Socialutskottet: en huvudman räcker

Regeringen uppmanas av ett enigt socialutskott i riksdagen att se över hur vårdansvaret för personer med beroendeproblem och psykisk ohälsa kan samlas hos en huvudman. Samt även utreda tvångsvårdslagarna.

Idag riskerar svårt sjuka människor bollas mellan socialtjänst, psykiatrin, härbärgen och gatan när olika instanser hänvisar vidare i ett grymt svartepetterspel. Ett systemfel där ingen tar ansvar och som drabbar sköra personer och anhöriga.

Det har SVT Uppdrag granskning i starka dokumentären Vem kan rädda Sanne? I onsdags visades fortsättningen Psykrevolten om hur anhöriga beslutsamt agerat för att flytta ansvaret till politiker och myndigheter. Och för en dryg månad sedan anordnades en tv-sänd hearing i just socialutskottet. Där framkom att minst hälften av personer med missbruk även har andra psykiska problem. Och efteråt marscherade anhöriga med en namninsamling till socialministern.

ANHÖRIGA på väg till socialministern med uppropet. Riksdagen i bakgrunden. Foto: Jessica Vikberg

– Frågan om beroendevården och psykiatrin har länge inte varit het direkt. Det är media som nu lyckats sätta fokus på frågan och det är jättebra, säger Karin Rågsjö, V-ledamot i riksdagens socialutskott, till Drugnews.

I torsdags beslutade så socialutskottet att föreslå riksdagen att uppmana regeringen att utreda frågan om samlat huvudmannaskap, särskilt vad gäller personer med beroende och psykisk ohälsa. Enligt utskottet kan dagens ansvarsfördelning mellan kommuner och regioner leda till att enskilda inte får den vård de behöver.

Efter en sådan översyn anser socialutskottet att även möjligheten av att införa en gemensam tvångslagstiftning för personer med samsjuklighet. Idag finns tvångsvårdslagarna LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) och LPTV (lag om psykiatrisk tvångsvård).

Nödvändighet av att samla huvudansvaret för missbruksvården och psykiatrin hos landsting/regioner, och se över tvångsvården, pekade förre utredaren av beroendevården Gerhard Larsson på redan 2011.

Socialutskottet vill även att regeringen uppmanas stärka tillsyn och uppföljning av barn- och ungdomspsykiatrin. Förslagen bygger på motioner från M, SD, C, KD och L, men utskottet var alltså helt enigt.

Karin Rågsjö

Vänsterns Karin Rågsjö lade i ett yttrande till att hon även vill se en resursförstärkning till beroendevården och att patienterna ska få hjälp med sysselsättning och bostad.
– Det är en välfärdsfråga. Men jag tycker det är korkat att regeringen i veckans vårbudget samtidigt minskar anslagen till psykiatrin med 90 miljoner kronor, säger hon.

• Socialutskottets förslag om tillkännagivande till regeringen om beroendevården och psykiatrin debatteras och beslutas i riksdagen 25 april.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser