Minskar cannabis drickande – oberoende studie?

VICTORIA En kanadensisk studie över patienter som får medicinsk marijuana uppger att deras alkoholkonsumtion sjunker. Den svenska farmakologen och beroendeforskaren Fred Nyberg är kritisk till studiens upplägg. Inte minst på grund av forskarnas anknytning till cannabisföretaget Tilray.

Forskarna vid bland annat University of Victoria i British Columbia har utgått från 2102 patienter i det kanadensiska programmet för medicinsk marijuana. Av dem inkluderades 973 som uppgav att de druckit alkohol minst tio gånger under de senaste tolv månaderna innan de gick med i programmet. Försökspersonerna fick sedan själva rapportera sin alkoholkonsumtion före och efter att medicinering med cannabis påbörjades.

419 personer (44 procent) uppgav att de minskat frekvensen av alkoholintaget under en 30-dagarsperiod före sin rapportering. 323 personer (34 procent) minskade antalet standarddrinkar per vecka. 76 personer (8 procent) uppgav att de inte druckit alls under den undersökta 30-dagarsperioden.

Personer under 55 år, och de som hade en högre alkoholkonsumtion innan de började med medicinsk marijuana, minskade sin alkoholkonsumtion ännu mer. Även de som hade en uttalad intention att minska sitt drickande när de började i programmet hade bättre odds att lyckas med det, enligt studien som publiceras i International Journal of Drug Policy[1].

Forskargruppen under ledning av Philippe Lucas drar slutsatsen att behandling med medicinsk cannabis kan ha ett samband med självrapporterad minskning av alkoholkonsumtion eller nykterhet.

Med tanke på den negativa inverkan av alkoholen i det nordamerikanska samhället när det gäller kriminalitet, sjuklighet och dödlighet kan de här resultaten visa på förbättrad hälsa för både patienterna som använder marijuana och för folkhälsan i stort.
Kanada legaliserade cannabis för nöjesbruk 2018 och för medicinsk användning redan 2001.

Den nya studiens resultat är förvånande med tanke på att andra studier och statistik klart visar att ökad cannabiskonsumtion ofta medför stigande alkoholkonsumtion.

I Sverige drack till exempel gymnasieungdomar som aldrig rökt cannabis i genomsnitt tre liter ren alkohol per år, medan de som rökt cannabis minst 20 gånger drack 13 liter, enligt en CAN-studie 2014[2].[i] Och i delstaten Colorado i USA medförde legaliseringen av cannabis 2014 inte bara en ökning av cannabiskonsumtionen. Även den registrerade alkoholförsäljningen steg. Dessutom ökade antalet våldsbrott, dödsfall i trafikolyckor och sjukhusinläggningar som var relaterade till cannabiskonsumtion[3].

Fler exempel på ökad alkoholkonsumtion efter legalisering hittar man bland annat i delstaten Oregon[4], och mer övergripande om sambandet mellan cannabis och alkohol i den amerikanska vetenskapsakademins rapport The Health effects of cannabis and cannabinoids [5].

Ett vetenskapligt exempel som tas upp av amerikanska vetenskapsakademin är en studie publicerad 2016 i JAMA Psychiatry[6] som visar att marijuanarökare löper 2,7 gånger högre risk att få alkoholproblem jämfört med icke marijuanarökare.

Försökspersonerna lockades med cannabis

Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning och tidigare professor i farmakologi, är tveksamt till resultaten i den kanadensiska studien.

Professor Fred Nyberg. Foto: Mikael Wallerstedt

– Det som är problematiskt med studien är att deltagarna rekryterats från en ganska snäv grupp, där samtliga är registrerade kunder vid det cannabisproducerande företaget Tilray, som sponsrar studien, säger han till Drugnews.

Det blir svårt att använda dessa resultat för att dra generella slutsatser, särskilt om man vill jämföra med alla de som tar cannabis i rekreation-syfte, enligt Nyberg. De problem som deltagarna uppgivit för att få sin medicinska cannabis varierar stort och likaså hur det presumtiva botemedlet administreras. Även nivån av ämnena THC/CBD i cannabis uppges variera bland deltagarna.

Fred Nyberg tycker också att det är bekymmersamt att studien helt baseras på självrapportering. Då kan man inte utesluta att deltagarna är medvetna om att ett positivt resultat kan gynna både dem och Tilray.

För att locka till studien erbjöds möjligheten att bli lottad till en förmån där var femte deltagare kunde vinna tillgång till cannabis hos företaget till ett värde av tusen dollar. Att enbart bygga en studie på självrapportering, utan att inkludera med kompletterande kliniska och biokemiska studier är en påtaglig svaghet, säger han.


Cannabisaktivist i forskargruppen
Ytterligare ett problem som professor Nyberg pekar på är att åtminstone tre av de fyra forskare som står bakom studien har starka kopplingar till företaget Tilray. Philippe Lucas är till exempel vice president för Tilrays patientforskning. En annan av studiens författare, Susan Boyd har bland annat varit drivande i en aktionsgrupp för at legalisera cannabis. Den tredje forskaren Zachau Walsh har en ledande ställning i forskningsprojekt som stöds av Tilray och andra cannabis-producerande företag.

– Även om de statistiska beräkningar som forskarna gjort på den enorma mängd data som de samlat in är imponerande, så finns det dessvärre alltför stora brister för att denna studie ska kunna betraktas som ett väl grundat vetenskapligt inlägg i den viktiga fråga som många ställer sig när det gäller användbarheten av cannabis som effektivt läkemedel mot alkoholproblem. Det finns betydligt starkare forskning som pekar på motsatsen, säger Nyberg.

Frågor till studiens författare
Drugnews skickar två frågor till huvudförfattaren Philippe Lucas. Dels varför de bara rekryterar patienter från det egna företaget Tilray till studien, vilket riskerar att påverka försökspersonernas svar. Dels hur han kan förklara den stora skillnaden i dess resultat jämfört med JAMA-studien, och andra studier, som visar att bruk av cannabis ökar alkoholkonsumtionen.

Forskaren Philippe Lucas Foto: Tilray

”Bevisen tycks vara blandade huruvida cannabis är ett substitut eller komplement till alkohol”, svarar Lucas i ett mejl och fortsätter: ”Men under senare tid har det kommit allt mer bevis från delstaterna i USA som visar att ökad legal tillgång till cannabis har ett samband med minskade alkoholrelaterade skador såsom dödsfall i trafikolyckor, våldsbrott, mord och självmord.”

Han skriver också att i både USA och Kanada har alkoholförsäljningen minskat efter legalisering av cannabis.

Att Lucas forskningsgrupp bara inkluderade de egna patienterna i Tilray berodde på att det var det enda sättet att försäkra sig om att de fick ”auktoriserade patienter från en licensierad producent”. Lucas påpekar också att det ingick ”mycket högre antal cannabisanvändare” i deras studie, av 2102 patienter valdes 973 ut, medan JAMA-studien hade 1279 som använt cannabis.

Den matematiken verkar bakvänd, särskilt som JAMA-studien utgick från 34 653 personer ur den allmänna befolkningen. På så sätt fick man till skillnad mot Tilray-studien en kontrollgrupp att jämföra med. Lucas nämner också i sitt svar att de båda studierna är fokuserade på olika sätt, vilket kan förklara de skilda resultaten.

Han påpekar sedan att det ingick en person som var oberoende part i hans forskargrupp – alltså en av fyra som inte hade anknytning till cannabisbolaget Tilray – för att försäkra sig om att det inte skulle bli någon snedvridning av resultaten.

Philippe Lucas avslutar sitt mejl till Drugnews med att återigen poängtera att det finns växande bevis för att legalisering av cannabis har ett samband med minskade alkoholskador i många nordamerikanska områden. 


• Fotnoter: [1] Lucas et al (2020).Reductions in alcohol use following medical cannabis initiation: results from a large cross-sectional survey of medical cannabis patients in Canada. International Journal of Drug Policy. Volume 86. Dec 2020. Reductions in alcohol use following medical cannabis initiation: results from a large cross-sectional survey of medical cannabis patients in Canada – ScienceDirect

[2] Guttormsson et al (2014): Vad vet vi om cannabisanvändning bland unga. CAN 2014. Vad vet vi om cannabisanvändning bland unga?

[3] The Legalization of marijuana in Colorado. The impact. Volume 6.  Sept 2019. FINAL-Volume6.pdf (rmhidta.org)  Sidan 65.

[4] Darling, D. (2017, June 15). Oregon State University researchers find more college students using marijuana since legalization. Register-Guard. Retrieved February 3, 2018.

[5] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research. (Se  14-1)

The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research – PubMed (nih.gov).

[6] Blanco et al (2016). Cannabis Use and Risk of Psychiatric Disorders: Prospective Evidence From a US National Longitudinal Study. JAMA Psychiatry. 016 Apr;73(4):388-95.  Cannabis Use and Risk of Psychiatric Disorders: Prospective Evidence From a US National Longitudinal Study – PubMed (nih.gov).

Annonser