Färre dödliga förgiftningar

[UPPDAT] Sex procent färre avled 2018 av läkemedels- och narkotikaförgiftningar än året före, 903 respektive 962 dödsfall, (andelen kvinnor 2018 ovanligt stor, 40 procent). Bland dödliga överdoser dominerar opioider som buprenorfin, heroin och metadon, bland förgiftningssjälvmord är sömnmedlet Zopiklon vanligast, visar ny studie av Socialstyrelsen.

Studien omfattar åren 2012 till 2018 med totalt 6 264 dödsfall av förgiftningar av läkemedel och droger. Socialstyrelsen har tidigare mest registrerat dödsfall gruppvis, men från 2012 även börjat notera enskilda substanser, enligt ”Substansmodulen” som nu blivit del av dödsorsaksregistret.
Det är ofta rättsmedicin som undersökt de döda.

Foto: Drugnews

Efter en uppgång från mitten av 00-talet, så har dödsfallen legat kring 900 fall senare år av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Av dessa utgör nära hälften s.k. olycksfallsförgiftningar (ofta överdoser) som till cirka 95 procent utgörs av olika opioider. En fjärdedel är suicidfall – där sömnmedel och lugnande är vanliga substanser – och resterande fjärdedel är oklara dödsfall där orsaken inte gått att avgöra.

De något färre dödsfallen 2018 av förgiftningar bryter en ökning senare år, (vilket Drugnews tidigare rapporterat om utifrån statistik från Folkhälsomyndigheten, som dock redovisar lägre antal då underliggande dödsorsak inte inräknas, vilket Socialstyrelsen gör). Vi får gå tillbaka till 2013 för att hitta ett lägre dödstal, (då avled 815 i sådana förgiftningar).

En orsak till minskning kan vara de kraftigt minskade dödfallen av Fentanyl och dess analoger som tagit flera hundra liv senare år. Möjligen till följd av domar mot försäljare på internet, polisinsatser och att användare varnats för den livsfarliga svårdoserade drogen.

– Färre dödsfall var kopplade till olika fentanyler under 2018 jämfört med 2017, från 43 till nio dödliga överdoser i den gruppen. Samtidigt är det för tidigt att säga om detta är ett trendbrott. Antalet dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar har gått upp och ner de senaste åren, säger Daniel Svensson, utredare på Socialstyrelsen, till Drugnews.

Bland förgiftningsdödsfallen under hela mätperioden dominerar männen, nära två av tre, särskilt yngre män i gruppen överdoser. Medan det bland kvinnor – ofta i medelåldern – är vanligare med suicid och var i andel något fler än män i den orsaksgruppen (54 resp 46 proc.).
Av alla 903 dödsfallen 2018 var dock andelen ovanligt kvinnor stor, hela 40 procent, (363 kvinnor och 540 män), utredarna vet inte varför. 

ur Socialstyrelsens studie

Regionalt är narkotikadödsfall mer spridda i landet numer, inte bara i storstadsområden, enligt Svensson.

I hälften av dödsfallen under sjuårsperioden har mer än en substans bidragit, och i nära 30 procent av dödsfallen finns tre eller flera substanser noterade. Vanligaste kombinationen var buprenorfin (som används som läkemedel för opioidberoende) och alprazolam som är ett ångestdämpande, lugnande medel.

– Det är en mycket komplex bild bakom dessa förgiftningsdödsfall. En mix av illegala droger, felaktig läkemedelsanvändning, självmedicinering och att blanda olika preparat med mera, säger Daniel Svensson.

Substitutions-läkemedlen metadon och buprenorfin – som används i vården för minska heroinsuget bland beroende – förekommer vid 1302 dödsfall i studien under perioden, jämfört med 572 heroindödsfall. Svensson menar att det kan förekomma läckage från Laro-program, men att buprenorfin även kan orsaka dödsfall när det förskrivs som smärtmedicin och dessutom smugglas substansen in från utlandet till svarta marknaden.

 

En lista över de 40 vanligaste substanserna vid läkemedelsförgiftning visar även att smärtmedicinerna tramadol och oxikodon orsakat många dödsfall under perioden, (plats 6 och 8 över vanligaste förgiftningssubstanser), även om en rapport från Läkemedelverket nyligen hävdade att förskrivning av opioder inte har ökat. Tramadol har minskat bland recepten, men tullen har upptäckt kraftigt ökad insmuggling av den substansen.

Sömnmedlet zopiklon.

Den substans som toppade listan och var inblandad i allra flest dödsfall var sömnmedlet Zopiklon, som fanns med vid 678 dödsfall under åren 2012-2018 (336 kvinnor och 342 män).

En mycket stor andel av de avlidna hade, enligt Socialstyrelsens nya studie, tidigare haft kontakt med den slutna eller specialiserade hälso- och sjukvården. Vanliga problembilder var psykiatriska diagnoser, missbruk, förstämningssyndrom, tagit Laro-läkemedel (metadon och buprenorfin), LVM-placerade etc.

ur Socialstyrelsens studie

• Ett misslyckande för vården när så många haft kontakt och ändå avlider?
– Nja, det är svårt att bryta missbruk och destruktivt beteende, men man får ändå inte ge upp. Flera aktörer gör många olika saker, men det verkar saknas en sammanhållen vårdkedja. Det gäller att se helheten och samla ansvaret – inte tappa bort folk på vägen mellan psykiatri och missbruksvård, säger Daniel Svensson på Socialstyrelsen.

Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center håller delvis med.
Han tycker det är bra att dödligheten bland förgiftningar minskat till lägsta nivån sedan 2013.

Peter Moilanen. Foto: Drugnews

–Socialstyrelsen visar att den absoluta majoriteten av de som dött av förgiftningar tidigare sökt sig till vården, vilket förstås är positivt. Det tycks dessutom försvaga argumentet att personer som använder droger inte vågar söka sig till vården, som ibland förs fram i avkriminaliseringsdebatten, säger han till Drugnews.

– Frågan är dock vad som händer sedan, eftersom det ju tyvärr inte går så bra för flera trots kontakt med vården? Bättre organiserad och snabbare vård och behandling samt heltäckande vårdkedja är förmodligen en lösning, säger han.

• Fotnot: Socialstyrelsens bilaga ”Statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar” (pdf-fil, 4 sidor). Samt en specifikation (excel-fil) över de 40 vanligast substanserna bakom sådana förgiftningar.

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2018 avled 903 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 962 dödsfall).  Och 2019 fortsatt liten nedgång till 894 dödsfall.

Opioidläkemedel, heroin och nya substanser dominerar dödsfall i överdoser. Men färre avled av potenta fentanyl-analoger 2018 (bl a efter rättsliga ingripande mot langare och fler klassningar), vilket lett till lägre kurva.
Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar lägre dödstal än Socialstyrelsen, som även tar med underliggande orsak).

En åtgärdsplan tagits fram för vända utvecklingen. Utdelning av motgiftet Naloxon, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser. Riksdagen har uppmanat regeringen se över narkotikapolitiken och utreda hur drogdöden kan bromsas.

Läs mer

Annonser