Ny ANDTS-strategi får hård kritik

Regeringen har beslutat om en ny ANDTS-strategi för 2022-2025 istället för den som riksdagen ifjol förkastade. Besvikelsen är stor även om den nya – fortsatt otydlig, samma låga budget till förebyggande arbete, tecken på nedprioritering, anser flera.


Regeringen har skickat en skrivelse (istället för proposition) till riksdagen om ny strategi för alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolitiken, samt spel om pengar.

Socialminister Lena Hallengren. Foto: Drugnews

– Arbetet med att minska skadeverkningarna av alkohol och spel om pengar, motverka narkotika och doping samt att minska tobaksbruket är centrala delar av regeringens folkhälsopolitik. Behovet av en strategi är stort och genom detta höjer vi ambitionsnivån ytterligare och säkerställer att ANDTS-frågorna hamnar högt på agendan, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Sverige har haft ANDT-strategier sedan 2011. Den nya strategin blir bredare och ska även inkludera spelberoende, narkotikaklassade läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter.

Det övergripande målet är ”ett samhälle fritt från narkotika och doping, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar, samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter”.

Sju delmål om att begränsa tillgång till droger, skydda barn och unga, se till att det finns tidiga insatser, vård och behandling för beroende, och riktlinjer för samarbete internationellt och i EU i ANDTS-relaterade frågor.

Alkoholkonsumtion och rökning har minskat senare år, medan regeringen bedömer att ökat fokus behövs på narkotikaprevention med brottsförebyggande och brottsbekämpande insatser. Målet ett narkotikafritt samhälle utökas med en nollvision om att ingen ska dö i läkemedels- och narkotikaförgiftningar.

Den proposition för en strategi som föreslogs ifjol röstades ner i riksdagen, som ansåg att den var otydlig om insatser och ansvar, med vaga formuleringar om ”överväga” vad som skulle göras och uppmanade regeringen återkomma med en ny.

Dessutom ville delar av oppositionen att mer hänsyn ska tas till att olika nikotin- och tobaksprodukter (ex cigaretter och snus) kan orsaka olika skador. Om det har regeringen nu beslutat att tre myndigheter ska ta fram kunskapsunderlag om för att kunna ta ställning till riksdagens tillkännagivande.

Riksdagen ville även att ett nationellt kompetenscentrum för prevention inrättas, och att ny kartläggning om missbruk ska göras för att kunna förbättra beroendevården.

Lucas Nilsson, IOGT-NTO. Foto: Peter Kroon

Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO tycker att den nya strategin ”saknar ekonomiska muskler”, är ”urvattnad” och svagare på flera områden. Särskilt vad gäller barn och unga saknas åtgärder för skydda dem från t ex alkoholreklam och förebygga alkoholskador hos nyfödda (s.k. FASD).
ANDTS-frågor är fortfarande nedprioriterade och ”visar återigen på ointresset från regeringen”, enligt förbundsordförande Lucas Nilsson.

Håkan Leifman, forskare och expert inom ANDT- och folkhälsoområdet, var huvudsekreterare i en grupp som tog fram en alternativ skuggstrategi (pdf-fil) och som 30-talet föreningar undertecknade.

Håkan Leifman. Foto: Drugnews

– Jag håller just på att studera regeringens skrivelse och finner ingen förbättring, jämfört med proppen som var svag, den nya är snarare ännu svagare. Regeringen borde mer lyssnat in våra synpunkter, säger han till Drugnews.

Han tycker nya strategin är oklar om vilka insatser som behöver göras och saknar förslag om ett nationellt kompetenscentrum om drogprevention, som ska samla kunskaper, metoder och sprida dem i landet.

Han beklagar att resurser till det förebyggande arbetet inte höjs, utan ligger kvar på cirka 96 miljoner kronor, en halvering jämfört med 2018.

– Att inte höja anslagen ger signaler
om att ANDTS-frågor prioriteras ner och riskerar få negativa följder. Regeringen talar mycket om vikten av jämlik hälsa, men att inte mer finansiera satsningar och motverka alkohol och andra droger leder ju till mer elände och ojämlikhet, säger han.
Men han välkomnar att barnperspektivet om vikt av insatser för att skydda unga från skador från olika substanser återinförts i målen (mål 2).

Pia Steensland, Kristdemokrat i socialutskottet, var den riksdagsledamot som motionerade om att inrätta ett kompetenscentrum och drev på för att förkasta strategi-förslaget ifjol, ”bättre utan en strategi, än att ha en dålig”, sa hon.

Pia Steensland (KD) Foto: Ida Stigzelius

Även den nya från S-regeringen finner hon otillräcklig.
– Jag är besviken. Sverige behöver en tydlig strategi för att vi effektivt ska kunna minska det mänskliga lidandet och de negativa effekterna på samhället i stort som är kopplade till ANDTS.
– Det är anmärkningsvärt att regeringen inte har tillgodosett riksdagens tillkännagivande. Att inrätta, eller åtminstone tydligt uttala att landet ska ha ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention, hade varit en lågt hängande frukt, uppger hon för Drugnews.

Hon beklagar att regeringen med skrivelsen (till skillnad från förslag i proposition) inte förankrar strategin i riksdagen med långsiktigt partiöverskridande stöd, utan blir i praktiken något som bara Socialdemokraterna står bakom. Även om ärendet ska beredas och enskilda partier kan uttrycka vad de tycker.

Hon tycker också att anslagen borde höjas till förebyggande arbete. KD hade velat avsätta 80 miljoner kronor extra per år till ett kompetenscentrum och till civila samhället inom området.
– Det är en ambition som vi vill hålla. Vi kommer att prioritera en ny tydlig ANDTS-strategi när vi hamnar i regeringsställning, avslutar hon.

Regeringens skrivelse: En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025, Skr. 2021/22:213 (pdf-fil, 85 sidor).

• Fotnot: Regeringen nämner i skrivelsen att den avser återkomma till riksdagen om uppmaning till nytt övergripande mål för ANDTS-politiken och möjlighet att skapa ett nationellt kompetenscentrum. Också vikten av fortsatt dialog med myndigheter, regionala och lokala aktörer, samt civila samhället för att genomföra strategin nämns – exempelvis genom att t ex regeringen kan ”inrätta ett ANDTS-politiskt forum”.

Annonser