Ökad metadondöd bland unga

De metadonrelaterade dödsfallen i Sverige ökade kraftigt perioden 2006-2015. Av 269 identifierade dödsfall hos dem som inte fyllt 30 år inträffade de flesta i sömnen, långt efter intaget av det narkotikaklassade läkemedlet, visar en ny studie publicerad i Addiction.

Metadondos

Metadon är en opioid, som används för att behandla exempelvis heroinmissbrukare, men även förekommer som potent farlig gatudrog och årligen tar många liv.

Med syfte att identifiera alla metadonrelaterade dödsfall bland unga i Sverige har en grupp svenska forskare har gjort en retroperspektiv (tillbakablickande) studie för åren 2006-2015.[i] Studien har nu publicerats online i Addiction.

Huvudförfattare är Anna Fugelstad på Karolinska Institutet som forskat kring metadonrelaterade dödsfall under 30 års tid. Hennes forskargrupp har utgått från alla rättsmedicinskt undersökta dödsfall under perioden där en erfaren rättsläkare, Ingmar Thiblin, bedömt att metadon var dödsorsaken. 269 fall hittades i åldrarna 15 till 29 år.

För att bedöma de bidragande faktorerna bakom dödsfallen jämfördes individer med eller utan tidigare behandling inom narkomanvården, opioidrelaterade diagnoser, om de fått substitutionsbehandling på Laro (läkemedelsassisterad behandling och rehabilitering) med metadon eller buprenorfin, psykiatrisk vård och smärtbehandling. Även omständigheterna kring dödsfallen analyserades genom bland annat polisrapporter, samt förekomst av andra droger i kroppen.

I bara 14 procent av fallen fanns enbart metadon i kroppen på de avlidna, i resten av fallen fanns flera droger med. Vanligast var bensodiazepiner.

Resultaten visar att 27 procent av de döda inte tidigare fått behandling inom narkomanvården. 42 procent hade fått behandling, men saknade en opioidrelaterad diagnos. 32 procent hade fått behandling och hade en opioiddiagnos.

Sammanlagt hade bara tio personer fått metadon utskrivet under närmaste året före dödsfallet och 15 personer hade fått buprenorfin. Det betyder att de allra flesta av de döda inte deltog i Laro-program.  Förskrivningar av andra läkemedel var mycket vanligt: bensodiazepiner (60 procent), antidepressiva (62 procent) och smärtbehandling med opioider (22 procent). De flesta dödsfallen inträffade i sömnen flera timmar efter intaget av metadon.

En tidigare studie för åren 2006 -2014[ii], från delvis samma forskargrupp, visar att ungefär en tredjedel av alla metdonrelaterade dödsfall i Sverige inträffade i åldrarna 15-29 år. Den åldersgruppen får vanligtvis inte metadon på recept i Sverige.

Antalet dödsfall av metadon mer än fördubblades under den perioden, vilket man tror hänger samman med den kraftigt utökade förskrivningen av samma drog från 2006. Heroindödsfallen låg kvar på samma nivå under samma tid.

I en annan studie, från 2007, kom Fugelstad och hennes kollegor fram till att det måste råda en balans mellan den livräddande behandling som välskötta metadonprogram utgör, och överdödlighet på grund av alltför vidlyftig metadonförskrivning.[iii]

Anna Fugelstad, forskare. Foto: Drugnews

– Det nya med den här studien är att vi har fångat in alla metadonrelaterade dödsfall. Eftersom vi har tillgång både till polisrapporter och rättsmedicinska undersökningar har vi också kunnat se under vilka omständigheter de avlidit. Därför ser vi att det ofta gått en lång tid mellan intag och dödsfall, säger Anna Fugelstad till Drugnews.

De flesta har inte dött ensamma, utan i samma lägenhet som en kompis eller förälder.

På frågan vad behandlare inom Laro och politiker kan lära av den här studien pekar Fugelstad på metadonets höga giftighet. Den genomsnittliga dosen i de svenska metadonprogrammen är mycket hög, ofta 100 mg per dygn.
– Patienterna klarar detta eftersom de trappats upp långsamt, men när samma doser används utanför programmen blir de dödliga, säger hon.

Fugelstad understryker att de ansvariga på Laro måste var medvetna om detta. Hon hänvisar till sin egen studie, nämnd här ovan, där hon hänvisar till att det måste finnas en balans mellan att rädda liv för de inskrivna i programmen och samtidigt se till att metadon inte läcker ut på den illegala marknaden.

 

Fotnoter: [i] Anna Fugelstad, Sven Bremberg, Peter Hjelmström, Ingmar Thiblin (2020). Methadone‐related deaths among youth and young adults in Sweden 2006‐2015. Publicerad on line 13 juni 2020 i Addiction.

[ii] Fugelstad et al (2019). Opioid-related deaths and previous care for drug use and pain relief in Sweden. Drug Alcohol Depend. 201: 253-259.

[iii] Fugelstad et al (2007). Methadone maintenance treatment: the balance between life-saving treatment and fatal poisonings. Addiction. 102: 406-412.

Graf över metadonrelaterade dödsfall, samt rättsdata förgiftningar med heroin, andra opioider och dödsfall av alla orsaker. Per 100 000 invånare i Sverige, åren 2006-2015.

Källa: Addiction.
Fotnoter: Notes: 1. Forensically examined deaths, identified as methadone-related. 2. Forensically examined deaths, identified as heroin overdoses. 3. Forensically examined deaths from poisoning as underlying cause and with presence prescription opioids but no heroin or methadone (e.g. morphine, fentanyl, buprenorphine, oxycodone or tramadol) 4. Cases with dextropropoxyphene, codeine and fentanyl analogues also included. 5. According to the cause-of-death register (ICD X40-49, X60-69, Y10-19). 6. According to the cause-of-death register.

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2018 avled 903 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 962 dödsfall).  Och 2019 fortsatt liten nedgång till 894 dödsfall.

Opioidläkemedel, heroin och nya substanser dominerar dödsfall i överdoser. Men färre avled av potenta fentanyl-analoger 2018 (bl a efter rättsliga ingripande mot langare och fler klassningar), vilket lett till lägre kurva.
Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar lägre dödstal än Socialstyrelsen, som även tar med underliggande orsak).

En åtgärdsplan tagits fram för vända utvecklingen. Utdelning av motgiftet Naloxon, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser. Riksdagen har uppmanat regeringen se över narkotikapolitiken och utreda hur drogdöden kan bromsas.

Läs mer

Etiketter:

Annonser