Nytt ANDTS-forum föreslås

[UPPDAT] Regeringen har nu lämnat förslaget till ny strategi för alkohol, narkotika, doping, tobak och spelberoende till riksdagen. Vissa mål revideras och ett nytt ANDTS-politiskt forum föreslås bör inrättas för att bättre följa utvecklingen.

Såsom Drugnews tidigare rapporterat så föreslås nya nationella strategin för 2021-2025 även inkludera förebygga spelproblem om pengar. Dessutom att tobak omdefinieras till tobaks- och nikotinprodukter (då flera tobaksfria produkter börjat marknadsföras, ex e-cigaretter och nikotinsnus utan tobak).

Propositionen (pdf-fil, 92 sidor) förslår reviderat övergripande mål och sju långsiktiga mål med prioriterade insatsområden för riktningen med ANDTS-arbetet. Ett nytt av dem är att åter slå fast att barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, doping, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (något som hade strukits i förra strategin). Och även har grund i barnkonventionen.

Regeringen vill öka fokus på narkotika, som inte haft samma positiva minskade användning bland unga som alkohol och tobak, med brottsförebyggande och brottsbekämpning insatser.

Foto-mix: Drugnews & Torben Hansen /CC BY 3.0

Målet om ett narkotikafritt samhälle är kvar, som övergripande mål, men då dödligheten av är hög av droger, så föreslås visionen därför följas av en nollvision om att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning.

Organisationen för att genomföra strategin blir i stort sett densamma som idag. Folkhälsomyndigheten föreslås fortsätta som nationell samordnare, medan Socialstyrelsens roll ”bör tydliggöras”, särskilt om de delar som rör myndighetens ansvarsområden, vård och stöd vid missbruk och beroende.

Ett ANDTS-politiskt forum föreslås inrättas under femårsperioden som ska bli plats för dialog om utveckling, åtagande och åtgärdsbehov mellan regeringen och olika myndigheter och andra organisationer. Lite oklart var metoder och arbetssätt ska skötas, likaså om ideella sektorn ska få plats i forumet, (som regeringen framhåller bidra med viktiga insatser på området). Tidigare fanns ett ANDT-råd som tynade bort och avvecklades.

I ett avsnitt finns även anges även flera prioriterade insatsområden för strategin. Som exempelvis att stärka personalens kompetens inom äldrevården och hemtjänsten vad gäller alkohol, då konsumtionen ökat i åldersgruppen. Narkotikaanvändning på arbetsplatser vill regeringen uppmärksamma, vilket även berör arbetsmiljö och säkerhet.

Telefon- och webbaserat stöd vill regeringen utveckla för personer med beroende och stöd till de som har både missbruk och psykisk ohälsa, s.k. samsjuklighet, och idag riskerar hamna mellan stolarna.  Och för att förebygga att unga börjar röka, exempelvis nära skolors område, nämns möjligheten att ”införa tobaks- och nikotinfri skoltid”.

Håkan Leifman är forskare på folkhälsoområdet, tidigare direktör på CAN, och var huvudsekreterare i den alternativa ”skuggstrategin” (pdf-fil), som ett 30-tal föreningar har undertecknat.

Håkan Leifman. Foto: Drugnews

– Jag har inte än hunnit läsa propositionen så noga. Men det verkar väl bra med ett nytt forum och att ha extra fokus på narkotika, som haft en mer oroande utveckling. Både vad gäller höga dödstal, ökad användning av cannabis och mer liberala attityder. Men vi får inte missa den största drogen, alkohol, som orsakar mycket elände socialt, medicinskt och höga samhällskostnader, säger Leifman till Drugnews.

Han vill se högre alkoholskatter, minskad tillgänglighet och kanske minimipriser och tror att det skulle kunna minska drickandet och alkoholskadorna tio till femton procent.

Leifman vet att strategin ska ha visioner och mål, men efterlyser tydligare ledarskap och konkreta tydliga åtgärder och stöd hur genomföra den med uppföljningar och handlingsplaner.
– Jag hoppas folkhälsopolitiken blir mer proaktiv istället för reaktiv. Det behövs mer operativ styrning uppifrån och ut i landet. Implementera strategin som en röd tråd ut till regioner och lokal nivå. Från vision till handling helt enkelt, det har jag saknat senaste åren, säger Håkan Leifman.

Och det behövs mer resurser för preventionsinsatser och tidigt ingripande på ANDTS-området. Dessa medel har mer än halverats senare år.
– Mer resurser mot folkhälsoproblem betalar sig för samhället. Det är i själva verket en investering, säger han.

Och metodutvecklingen inom ANDTS måste bli bättre och behöver samlas på något slags center.
– Vi måste bli bättre på att ta hand om de fungerande metoder som finns och uppdatera och utveckla dem, exempelvis ansvarsfull alkoholservering, gym mot doping, föräldrastöd med mera. En gång var Sverige världsledande när det gällde alkohol, narkotika och tobakspolitik. Men vad hände sen?, undrar forskaren Håkan Leifman.

Regeringens förslag till ANDTS-strategi ska under våren diskuteras i riksdagen som sedan ska besluta om den.

Annonser