråkaren Nutt är medförfattare. Trots slutsatsen i rapporten om folkhälsoproblem skriver han i mejl till Drugnews att han vill se en ”mer avspänd inställning” till cannabis.

Nya rapporten ”The blind men and the elephant: Systematic review of systematic reviews of cannabis use related health harms”, publicerad i European Neuropsychopharmacology, [1] är som titeln anger en systematisk granskning av andra forskares översikter. Som huvudförfattare står den unga psykologen och drogforskaren Eugénia Campeny från universitetet i Barcelona. Hela forskarlaget, som består av 16 personer, kommer huvudsakligen från Spanien, men även från Kanada, Storbritannien, Tyskland och Ryssland.
Med är alltså också David Nutt – psykiatriker och specialist i neuropsykofarmakologi, idag knuten till medicinska fakulteten på Imperial College London – står som tredje namn i författarlistan, vilket markerar hans centrala roll bakom publiceringen

Huvudförfattaren Eugénia Campeny

Författarna skriver inledningsvis att cannabis är den tredje mest spridda psykoaktiva drogen i världen efter alkohol och tobak och att dess laga status ändras i flera västländer. De anser det finns behov av att sammanfatta evidensen för skador och risker med cannabis, för att ”kunna informera om definitionen för riskabelt bruk”.  I det syftet har man gått igenom 6 725 systematiska genomgångar om cannabisskador publicerade fram till juli 2018. 44 översikter uppfyllde forskargruppens kriterier och i dessa ingick i sin tur 1 053 separata studier. De dokumenterade skadorna delades in i tre dimensioner: mental hälsa, kroppsliga sjukdomar samt fysiska skador, inklusive dödlighet.

Resultatet visar att det finns en klar association mellan cannabis och psykoser, affektiva störningar, ångest, sömnrubbningar, intellektuell nedsättning, sämre lungfunktioner, cancer, hjärt-och kärlproblem, mag-tarmproblem. Bäst evidens finns för de psykiska biverkningarna. Dessutom utgör cannabis en risk för trafikolyckor, självmordsbeteende och våld i nära relationer samt mot barn. Cannabis utgör även en riskfaktor för många medicinska tillstånd och negativa sociala konsekvenser. Jämfört med den ännu större genomgången om hälsorisker med cannabis som amerikanska vetenskapsakademien publicerade 2017 [2] har Campenys och Nutts forskargrupp lagt till ännu fler skador.

En begränsning i cannabisforskningen är enligt den nya genomgången att det fortfarande finns för lite data om vilka dosnivåer, vilka konsumtionsmönster och vilka sorters marijuana som används av försökspersonerna. En annan brist i tidigare studier har varit att isolera cannabisanvändning från tobak och alkohol som nästan alltid också konsumeras av cannabisrökare. Forskargruppen menar att det är väsentligt ur folkhälsosynpunkt att kunna definiera vad gränsen går för riskabelt bruk. Definitionen borde baseras på kvantitativa och kvalitativa kriterier för att bättre kunna utvärdera den nuvarande regleringen av cannabismarknaden.
Rapportens syfte är, om jag förstår det rätt, att i framtiden kunna vägleda dem som redan röker cannabis att hitta en säker konsumtionsnivå.

Men forskargruppen skriver också som slutsats till sin rapport att resultaten ”tvingar oss att betrakta cannabis som ett relevant folkhälsoproblem”. Det kan tyckas förvånande med tanke David Nutts tidigare karriär.

Han var bland annat professor i neuropsykofarmakologi vid universitetet i Bristol då han 2007 tillsammans med några kollegor publicerade en uppseendeväckande artikel i den högt rankade medicintidskriften Lancet om skadeverkningar av olika droger.[3] Cannabis hamnade långt ner på listan, efter både alkohol och tobak. I samma veva protesterade Nutt mot regeringens, i hans tycke, hårda cannabislagar. Han jämförde även ecstasy som inte farligare än hästridning, vilket väckte kritik.
Efter detta sparkades han 2009 av inrikesminister Alan Johnson (se The Guardian) från sitt uppdrag i regeringens rådgivningsorgan om narkotikamissbruk, Advisory Council on the Misuse of Drugs, Nutt och några av hans kollegor bildade då en oberoende vetenskaplig kommitté om narkotika, Independent Scientific Committee on Drugs.

I en senare studie från 2010, om farligheten hos droger, tog han även med de samhälleliga skadorna och skador för omgivningen. Här hamnade alkohol överst, medan cannabis fortfarande låg långt ner på skalan.[4] (se graf)

Kring 2014 började Nutt experimentera med

Ur drogskadestudie publ i Lancet 2010

en ny drog för nöjesbruk med samma effekter som alkohol, men med påstådd mindre skaderisk. Han kallar drogen för Alcarelle och bildade ett företag med samma namn med syfte att få patent för den nya substansen. Dock utan att hittills lyckats. Någon information vad den innehåller finns inte och ingen forskning om Alcarelle finns publicerad, enligt Wikipedia.

Nutt har fortsatt att vidhålla cannabis är en relativt ofarlig drog. När han kallades som expertvittne till Högsta Domstolen i Sydafrika – i ett mål som handlade om att legalisera ”dagga” – påstod han återigen att cannabis är mindre skadlig än ”alla andra droger”.  Han sa också att ett samhälle där cannabis ersätter alkohol skulle vara en trevligare plats att bo på och skulle leda till bättre hälsa och mindre hälsofaror, rapporterade News 24.

I en intervju med det tjeckiska hampaföretaget Hempoint (14 jan 2018) ondgör sig Nutt över både WHO:s rapport om cannabis, (”The health and social effects of nonmedical cannabis use”) från 2016 och FN:s allmänna narkotikakonvention. I den intervjun propagerar Nutt för cannabis stora medicinska värde och att drogen borde legaliseras under statlig kontroll.

Det är svårt att få ihop dessa åsikter om cannabis med resultaten i den nya rapporten. På en direkt fråga via mail till David Nutt om han ändrat uppfattning efter sin egen sammanställning av cannabisskador, kommer emellertid ett snabbt svar:

David Nutt. Foto via Wikipedia

“Inte alls – alla droger är skadliga – även vatten kan döda om man tar in mer än sju liter”, skriver han till Drugnews.
”Allt handlar om relativa skador och cannabis ger mindre skador än många andra droger – som vi visar i Lancet-studien, och ju mer vi använder medicinsk cannabis, desto mer avspänd inställning får vi till dess skador. Och kom ihåg att förbudet mot rekreationellt bruk har haft en fruktansvärd nedslående effekt på klinisk forskning och behandling, till nackdel för miljoner patienter”.

 

• Fotnoter: [1] Campeny, Nutt et al (2020) ”The blind men and the elephant: Systematic review of systematic reviews of cannabis use related health harms”. European Neuropsychopharmacology Volume 33, April 2020, Pages 1-35. 

[2] National Academies of Sciences (2017). The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids https://doi.org/10.17226/ 24625

[3] Nutt et al (2007). Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse. Lancet 2007; 369: 1047–53. 

[4] Nutt et al (2010). Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. Lancet 2010; 376: 1558–65 .

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser