Studie: unga alkoholfria mår bäst

Dagens ungdomar dricker historiskt lite alkohol och flera dricker inte alls. En ny CAN-studie visar att de icke-drickande som inte drack i niondeklassen dessutom överlag mår socialt och psykiskt bättre och får högre betyg, jämfört med sina alkoholkonsumerande kamrater.

Andelen elever i niondeklasser på grundskolan som dricker alkohol har minskat från 81 procent till 42 procent, en minoritet numer alltså. Men det är ganska lite forskat om denna förändring.

– Dagens unga är historiska. Det har aldrig varit så få som dricker alkohol och de som dricker har

Jonas Raninen. Foto: CAN

aldrig druckit så lite som de gör nu. Trots mycket forskning under de senaste åren är skälet till det minskade drickandet oförklarat, säger Jonas Raninen, rapportförfattare och forskare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, i ett pressmeddelande.

Mot bakgrund av att för unga personer är alkoholdrickande den främsta orsaken till ohälsa och för tidig död, så är det viktigt att följa utvecklingen. Särskilt när alkoholtrenden har vänt ner och avtagit bland dem. Tidigare studier har följt när de flesta unga drack alkohol.

En första longitudinell studie om ungas drickande från millennieskiftet kraftiga förändring kommer nu från CAN och Karolinska Institutet. Projektet Futura01 följer en grupp ungdomar som föddes 2001 och gick i nian när de flesta av dem inte drack alkohol.

Avsikten är att studera hur det påverkar deras liv framöver.

Redan kan nu två övergripande resultat rapporteras – baserat på en uppföljning ifjol där över 4 000 svenska ungdomar svarade, (ca 75 procent av de som deltog vid första mätningen).

Gruppen som drack alkohol i grundskolan har fler problem överlag, fler uppgav att de begått brott och skolkat, än de som inte drack alkohol i nian. Och de var i högre utsträckning tobaksrökare och använde narkotika, jämfört med icke-drickande gruppen.

Och de som inte drack alkohol uppgav bättre självskattad hälsa, färre psykosomatiska problem och hade fått högre betyg.

Tidigare studier har ibland funnit att de unga som inte dricker alkohol har haft sämre sociala kontakter och mer psykosociala problem, vilket forskare försökt förklara med att de inte haft tillgång till de sociala arenor som de flesta andra unga har haft.

Men det verkar inte längre stämma.
– När vi nu jämförde dem som dricker med dem som inte dricker i årskurs nio ser vi att de som inte drack alkohol i årskurs nio, de mår bättre, de har bättre skoltrivsel, bättre skolprestationer och de är också nöjdare med sina sociala relationer, säger Jonas Raninen.

Ny CAN-Rapport.

En andra ny uppföljning hur det gått med de unga som föddes 2001 och deltog i basenkäten, planeras att göras 2022.

• Fotnot: Rapporten
Ung i en tid med minskat drickande – Metod och de första resultaten från Futura01 (pdf-fil, 14 sidor).

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser