Anders Printz ska utreda samsjuklighet

Regeringen har utsett Anders Printz till särskild utredare för se över hur insatser för personer med samsjuklighet som missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan bli mer samordnat och samla ansvaret hos en huvudman.

– Personer med samsjuklighet är en ofta mycket sårbar grupp som behöver bra stöd, vård och behandling. Det förutsätter att samverkan mellan kommunerna och regionerna fungerar. Anders Printz har gedigen erfarenhet på området, och jag är glad att just han ska föreslå hur fler personer kan få de insatser man behöver, oavsett var i landet man bor, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Anders Printz är kanslichef på Vårdförbundet och var tidigare regeringens psykiatrisamordnare. Han skriver på twitter:
”Jag är väldigt glad över att ha fått det här uppdraget. Vård och stöd måste ges personcenterat och bygga på kunskap. Inser också att uppdraget är svårt och att lyssna på andra måste vara ett bärande arbetssätt”.
Han ser fram emot samarbete med såväl brukare som huvudmän och profession.

Ansvaret för personer med samsjuklighet som missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos vilar idag på flera huvudmän. Exempelvis hälso- och sjukvården i regioner, kommuners socialtjänst, men kan även innefatta flera andra aktörer med vård och stödinsatser.

Förutom att föreslå hur ansvaret kan samlas hos en huvudman och samverkan ska förbättras, så ska utredningen analysera för- och nackdelar med gemensam lag för personer som måste tvångsvårdas (enligt LVM eller LPT).

Den nya utredningen – som senast ska presentera förslag 30 november 2021 – är efterlängtad av många.
Den tillsätts efter att riksdagen våren 2019 i ett tillkännagivande uppmanat till en bättre samordning för personer med samsjuklighet (ex. psykisk ohälsa och beroende) och mer samla huvudansvaret. En tv-dokumentär om flickan Sanne (”Vem kan rädda Sanne?”) visade hur unga patienter med flera diagnoser kan hamna mellan stolarna. Hon led av anorexi, ångest och posttraumatiskt stressyndrom och kördes 14 gånger under tolv dagar mellan olika institutioner.

ANHÖRIGA på väg till socialministern med uppropet. Foto: Jessica Vikberg

En särskild hearing anordnades av socialutskottet i riksdagen. Och många anhöriga till ungdomar med samsjuklighet uppvaktade socialministern med ett upprop.

Över hälften av de som 2017 vårdades i öppen eller slutenvård efter intagit beroendeframkallande substanser hade även fått vård för en eller flera psykiatriska diagnoser, visar en kartläggning som Socialstyrelsen gjort.

• Direktiven för nya utredningen ”Samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd” (pdf-fil, 15 sidor).

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser