Inte mer medel till nya ANDTS-strategin

En ny nationell utökad strategi för alkohol, narkotika, doping, tobak/nikotin och spel har föreslagits av regeringen. Men det blir inga extramedel. Och nya uppdrag till centrala myndigheterna som ska påbörja arbetet finansieras huvudsakligen ur det oförändrade statsanslaget.

Regeringen ger tre myndigheter i uppdrag att inleda arbetet med nya ANDTS-strategin för åren 2021- till 2025, som regeringen lagt till riksdagen och ska beslutas i juni.

Nya strategin ska särskilt skydda barn från skadliga effekter av substanserna, utvidgas till att även omfatta spel om pengar och tobak ska även inkludera nya nikotinprodukter. Dessutom ska strategin ha mer fokus på narkotikaprevention, narkotikaklassade läkemedel, och en nollvision mot dödsfall av narkotika- och läkemedels förgiftningar föreslås.

Folkhälsomyndigheten får i år 16 miljoner kronor för nationellt samordna ANDTS-arbetet och ta initiativ till insatser på området. Länsstyrelserna får 12,6 miljoner för att utveckla tillsynen av alkohol och tobak och nikotinprodukter och vara länk mellan nationella och lokala nivån.
Och Socialstyrelsen ska få fem miljoner kronor i år för att stödja genomförandet av strategin med fokus på att personer med beroende och skadligt bruk får tillgång till vård och stöd.

Men trots att strategin utvidgas med fler ”bokstäver” och uppgifter, så följer inga extra medel med, utan stannar på 95,6 miljoner kronor per år de tre första åren. Vid starten för förra strategin 2016 var nivån hela 196 miljoner kronor, men halverades sedan kommande år, av regeringen.

Av de tre myndighetsuppdragen tas två av dem (Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna, totalt 28,6 miljoner kronor) från ANDTS-anslaget, medan Socialstyrelsen får extrapengar separat.

Förra strategin fick 2016 ett startanslag på 196 miljoner, men halverades senare år. Det nya ligger preliminärt kvar på samma nivå 95,6 miljoner kronor per år för 2021-2023. Och därav försvinner nu alltså 28,6 miljoner i år till myndighetsuppdragen.

• Hur ska nya strategin genomföras med fler uppgifter och ansvar, men inte mer pengar?
– Mycket bygger ju på tidigare arbete, men jag kan hålla med, inte så gynnsamt. Men inget är hugget i sten. Det förs diskussioner inför höstbudgeten och vi får se var det landar. Strategin och folkhälsan har fått större uppmärksamhet under pandemin, vilket är bra, säger Magnus Svensson, samordnare på Socialdepartementet, till Drugnews.

Även tillförordnad statssekreterare Elin Almquist (S) hoppas folkhälso-frågor får större prioritet, även om ”pengar alltid är en trång sektor”. Hon berättade om nya strategin nyligen på Alkoholpolitiskt forum och sa att finansieringen inte bara är de 95 miljonerna per år för strategin, utan tillkommer forskningsanslag inom området bland annat via Forte och forskningspropositionen (ex. för forskning inom samsjuklighet och psykiska ohälsa).

Den nya ANDTS-strategin kom i onsdags upp i riksdagen, oppositionen var överlag besviken över förslaget. Behov av nationellt kompetenscentrum för metodutveckling nämndes, liksom oro för den höga narkotikadödligheten. Riksdagen uppmanar i ett enigt beslut regeringen verka för att fler grupper ska få ge läkemedlet naloxon, motgift mot opioid-överdoser, (se Drugnews-artikel).

Annonser