Fler barncancerfall när cannabisbruket ökar

WASHINGTON DC Mellan åren 1975 och 2015 ökade cancerfallen bland amerikanska barn med 49 procent av hittills okända skäl. Två australiensiska forskare har samkört data och ser ett samband med den ökade cannabiskonsumtionen i USA i kombination med högre THC-halt.

Insjuknande i cancer bland barn och ungdomar upp till 20 år i USA ökade av okända orsaker med 49 procent mellan 1975 och 2015, från 13 till 19 fall per 100 000 invånare. Inom åldersgruppen är cancer vanligast bland unga under fem år och sedan över 14 år. Samtidigt har dock dödligheten i cancer minskat.

I en studie från University of Western University i Crawley, Australien, har de båda forskarna Albert Stuart Reece och Gary Kenneth Hulse undersökt om det finns ett geospatiotemporalt (geografiskt och tidsmässigt) orsakssamband mellan de ökade cancerfallen och cannabis.[1]

”I vuxna populationer är förhållandet mellan cannabisanvändning och cancerincidens kontroversiellt med både positiva och negativa rapporter, men bland barn är situationen mycket tydligare”, skriver forskarna i studien som publiceras i BMC Cancer.

De anger en rad studier som visar ett sådant samband där föräldrars cannabisanvändning är associerat till akut lymfatisk leukemi, akut myeloisk leukemi och ytterligare några cancersorter som utgör majoriteten av alla cancerfall hos unga. Det gäller både moderns cannabisbruk under graviditeten och i familjen under uppväxten. Även unga personers eget bruk ökar risken för cancer.

Av det skälet, menar Reece och Hulse, kan man befara att ökningen av cannabiskonsumtionen sedan 1960-talet kan vara en primär drivkraft bakom cancersjukdomar inom pediatriken.

Forskarna utgick från åldersjusterade data från USA:s smittskyddsinstitut, Centre of Disease Control. Databasen som användes, (Surveillance, Epidemiology and End Results cancer), omfattade åren 2003–2017. Uppgifter om droganvändning hämtades från den nationella drogvaneundersökningen National Survey of Drug Use and Health (NSDUH).

Svarsfrekvensen var 74,1 procent och de droger som togs med i Reece och Hulse studie var tobak, alkohol, cannabis (använt senaste månaden), smärtstillande opioider samt kokain. Detta kompletterades med den federala polisens, DEA:s, uppgifter om koncentrationer av olika cannabinoider i cannabis. Även etnicitet och hushållens medianinkomster, hämtade från folkräkningen US Census, inkluderades i studien.

Resultaten av genomgångarna visade att antalet fall av barn- och ungdomscancer i USA ökade medan användningen nationellt minskade för alla angivna substanser, utom för just cannabis som ökade. Den grupp med högsta cannabisanvändningen hade 31 procent högre andel barncancerfall jämfört med grupp som hade den lägsta konsumtionen. Även när man inkluderade och justerade mot de andra registren hittade man signifikanta (statistiskt säkerställda) samband mellan ökad cannabiskonsumtion och fler cancerfall bland barn.

De delstater som legaliserat eller liberaliserat cannabislagarna hade tillsammans 87 procent högre andel pediatriska cancerfall jämför med de delstater där cannabis fortfarande är illegalt.

Forskarnas slutsatser är att deras data bekräftar ett nära samband i tid och rum mellan cannabis och antal barn och ungdomar som insjuknar i cancer. Samt att mer tillåtande cannabislagar också bidrar till den ökningen.

De skriver också att deras studie bekräftar tidigare rapporter i litteraturen som kopplar cannabisexponering med barn- och testikelcancer.

• Fotnot: [1] Reece & Hulse (2021) A geospatiotemporal and causal inference epidemiological exploration of substance and cannabinoid exposure as drivers of rising US pediatric cancer rates. (BMC Cancer volume21, Article number: 197)

 

Etiketter:

Annonser