Regeringens nya ANDTS-strategi klar

Regeringens förslag till ny ANDTS-strategi har några nya utgångspunkter: En nollvision för dödsfall relaterade till läkemedels- och narkotikabruk, minskat användande av tobaksfria nikotinprodukter samt förebyggande av spelberoende.

Det förslaget till ny nationell strategi för alkohol, narkotika, doping och tobak utökas alltså med ett S, problem kring spel om pengar, vilket Drugnews nyligen rapporterade.

Nu ska regeringens försenade proposition till ANDTS-strategi för åren 2021-2025 lämnas till riksdagen.

Socialminister Lena Hallengren. Foto: Drugnews

– ANDT-strategin har sedan 2011 fyllt en viktig och stödjande funktion i det samlade arbetet på nationell, regional och lokal nivå. Särskilt viktigt är det att skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar, säger socialminister Lena Hallengren (S), i en kommentar.

Insatser för att skydda barn och unga understryker hon är grunden för ett hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-arbete.

Spelproblem om pengar vill alltså regeringen införa i strategin. Och under coronapandemin har spelproblem, trots flera begränsningar för spel och sporter, ökat bland personer som är arbetslösa eller hade spelberoende tidigare. Särskilt bland kvinnor ökar andelen med allvarliga spelproblem.

Då propositionen i skrivande stund ännu inte tryckts och lämnats till riksdagen, så kan vi inte läsa det exakta innehållet. Men i en debattartikel i Dagens Nyheter berättar socialministern lite mer.

Det kommer bli ett ökat fokus på narkotika i strategin. Medan färre unga dricker alkohol idag och tobaksanvändning minskat kraftigt senare, så märks inte samma trend för narkotikabruk. Tvärtom har den skadliga användningen ökat senare år. Det får konsekvenser för såväl individer som för samhället överlag med ökad brottslighet och otrygghet.

”Vi behöver vidta fler åtgärder för att stärka arbetet mot narkotikan och den nya ANDTS-strategin har därför ett tydligare fokus på narkotikaprevention. För att förebygga narkotikabruk krävs att många aktörer, exempelvis skola, föräldrar, socialtjänst, hälso- och sjukvård och polis, arbetar tillsammans med fokus på barn och unga”, skriver Lena Hallengren tillsammans med Kristina Nilsson (S) och Nicklas Attefjord (MP) i riksdagens socialutskott på DN-debatt.

Regeringen vill inkludera narkotikaklassa läkemedel mer i strategin och föreslår en prevention och nollvision mot narkotikarelaterad dödlighet. I Sverige dör över 900 personer varje år med narkotika i kroppen och även om antalet minskat något senare år (bl. a efter naloxon-utdelning och färre dödsfall av fentanyl-varianter). Men fortfarande mycket höga dödstal, vilket har uppmärksammats både av oppositionen och av EU.

Regeringen talar om att en kraftsamling behövs för att minska dödstalen och uppnå en nollvision. ”Vi behöver stärka de förebyggande insatserna så att färre väljer att använda narkotika, men även minska marginaliseringen av personer i missbruk och beroende så att de lättare får tillgång till vård och behandling”, skriver de. Men de berör inte riksdagens uppmaning ifjol att regeringen ska tillsätta en utredning som ser över narkotikapolitiken och dödstalen, (några kritiker anser även att en avkriminalisering skulle utredas).

Regeringen vill även omdefiniera tobak till tobaks- och nikotinprodukter för att de som inte innehåller tobaks ska omfattas av samma regelverk. Alltfler nya nikotinprodukter marknadsförs som tobaksfria (såsom e-cigaretter och tobaksfritt nikotinsnus) och regeringen vill att de ska ingå i strategin för att förhindra att barn börjar använda dessa och utvecklar beroende.

Hur ANDTS-arbetet ska organiseras, finansieras och förebyggande arbete och samordnare stöttas mer på regional och lokal nivå – något som ideella föreningar som tagit fram en ”skuggstrategi” (pdf-fil) oroats över – framgår inte i ännu. Inte heller om det blir någon satsnings på ett nationellt kompetenscentrum för prevention och tidiga insatser. Finns risk att alkoholförebyggande arbetet får stryka på foten när annat prioriteras? Det får vi återkomma till när propositionen blir offentlig.

Peter Moilanen. Foto: Drugnews

Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center, tycker att strategins väg framåt är lite svårbedömd utifrån det hittills tillgängliga underlaget.
– Men angående N:et i nya ANDTS-strategin, som utlovats förstärkning, framgår vad jag kan se hittills mer förebyggande, minskad konsumtion, mer tillgänglig vård och behandling, samt nollvision mot narkotikarelaterad dödlighet. Bra så långt – men hur ser organiseringen och resurserna ut? Det spelar inte så stor roll om det enbart är höga ambitioner, men ingen förändring i organisation och resurser, säger han till Drugnews.

Regeringens förslag till ny ANDTS-strategi för 2021-2025 ska under våren diskuteras i riksdagen som sedan ska ta ställning.

Annonser