Ökade risker med tidig cannabisdebut

BETHESDA. Ju tidigare man börjar med cannabis, desto fortare kan man hamna i missbruk eller beroende – ett förhållande som inte gäller lika tydligt för tobak och alkohol, visar en ny studie om ungas substansanvändning från USA:s nationella drogforskningsinstitut, NIDA.[i] 

Såvitt forskarna själva känner till är studien den första i sitt slag. NIDA-chefen Nora Volkow har varit huvudförfattare. Forskargruppen har samlat in data från 2015 till 2018 från den nationella drogvaneundersökningen National Surveys of Drug Abuse and Health (NSDUH) som utförs årligen av Substance Abuse and Mental Health Services Administration.

De undersökta åldrarna har varit 12-25 år avseende debut och beroende av tobak, alkohol, cannabis, metamfetamin, kokain och heroin, samt även läkemedelsmissbruk av opioider, lugnande medel och stimulantia.

NSDUH omfattar frågor om droganvändning, dels någon gång i livet, dels under det senaste året, samt när debuten skedde och en bedömning om man utvecklat ett beroende eller missbruk, (s.k. Substance Use Disorder, SUD).

Studien som publiceras i Jama Pediatrics visar att 2018 hade 26,3 procent av barn i åldersgruppen 12 till 17 år använt alkohol minst en gång, 15,4 procent hade använt cannabis och 13,4 procent tobak. Bland 18 till 25-åringar var andelen 79,7 procent för alkohol, 51,5 för cannabis och 55 för tobak.

Andelen som utvecklat missbruk eller beroende av cannabis, (Cannabis Use Disorder, CUD) ett år efter debuten var högre för den yngre åldersgruppen, 10,7 procent, jämfört med de lite äldre där det var 6,4 procent.
För unga som experimenterar med cannabis är risken verklig, särskilt då hjärnan inte är färdigutvecklad.

 Nora Volkow, Nida. Foto: Drugnews

– En av tio tonåringar som har ett marijuanaberoende, ”that´s huge”, säger Nida-chefen Nora Volkow i en intervju med nyhetsbyrån Bloomberg.

Tre år efter cannabisdebuten hade en femtedel (20,1 procent) av de unga (12-17 år) blivit beroende medan 10,9 procent hade det av 18–25-åringarna.

Däremot var ingen skillnad mellan hur snabbt de två åldersgrupperna fått ett problematiskt bruk av tobak och alkohol. Där spelade alltså debutåldern ingen roll för risken att få problem senare.

Användningen av kokain, metamfetamin och heroin, någon gång i livet, bland 18 till 25-åringar var 11,4 och 2,5 respektive 1,3 procent. Ett år efter debuten hade 30,9 procent av heroinanvändarna utvecklat ett problematiskt bruk, jämfört med 24,8 procent för metamfetamin och 5,6 procent för kokain. Inga siffror redovisas för den yngre åldersgruppen.

Icke medicinsk användning av läkemedel någon gång i livet var 9,2 procent för den yngre åldersgruppen och 26,3 procent för den äldre. De yngre hade högre andel med missbruk eller beroende för både opioider, stimulantia och lugnade medel. Tre år efter debuten hade beroendeproblemen minskat för lugnande och stimulantia, medan andelen låg på ungefär samma nivå för opioider.

Den mest problematiska drogen, (12 månader efter debuten), var sålunda för heroin där 30,9 procent hade utvecklat missbruk eller beroende följt av metamfetamin 24,8 procent och cannabis 10,7 procent (för tidig debut och 6,4 procent för senare debut), samt kokain 5,6 procent.

Forskarna påpekar att talen kan vara högre eftersom studien inte omfattar hemlösa eller intagna på institutioner, bara de som bor i egen bostad.

Tittar man närmare på tabellerna i studien ser man också att cannabis tycks vara betydligt mer riskabelt än alkohol för den yngsta gruppen. Bland dem hade 20,1 procent utvecklat ett missbruk eller beroende tre år efter cannabisdebuten. Motsvarande siffra i samma åldersgrupp för alkohol var 9,1 procent.

För 18 till 25 åringar var det däremot en högre andel (14,2 procent) med alkoholproblem jämfört med cannabisproblem, (10,9 procent).

Professor Fred Nyberg. Foto: Mikael Wallerstedt

På en fråga till den svenska beroendeforskaren och före detta professor i farmakologi, Fred Nyberg, på Uppsala universitet, om resultaten ligger i linje med tidigare studier svarar han att han inte är förvånad över dessa resultat.
– Det är sen tidigare väl känt att den unga hjärnan är sårbar och att ju tidigare man börjar desto större är risken. säger han till Drugnews.

Nyberg berättar att man i tidigare studier sett att de som börjar med cannabis eller alkohol före femton års ålder löper fem till sex gånger större risk att bli beroende än de som börjar efter arton år.

– Cannabis negativa effekter på t ex IQ har också visats vara åldersrelaterad så till vida att drogens påverkan är mest påtaglig hos de börjar tidigt. Att heroin är mer beroendeframkallande än amfetamin är också välkänt, fortsätter han.

Att användningsfrekvensen av olika droger varierar mellan de undersökta åldersintervallen är delvis nya uppgifter, enligt Nyberg.

 

• Fotnot: [i] Volkow et al (2021) RESEARCH LETTER Prevalence of Substance Use Disorders by Time Since First Substance Use Among Young People in the US. JAMA Pediatric. Published online March 29, 2021.

Annonser