Dansk debatt om smärtlindring av cannabis

KÖPENHAMN En ny studie av två danska läkare visar på goda resultat av cannabisbaserade mediciner. Flera av deras kollegor menar att det inte alls stämmer. Regelrätt utformade studier visar ingen sådan effekt, skriver bland annat narkosläkaren och forskaren Sven Felsby.


De två läkarna, som försvarar cannabis som medicin, presenterade sin studie i danska Dagens Medicin. De skriver:
”En ny studie visar att cannabisbaserad medicin kan reducera patienternas smärta markant med färre biverkningar än vanlig smärtmedicin. Samtidigt ger cannabisbaserad medicin betydliga samhällsekonomiska vinster. Fler läkare bör därför använda cannabisbaserad medicin som ett alternativ till vanlig smärtmedicin

Författarna är Tina Horsted, som sedan många år behandlar patienter med cannabis på sina egna kliniker, och Peter Leutscher, professor vid Center for klinisk forskning. [i] Han är känd kritiker av det danska Läkemedelsverket för deras motstånd mot medicinsk cannabis och initiativtagare till yrkesföreningen Klinisk Cannabis Forum.

Deras studie är en ”retrospective observational real world study”, vilket innebär man följt icke slumpvist utvalda försökspersonerna bakåt i tiden. Real world betyder i forskningssammanhang att man utifrån journaler och register bearbetar observationer och söker mönster, samband och trender. Metoden har inte samma vetenskapliga tyngd som den gängse RCT (Randomized Controlled Trials), det vill säga med slumpvist utvalda försökspersoner och med kontrollgrupper som får annan behandling eller placebo (en verkningslös substans). Helst ska studien också vara dubbelblind, så att varken forskare eller försökspersoner vet vad som ges.

Danska läkaren Tina Horstedt. Foto: Pelle Olsson

I Horsteds och Leutschers studie saknas alltså kontrollgrupp som fått placebo.
De har följt 826 danska patienter med behandlingsresistent kronisk smärta som fått behandling med cannabis i ätbar form.[ii] De menar att deras studie och även andra från bland annat Israel och Storbritannien visar på stora fördelar både för patienterna och för samhällsekonomin genom att cannabis minskar behovet av opioider som smärtläkemedel. 45 procent av deras patienter fick en 30 procentig smärtlindring utan särskilt mycket biverkningar. Hälften av patienterna fick dessutom förbättrad sömn och livskvalitet.

Tillsammans med hälsovinsterna och ökad arbetsförmåga kan man enligt de båda forskarna räkna med miljontals kronor i vinst för samhället.

Horsted och Leutscher skriver i artikeln att det saknas kunskaper hos de danska läkarna om detta vilket medför att bara en av elva läkare förskriver cannabisbaserade mediciner. Det borde ske en omprioritering på det området.

Mothugg från andra läkare
I kommentarsfältet efter artikeln utbryter en livlig debatt.
Christian Crüger (som dock inte är läkare) nämner de väldokumenterade biverkningarna av cannabis, vilket Tina Horsted besvarar att det gäller bruk i berusningssyfte, vilket inte alls är samma sak som medicinsk användning.

Peter H, som själv är cannabispatient, försvarar behandlingen utifrån sina egna erfarenheter och hänvisar till andra tacksamma patienters vittnesmål.

Allmänläkaren och forskaren Jens Holmer Jensen menar att det knappast stämmer att 45 procent av patienterna får måttlig smärtlindring eftersom bara en fjärdedel av de drygt 800 patienterna har fullföljt studien. Det skulle i så fall innebära att bara 10 procent fått denna smärtlindring, ”vilket också framgår av originalartikeln”, skriver han.

Jensens kollega Fleming Moesgaard hänvisar till tidigare studier (RCT med dubbelblindtester) av cannabisprodukter som enligt honom visar att de har ”noll, N-O-L-L”, smärtlindrande effekt.

Narkosläkaren Sven Felsby, som också är forskare, håller med. Han skriver i sin kommentar att ”regelrätt utformade studier” inte visar någon effekt. Han ger två exempel publicerade i tidskriften Pain. Den ena är en ofta citerad systematisk genomgång från 2018 av studier om icke cancersmärta. [iii]  Den andra studien han hänvisar till är en ny RCT och dubbelblindstudie om osteoartritsmärta i handen.[iv]  Felsby anmärker också på att Horsted borde ha angett en intressekonflikt i studien eftersom hon har en egen verksamhet med cannabismediciner.

I Danmark pågår sedan 2018 ett pilotförsök med cannabis i medicinskt syfte för vissa patienter – bl. a med smärtproblem – och folketinget har gett klartecken till att förlänga det ytterligare fyra år (slutet av 2025).
Försöket har delat sjukvården, en del läkare är ovilliga att ordinera då de är oroliga för medicinens bieffekter och danska läkarförbundet har varnat för att försöket inte ger mer nödvändig kunskap om effekter och att avtalet ”främst gynnar näringslivet, inte patienter”, har Drugnews rapporterat tidigare.

• Fotnoter: [i] Horstedt & Leutscher. Dagens Medicin 2022-12-20.  Nyt dansk studie blåstempler behandling med cannabisbaseret medicin – Dagens Medicin

[ii] Horsted &Leutecher (2022). Safety and effectiveness of cannabinoids to Danish patients with treatment refractory chronic pain—A retrospective observational real‐world study – Horsted – 2023 – European Journal of Pain – Wiley Online Library.

[iii] Stockings et al (2018).  Cannabis and cannabinoids for the treatment of people with chronic noncancer pain conditions: a systematic review and meta-analysis of controlled and observational studies. PAIN 159(10):p 1932-1954, October 2018.

[iv]  Vela et al (2022). Cannabidiol treatment in hand osteoarthritis and psoriatic arthritis: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Pain June 2022.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.
Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar).

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk. I Europa har tillåter flera länder cannabis i medicinskt syfte. I Danmark pågår sedan 2018 ett stort pilotförsök med cannabisbehandling, bl a för vissa smärtpatienter.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser