Ny metastudie: cannabis kan sänka IQ

DUBLIN.  Cannabis kan sänka intelligens mätt i IQ-kvot hos unga. Det visar en ny irländsk forskningsgenomgång och analys av sju tidigare studier.

Översikten i Psychological Medicine visar att ungdomar som ofta använder cannabis riskerar sänkt IQ-kvot och resultaten ger ytterligare inblick i de skadliga neurologiska och kognitiva effekter hos unga cannabisanvändare, enligt forskargruppen på Royal College of Surgeons i Dublin.

Cannabis påverkar hjärnan på många negativa sätt, men frågan om den till och med kan sänka intelligensen mätt i intelligenskvot, IQ, är fortfarande inte helt klarlagd.

Ett genombrott skedde 2012
då Madeline Meier och hennes forskargrupp publicerade en studie från Nya Zeeland (Dunedin-studien). Man följde drygt tusen personer från födelsen 1972 fram till 38 års ålder och mätte deras IQ vid olika tillfällen. Den sjönk upp till 8 enheter hos dem som rökt mycket cannabis – utifrån diagnosen beroende vid flera tillfällen – och att de börjat tidigt. Även de som därefter hade upphört med cannabis hade en sänkning av intelligenskvoten. [1]

Långtidsstudien från Nya Zeeland fick stor uppmärksamhet och blev starkt argument för de som varnar för cannabis, särskilt bland unga. Men den ifrågasattes också, utifrån att socioekonomiska aspekter inte vägts in tillräckligt, (bland annat av en norsk forskare).

Sedan dess har det publicerats flera studier med samma frågeställning som gett motstridiga resultat. I en ny systematisk genomgång med metaanalyser har en irländsk forskargrupp undersökt om cannabisberoende med frekvent bruk är associerat med en sänkning av IQ.

Forskarna kommer från Beaumont-sjukhuset vid Royal College of Surgeons (RCSI) i Dublin. Huvudförfattare har varit Emmet Power, psykiatriker och klinisk forskare. Tillsammans med sina kollegor har han analyserat sju longitudinella studier med sammanlagt 808 unga personer som använt cannabis åtminstone varje vecka under minst sex månader och 5308 personer som inte har använt cannabis. Bara studier som hade mätt IQ före och efter cannabisdebuten inkluderades.
De som ingick i studierna följes i genomsnitt bara upp till 18 års ålder vid sex av studierna. Den sjunde, Madeline Meiers studie som refereras ovan, följde försökspersonerna till 38 år.

De irländska forskarna fann ett signifikant samband, det vill säga statistiskt säkerställt, mellan frekvent bruk eller beroende av cannabis och intelligenssänkning. I genomsnitt var sänkningen 2 enheter på IQ-skalan efter att en ung person börjat röka cannabis.
Forskarna skriver i sammanfattningen att framtida studier borde ha längre uppföljningstider för att kunna bedöma storleken på negativa cannabiseffekterna.[2]

Doktor Emmet Power säger i en kommentar på RCSI:s hemsida:
– Cannabisanvändning under ungdomstiden är ett stort bekymmer eftersom hjärnan under sin utveckling kan vara särskilt mottaglig för skada under den här perioden. Resultatet av vår studie hjälper oss att ytterligare förstå denna viktiga folkhälsofråga.

Prof Mary Cannon. Foto: RCSI

Psykiatriprofessor Mary Cannon, en studiens medförfattare, säger i samma artikel:
– Tidigare forskning har lärt oss att unga människor som använder cannabis ofta får sämre förutsättningar i livet än sina kamrater och löper större risk för allvarliga psykiska sjukdomar som schizofreni. Förlust av IQ-poäng tidigt i livet kan ha betydande effekter på skolprestationer och senare på möjlighet att få anställning, säger hon.

• Fotnoter: [1] Meier et al (2012). Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(40)

[2] Power et al (2021). Intelligence quotient decline following frequent or dependent cannabis use in youth: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. Psychological Medicine, 2021;1.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser