Guide till en narkotikafri skola

Skolan har en viktig roll att förebygga och upptäcka elevers experimenterande med droger. Nu finns tips och fakta om policy, förebyggande insatser, drogtester och juridik samlat i en handbok för en narkotikafri skola.

Det är Staffan Hübinette – med många års erfarenhet som lärare i socialpedagogik och drogprevention – som skrivit ”Vägar till en narkotikafri skola” (Norstedts Juridik, 341 sidor, tredje upplagan).

Ny upplaga, första kom 2016.

I boken – som främst vänder sig till skolpersonal – understryks att skolans viktigaste verktyg för att förebygga narkotikaproblem är ett systematiskt arbete med drogpolicys, handlingsplaner och rutiner.

• Drugnews: Vad hindrar skolor att mer aktivt förebygga narkotika bland elever egentligen?
– Ingenting. Det finns också ett stort engagemang i skolan, mycket bra saker görs och att skolans ska vara en drogfri eller narkotikafri miljö är en självklarhet. Men det kan också finnas en osäkerhet om vad man kan, får och bör göra och en bristande systematik i arbetet. Som en kurator skrev i ett mejl: ”Vi är tacksamma om du vill ifrågasätta och komma med tankar och förslag. Vi vill inte ha en fint formulerad policy utan en som fungerar i verkligheten för det är vi tyvärr i stort behov av”, säger Staffan Hübinette.

I boken redogörs också för kunskaps- och rättsläget när det gäller slumpvisa drogtester som är en särskild fråga som fått uppmärksamhet i debatten, men som blivit allt vanligare i gymnasieskolan och idag används i ett 50-tal skolor i landet.

Staffan Hübinette. Foto: Pressbild

• Är drogtester verkligen nödvändigt i skolor, de uppfattas ibland integritetskränkande?
– Jag tycker att det har blivit för mycket fokus på just drogtester som bara är en pusselbit i ett större sammanhang. Det är helheten som är viktig. Skolor skiljer sig också mycket åt och just slumpvisa drogtester kan vara mer motiverat i vissa skolor än andra, svarar han.

Boken innehåller även tips om hur samarbetet mellan socialtjänst och skolan kan bli bättre och hur skolan ska bli mer proaktiv istället för händelsestyrd. Och forskning om cannabis och prevention och även en praktisk guide för ett genomtänkt policyarbete.

Staffan Hübinette har skrivit flera böcker om skolans drogprevention och föreläser och är rådgivare för skolor om drogpolicys. Han är också verksam i projektet Narkotikafri skola och utsågs 2017 av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning till Årets förebyggare.

Tema: NARKOTIKAFRI SKOLA

Drogfria skolor är inte självklart – trots att det behövs för en trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att lyckas med skolarbete och framtidsplaner, men också för skydda unga från att hamna i missbruk.  Droger påverkar unga hjärnor, försvårar inlärning och ökar risk för skolk, lägre betyg och avhopp.

Allt fler skolor tar fram drogpolicys och frågar efter metoder för att tidigt upptäcka och kunna ingripa om elever misstänks testa eller vara på väg in i beroende. Några myndigheters beslut har försvårat användande av bl a slumpvisa drogtester och utveckla samarbete skola, socialtjänst och polis, och hänvisar till enskildas integritet. Men skolor prövar sig fram.

Idag använder ett 50-tal skolor (flera gymnasier med yrkesutbildning) i landet s.k. slumpvis drogtestning, som ska baseras på frivillig medverkan och kontrakt med målsman och elev.
Se mer projektet Narkotikafri Skola

Läs mer

Annonser