Irland: många cannabisrökare får problem

CORK. Hela 41,3 procent av regelbundna cannabisanvändare i Irland kan diagnosticeras med beroende eller missbruk (CUD), enligt en ny studie.

En forskargrupp från universitetet i Cork i södra Irland har analyserat data från två irländska drogvaneundersökningar, dels från åren 2010 – 2011, dels för 2014 – 2015. I båda fallen var åldrarna 15 år och uppåt. Försökspersonerna valdes ut slumpmässigt och intervjuades på plats i hemmen och fick samtidigt fylla i en enkät. Svarsfrekvensen bland de utvalda var 60 procent. 5 134 personer respektive 7 005 personer deltog.

Syftet med undersökningen var att öka kunskaperna om cannabisanvändningen eftersom det har betydelse för hur narkotikapolitiken ska utformas.

Precis som i övriga Europa pågår en debatt i Irland om att liberalisera eller legalisera cannabis. Argumentet är att användarna inte ska kriminaliseras och att polisens resurser behövs till annat. Å andra sidan påpekar forskargruppen, under ledning av epidemiologen och folkhälsovetaren doktor Seán Millar, att även skadeverkningar av cannabis måste tas med i debatten.

Enligt EU:s drogobservatorium EMCDDA hade 13,8 procent av unga irländare (15-34 år) använt cannabis senaste året 2019, vilket är en ökning senaste åren. I republiken – som har cirka 4,9 miljoner invånare – kan uppåt 75 000 cannabisanvändare som brukar ofta ha allvarliga problem, enligt beräkning från data 2014-2015.

Inledningsvis i Millars studie konstateras att antalet personer på Irland som får behandling för cannabisrelaterade problem har ökat från ungefär 1 000 personer under år 2007 till 2 750 personer 2016. 27 procent av alla klienter inom narkomanvården hade då CUD, ”Cannabis Use Disorder”, som är ett samlingsnamn för de gamla begreppen beroende och missbruk. Det var bara heroin som fler klienter hade problem med, men bland nytillkomna klienter under 2017 var cannabis den vanligaste huvuddrogen inom den irländska narkomanvården.

Cannabis är också den mest frekventa narkotikan bland inskrivna på psykiatriska sjukhus.

Forskarna använde multinomial logistisk regression, en matematisk metod att analysera data för att hitta samband mellan olika variabler. I det här fallet cannabisbruk och allvarliga problem med drogen mätt som CUD. Man beräknade hur många med aktuellt bruk, det vill säga använt drogen senaste månaden, och använt någon gång, som får problem. En rad andra socioekonomiska faktorer inkluderades också.

18,3 procent av alla deltagare i studien hade använt cannabis någon gång och 3,0 respektive 3,3 procent hade ett aktuellt bruk. Hela 41,3 procent av dem med aktuellt bruk kunde diagnosticeras med cannabisberoende eller missbruk.

Head shop-butiken Nirvana i Dublin – en av flera som sålde psykoaktiva droger – förstördes i en brand 2010. Foto: William Murphy/ CC BY 3.0

De irländska siffrorna stämmer ungefär med tidigare resultat. Nora Volkow, chef för USA:s nationella drogforskningsinstitut, NIDA, har i sin översikt av cannabisforskningen kommit fram till att 25–50 procent av tonåringar som röker dagligen kommer att bli beroende, samt att 17 procent, en av sex, som börjar röka i tonåren kommer att bli beroende [i]. Här har man alltså inte tagit med den lägre graden ”missbruk” som ingår i CUD.

Bidragande faktorer till att röka cannabis ofta, i Millars studie, var yngre åldrar, ej gifta eller sammanboende, inget försörjningsansvar för barn samt bruk av tobak och alkohol. Manligt kön och lägre utbildning var också vanligare bland cannabisrökare. Bland män var det till exempel dubbelt så vanligt, både att använda cannabis och att få allvarliga problem med drogen, jämfört med kvinnor.

Forskarna noterar att det finns farhågor med en mer tillåtande lagstiftning för cannabis, och godkännande av medicinsk användning, som skedde 2019 på Irland. Det signalerar att drogen är ofarlig, vilket i sin tur kan öka bruket bland befolkningen.

De skriver i sin slutsats:
”Med tanke på de potentiella konsekvenserna för folkhälsan av cannabislegalisering är det absolut nödvändigt att giltig och tillförlitlig information om cannabisanvändning, CUD och cannabisrelaterade skador samlas in i Irland och andra länder för att säkerställa att effekterna av eventuella förändringar som uppstår på grund av legalisering kan mätas exakt.”[ii]

Fotnoter: [i] Volkow, ND. (2014). Adverse health effects of marijuana use (pdf-fil). The New England Journal of Medicine. 370;23: 2219-2227.

[ii] Millar et al (2021) Correlates of patterns of cannabis use, abuse and dependence: evidence from two national surveys in Ireland. European Journal of Public Health.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser