Spelberoende i ny ANDT(S)-strategi

Den nya nationella strategin om alkohol, narkotika, doping och tobak kommer att utökas även med ett ”S” – problem kring spel om pengar – i regeringens proposition som kommer inom kort, erfar Drugnews. Även CAN kan komma att få en förstärkt roll.

En överenskommelse har slutits mellan regeringen och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning för 2021-2023, som samlar in och analyserar statistik och ger ut information på området.

I år får CAN 2,5 miljoner extra kronor, totalt 23 miljoner i år, av Socialdepartementet för att bidra till uppnå målen på ANDTS-området. Bland annat för göra de årliga kartläggningar om skolelevers drogvanor (i grundskolans niondeklass och på gymnasiets årskurs två), som gjorts sedan början av 1970-talet och är världens längsta statistikserie på området.

Charlotta Rehnmark Wigstad, CAN

Dels göra undersökningen ”Vanor & Konsekvenser” , en enkät om missbruk och beroende av ANDTS i befolkningen, i åldrarna 17–84 år, och görs vart fjärde år.

– Det är en stor undersökning, förra gången 2017 så svarade över 11 500 personer på enkäten, och det handlar om kartlägga användning och beroende och även negativa konsekvenser för omgivningen, säger Charlotta Rehnmark Wigstad, direktör på CAN, till Drugnews.

I ett meddelande från regeringen framgår att en ny försenad strategi på ANDT för åren 2021-2025 presenteras under våren. En proposition lämnas troligen kring 23 mars till riksdagen, men är osäkert om den hinner diskuteras och antas där före sommaren, möjligen i juni.

Ett tillägg med S, spel om pengar, kommer att ingå, vilket flera har önskat länge.
– Strategin har blivit försenad tyvärr, på grund av pandemin. Men det är ingen hemlighet att spelberoende kommer att ingå – beroende av alkohol och narkotika går ofta hand i hand med spelproblem och är därför naturligt att det bör ingå i strategin, säger Magnus Jonsson, samordnare på Socialdepartementet, till Drugnews.

Spelande har trots färre fysiska spelformer under pandemin ökat på nätkasinon och spelproblem visat sig öka bland arbetslösa och de med tidigare spelberoende.
Andra nyheter i nya strategin vill Jonsson avvakta med. Men att regeringen vill prioritera narkotikaprevention mer är känt eftersom illegala droger inte haft samma minskad användning bland unga som alkohol och tobak.

Under förra våren höll Socialdepartementet flera hearings med civila sektorn, organisationer och experter inför arbetet att ta fram en ny ANDTS-strategi. Bland annat om tillgångsbegränsning, prevention, vård och behandling, samt om styrning och organisation.

En alternativ ”skuggstrategi(pdf-fil, 159 sidor, ) har tagits fram och undertecknats av ett 30-tal föreningar och organisationer, och överlämnades ifjol till regeringen. Syftet är att påverka och stärka den kommande ANDTS-politiken så att färre ska fara illa. Med övergripande målet: ”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskad alkohol- och tobakskonsumtion och minskat spelande om pengar.”

De tycker också att spelberoende bör ingå en ny nationell strategin. Men anser att regeringen och myndigheter överlag varit alltför passiva i styrning och ledning på ANDTS-området senare år och att länsstyrelser och kommuner inte fått tillräckligt med stöd och resurser, anslagen till förebyggande åtgärder har tvärtom halverats senare år.
Kritik framförs även emot att regeringens tidigare ANDT-råd – där experter, organisationer och ideella sektorn ingick – lagts ner.

I skuggstrategin framförs bland annat önskemål att regeringens ekonomiska stöd för insatser på ANDTS-området höjs igen, att stöd för länssamordnarna ökar, och att ett nationellt kompetenscentrum bildas på området för förebyggande och tidiga insatser – där forskning, utvärdering, utbildning och evidensbaserade metoder kan samlas.

CAN skulle inte tacka nej till att bli ett sådant kompetenscentrum.
– Vårt uppdrag idag är att följa utvecklingen om alkohol, narkotika, doping, tobak och spel, göra de stora undersökningarna och sprida kunskap om de här frågorna. Vi ser oss redan som ett nationellt kompetenscentrum. Om Socialdepartementet skulle anse att vi är lämplig aktör att även förvalta metoder, så ansvarar vi naturligtvis gärna för det, säger Charlotta Rehnmark Wigstad på CAN.

Annonser