Fler flickor i nian dricker alkohol

Konsumtionen av alkohol och snus ökar bland flickor i grundskolans årskurs 9. På landsbygden dricker unga mer alkohol jämfört med de i storstäderna, där fler tvärtom har testat narkotika. Om narkotikaklassade läkemedel inräknas, så dubblas andelen som prövat. Detta enligt CAN:s årliga drogvaneundersökning över skolelevers drogvanor.

I fredags publicerade Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning sin årliga rapport om drogvanor bland ungdomar i Sverige. Årets undersökning skiljer sig i vissa avseenden från förbundets tidigare mätningar.

Ulf Guttormsson, CAN. Foto: Eveline Johnsson

– På grund av coronapandemin hade gymnasieeleverna i åårskurs 2 distansundervisning under våren. Det gjorde att drogvaneundersökningen inte kunde genomföras i svarsgruppen, säger Ulf Guttormsson, huvudförfattare av CAN-rapporten, till Drugnews.

Resultaten som presenteras i år gäller därför enbart för elever i årskurs 9.

Av sammanställningen framgår att fyra av tio niondeklassare druckit alkohol vid något tillfälle under det senaste året. Andelen pojkar som konsumerat alkohol ligger kvar på samma nivå som förut. Däremot visar undersökningen att allt fler flickor dricker alkohol, snusar och spelar om pengar.

Andelen 15-16-åriga flickor som druckit alkohol är i år 48 procent – alltså nära varannan – jämfört med pojkar som är 38 procent. Flickorna passerade pojkarna för fler år sedan, men så tydliga skillnader som i år har det inte tidigare varit. (Pojkarnas årskonsumtion är dock något större än flickornas).

Alkoholgraf ur CAN-rapporten 2020

Vad exakt uppgången beror på är dock svårt att svara på i dagsläget. Det finns många svenska och internationella forskare som försöker förstå trenderna, men de har ännu inte hittat någon förklaring. Enligt Ulf Guttormsson har förmodligen flera olika faktorer samverkat till flickornas ändrade konsumtionsmönster.

– Man hade kunnat bli orolig om ökningen bara gällde den senaste mätningen, med tanke på rådande situation med covid-19. Men så är inte fallet. Konsumtionen av alkohol och snus bland flickor har ökat under en tid. Vi ser samma utveckling bland vuxna, där könsskillnaderna är på väg att jämnas ut, säger han.

Samtidigt visar undersökningen att högstadieelever på landsbygden dricker mer alkohol än sina kamrater i storstäderna, där det istället är vanligare att ha prövat narkotika – oftast cannabis. Nio procent av pojkarna och sex procent av flickorna uppger att de prövat. Andelen ungdomar som använt andra illegala droger, som ecstasy, amfetamin och kokain, har dock inte ökat i någon nämnvärd grad. Däremot ses en ökade användningsfrekvens av främst cannabis, det vill säga det genomsnittliga intaget hos enskilda ungdomar.

I årets CAN-rapport finns även en ny del som handlar om bruket av narkotikaklassade läkemedel – receptbelagd medicin som inte ordinerats av läkare. Till exempel sömnmedel, smärtstillande preparat som tramadol eller centralstimulerande läkemedel som Concerta. Åtta procent av eleverna hade tagit sådana substanser utan recept.

– Det blir nästan en fördubbling av narkotikaanvändningen för niondeklassarna när vi slår ihop gruppen som använt klassisk narkotika med andelen som tagit narkotikaklassade läkemedel. Överlappningen är inte jättestor, faktiskt. Den blir desto större om vi istället tittar på gymnasieeleverna, som vi tyvärr inte kunnat undersöka i år, säger Ulf Guttormsson.

Foto: Drugnews

Vad gäller tobak så röker en av tio elever cigaretter och andelen som snusar har ökat sedan 2018. Snus ökar mer bland flickor än bland pojkar, som dock ännu har mer utbredd användning.
Vad gäller doping för att höja sin fysiska prestation i tränings- eller tävlingssyfte så uppgav 16 procent av pojkarna och fyra procent av flickorna att de använd sådana substanser senaste året.

På webbseminariet, där rapporten presenterades fick Ulf Guttormsson, ombads han ge tips till lokala förebyggare.
– Alkoholen är det stora problemet i nian, så det viktigt är att ha bra tillsyn på folkölsförsäljning, stävja langningen och försöka upprätthålla föräldrars restriktiva inställning till unga genom att exempelvis inte bjuda eller köpa ut, sa han.

Peter Moilanen. Foto: Drugnews

KOMMENTAR: Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt Center, om årets CAN-rapport:
– Det är på ett sätt glädjande att narkotikakonsumtionen inte sticker iväg uppåt bland unga, samtidigt som den skulle behöva minska. Med den nedrustning som gjorts av det systematiskt förebyggande arbetet är jag dock inte förvånad över att vi inte ser en nedgång.

Moilanen är positiv till att CAN numera valt att inkludera frågor om narkotikaklassade, icke-ordinerade, läkemedel i undersökningen, eftersom det bidrar till att lyfta fram och belysa ännu en utmaning inom ANDTS-frågan.

• Fotnot: CAN-rapporten Skolelevers drogvanor 2020. Bygger på svar från drygt 4 100 elever årskurs 9 i 230 grundskolor om ANDT-vanor och spel om pengar. Enkäten är frivillig att delta i och eleverna är anonyma. (pdf-fil, 52 sidor). CAN:s datainsamling för elever i årskurs 9 påbörjades 1971, vilket betyder att undersökningen gjorts i snart 50 år. Nytt för i år är även att undersökningen geografiskt sett utgår från kommunindelningen SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser