Skillnader i ANT-bruk på gymnasiet

Studiesvaga elever på gymnasiets introduktionsprogram har generellt lägre användning av alkohol, narkotika och tobak, men bland de som använt substanserna är bruket mer omfattande, jämfört med nationella programmen år 2. Det visar en ny CAN-rapport.

– Det är ett överraskande resultat som vi inte hade väntat oss, säger Siro Thor, utredare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning till Drugnews.

De elever som inte gått ut grundskolan med fullständiga betyg och nyanlända som behöver introduktion till svenska språket beskrivs ofta som en utsatt grupp med ökad risk för arbetslöshet och social exkludering.

Ungefär var tionde elev på gymnasiet går en introduktionskurs på gymnasiet för att komma ifatt. Men gruppen är olika med elever som saknar många betyg från grundskolan eller bara behöver läsa upp ett ämne, eller är nyanlända till Sverige.

Siri Thor. Foto: CAN

– Det är en heterogen grupp med flera riskfaktorer, som haft låga skolprestationer och hög andel med låg socioekonomisk status. Det är därför viktigt att se till hur deras användning av alkohol, narkotika och tobak ser ut, säger Thor.

Men de har inte tidigare funnits med i de årliga skolenkäter om olika drogvanor som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning gör varje år. Därför har CAN gjort en första enkät med dem och jämfört med övriga gymnasieelever.

Det visade sig vara en klart mindre andel på introduktionsprogrammen som dricker alkohol, använt narkotika eller tobak jämfört med gymnasieelever på nationella programmets årskurs 2. Men bland de introduktionselever som använt var substans-bruket omvänt mer omfattande.

Särskilt på alkoholområdet märktes det – tre av fyra på gymnasiets årskurs 2 hade använt alkohol senaste året, men bara 28 procent av introduktionseleverna. Men betydligt fler av de på introduktionsprogrammet som använt alkohol var intensivkonsumenter. Och i motsats till gymnasiet årskurs 2, var det större andel pojkar än flickor som var alkoholkonsumenter på introduktionsprogrammet.

Fler rökte också mer frekvent och hade använt annan narkotika än cannabis bland de som uppgav att det använt bland introduktionseleverna. Fler på introduktionsprogrammen använde även icke-förskrivna narkotikaklassade läkemedel, särskilt centralstimulerande medel. Medan ha spelat om pengar var inte lika vanligt som de på nationella gymnasieprogrammet år 2.
Självrapporterad ogiltig frånvaro i skolan var betydligt högre på introduktionsprogrammen.

– Studien har gett oss en ny kunskap om introduktionselever som vi inte har haft förut och som behöver analyseras mer för att kunna ge dem rätt stöd, säger Siri Thor.
Men orsaker till dessa skillnader är ännu svårfångade, menar hon.

I slutkommentar till studien nämns att introduktionseleverna börjar där av ”relativt olika anledningar” och att det är ett större åldersspann bland dem, jämfört med 17-åringar på gymnasiet årskurs 2. Stigande ålder medför ofta att fler har gjort olika debuter, inklusive ANT-substanser, visar tidigare CAN-studie.

• Fotnot: CAN-undersökningen Nya perspektiv – Erfarenhet av alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar på gymnasiets introduktionsprogram  (pdf-fil, 28 sidor) av Siri Thor och Isabella Gripe . I studien ingår 1 184 elever från introduktionsprogram och 4 349 elever från nationella gymnasieprogrammen 2021. Det syntes inga tecken att generella nivån av ANT-vanor i gruppen gymnasiet år 2 skulle öka om introduktionselever inkluderas i den nationella skolundersökningen.

 

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser