Ännu osäkert om cannabis kan ge cancer

En svensk analys av forskningsläget om cannabis och cancer visar att det fortfarande är svårt att bevisa ett orsakssamband – bland annat på grund av bristfälliga studier.

Mats Ramstedt har på uppdrag av Narkotikapolitiskt center (NPC) gått igenom forskningsläget om sambandet mellan cannabis och cancer. Han är adjungerad professor vid Stockholms universitet och forskningsledare på Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning.

Mats Ramstedt. Foto: Ahmet Görcüm

I skriften Cannabis och risken för cancer[i] (pdf-fil, 10 sidor) konstaterar Ramstedt inledningsvis att det finns ett klart samband cannabis och ett antal psykiska problem (psykoser, affektiva sjukdomar, ångest, sömnbesvär), kognitiva svårigheter, andningsbesvär, kardiovaskulära (hjärta och kärl) sjukdomar, samt mag- och tarmbesvär. Därtill finns vetenskapligt stöd för att cannabis är en riskfaktor för trafikolyckor, självmord, våld i nära relationer, samt för ett antal medicinska tillstånd och negativa sociala konsekvenser.

Emellertid saknas i de flesta fall säkra bevis för kausalitet, ett orsakssamband, skriver Ramstedt.

Till viss del beror den bristen på att man inte kan göra experimentella studier med en grupp som använder cannabis och en kontrollgrupp som inte gör det. Så gör man till exempel vid läkemedelsstudier där en grupp får den undersökta substansen och en annan får ”låtsasmedicin”, placebo.

Ramstedt anger även andra svagheter i befintliga studier. Han räknar upp en rad metodologiska problem i cannabisforskningen:

  • Definitionen av frekvens och kvantitet i användningen av cannabis är vag
  • Ingen skillnad görs mellan olika typer av cannabis
  • Information om användningsmönster saknas ofta
  • Svårighet att kontrollera hur alkohol och tobak, som ofta används av cannabisrökare, påverkar resultaten

Den här problematiken gäller förstås även när man ska undersöka sambandet mellan cannabis och cancer.

Forskningsöversikt om cannabis och cancer
Den senaste mer omfattande forskningsöversikten om sambandet mellan cannabis och cancer publicerades 2019 och täckte in studier publicerade mellan 1 januari 1973 and 30 april 2019.[ii] Sammanlagt 25 studier med tillräckligt hög kvalité togs med i översikten (9 undersökte cancer i huvud och hals, 8 studier lungcancer, 7 urogenitala cancerformer– organ som har med fortplantning och urintömning att göra, t ex testiklar – och 4 andra cancertyper), varav 16 var från USA och bara tre från Europa.
Huvudförfattare är den iransk-amerikanska forskaren och läkaren Mehrnaz Ghasemiesfe, baserad i San Fransisco. Det är den översikten som Ramstedt utgår från i sin skrift.

Ghasemiesfe och hennes medarbetare uppmärksammar först likheterna mellan cannabisrök och tobaksrök. Cannabisrökning ger liknande förändringar i lungorna som tobaksrökning eftersom båda preparaten innehåller liknande cancerframkallande ämnen.  Visserligen röker användarna i genomsnitt fler cigaretter per dag än jointar, men forskarna konstaterar att sättet att röka cannabis på leder till högre exponering av tjära och kolmonoxid än cigarrettrökning.

Det finns också andra tänkbara mekanismer som kan förklara att cannabisanvändning skulle kunna öka risken för cancer.

En sådan fara med THC, den primära rusgivande substansen i cannabis, är att den kan försämra immunförsvaret så att cancerrisken blir större. Samtidigt finns tecken på att vissa cannabinoider, inklusive THC, har cancerhämmande effekter.
Forskarna konstaterar att den sammantagna effekten av negativa och positiva effekter fortfarande är oklar.

Begränsad tillförlitlighet
Resultaten i de åtta studier som undersökte sambandet mellan cannabis och lungcancer var inte entydiga. Kvalitén i studierna betraktades dessutom som relativt låg med måttlig till hög risk för ”bias”, snedvridning av resultaten. Forskarnas slutsats blev därför att evidensen för ett samband mellan cannabisanvändning och lungcancer ännu var otillräckligt.

Samma osäkerhet råder om sambandet mellan cannabis och olika former av cancer i huvud och hals, (inkluderar cancer i näsa, bihålor, mun, tunga, svalg, spottkörtlar och struphuvud).

”Sammantaget konstaterades att det endast finns svag evidens för att långvarig cannabisanvändning är kopplad till utveckling av testikelcancer och att evidensen är otillräcklig gällande andra cancerformer”, skriver Mats Ramstedt.

Brister i dagens forskning ger överlag en oklar bild av cannabis eventuella cancereffekter.

Ramstedts genomgång av forskningsläget är inget nytt. Slutsatserna efter att han studerat Ghasemiesfes översikt, är samma som i den amerikanska vetenskapsakademin forskningsöversikt från 2017.[iii]

Man måste dock komma ihåg att även om man ännu inte kan bevisa att cannabis ökar risken för olika typer av cancer, finns det mycket som pekar i den riktningen.

Oklart samband cannabis-Cancer

• Fotnoter: [i] Ramstedt, Mats (2022). Cannabis och risken för cancer. Vad säger forskningen. CAN.  Cannabis och risken för cancer (pdf-fil, 10 sidor).

[ii] Ghasemiesfe et al. (2019), JAMA network open, 2(11). Association Between Marijuana Use and Risk of Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis – PubMed (nih.gov)

[iii] Cancer – The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids – NCBI Bookshelf (nih.gov). The current state of evidence and recommendation for research (January 2017). National Academies of Sciences, Engineering and Medicine . Box 5-1.

Etiketter:

Annonser