Riksdagskrav om psykisk ohälsa

Riksdagen uppmanar i ett tillkännagivande att regeringen ser över hur vårdansvaret för personer med psykisk ohälsa och beroendesjukdom kan samlas hos en huvudman.

Idag är ansvaret delat mellan landsting/region och kommuner, vilket enligt riksdagen kan innebära att den enskilde inte får den vård som behövs.
Riksdagen beslutade även i torsdags att uppmana regeringen att stärka tillsynen och uppföljningen av barn- och ungdomspsykiatrin.

Förslagen har tidigare antagits av ett enigt socialutskott och har nu alltså hela riksdagen bakom kraven. Övriga motionsförslag om psykisk ohälsa sa riksdagen nej till.

Idag riskerar svårt sjuka personer med dubbeldiagnoser att bollas mellan socialtjänst, psykiatrin, härbärgen och gatan när olika instanser – även inom samma ansvarsområde – hänvisar vidare i ett grymt svartepetterspel.

Systemfelen har lyfts fram av anhöriga ibland annat SVT Uppdrag granskning i dokumentärer som ”Vem kan rädda Sanne?” och ”Psykrevolten”, och följts upp med hearing i socialutskottet och anhörigas uppvakning hos socialministern.

 • Fotnot: Hela betänkandet i riksdagen (pdf-fil, 131 sidor).

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser