Fler dödas av opioider än i trafiken

Under perioden 2006 till 2018 inträffade 5 773 dödsfall i Sverige till följd av opioidförgiftning. Det är fler än som dog i trafiken under samma period. Det visar Anna Fugelstad i en ny rapport framtagen för Arena Idé.

Anna Fugelstad, en av Sveriges främsta experter på narkotikarelaterade dödsfall, har i en rapport för Arena Idé sammanställt ett antal viktiga studier kring förgiftningsdödsfall kopplat till opioider.

Av rapporten framgår att utvecklingen sedan 2006 har varit mycket kraftig. Mellan 2006 och 2015 mer än fördubblades antalet rättsmedicinskt undersökta dödsfall där det förekom illegala droger eller opiodläkemedel.
– Åtminstone fram till millennieskiftet är det de illegala drogerna som dominerar. Sedan, särskilt efter 2006, är det som dominerar opioidläkemedel, säger Anna Fugelstad till Drugnews.

Diagram från rapport Den svenska opioidkrisen
Rättsmedicinskt undersökta dödfall med förekomst av illegala droger eller opioidläkemedel. Källa: Toxreg

En slutsats som Fugelstad redovisar i rapporten är att ökad tillgänglighet till opioidläkemedel var pådrivande för ökningen av opioidrelaterade dödsfall, både när det gällde personer med beroendediagnos och när det gällde personer som fått opioider som en del i smärtbehandling.

– Det här är ett väldigt allvarligt folkhälsoproblem, som borde vara ganska lätt att åtgärda, säger Anna Fugelstad.

Hon anser att vi i Sverige har ett bättre läge än i USA, eftersom det än så länge framför allt är läkemedel och inte illegala droger som utgör problemmet.
– Ska man göra något i Sverige så är det att dra ned tillgängligheten på starka opioider, som ofta kommer från sjukvården, säger Fugelstad.

Anna Fugelstad menar att erfarenheterna från behandling med metadon innan 2006 visar att det är en bra livräddande behandling. Det var möjligt att visa eftersom det fanns ett heltäckande register av alla i behandling. Då var läckaget mycket litet. Nu är metadon under den undersökta perioden det vanligaste vid dödsfall.

Anna Fugelstad bygger till stor del sin forskning på uppgifter från register. Hon har använt uppgifter från Toxreg, ett register som helt baseras på rättsmedicinska data om toxikologi, och Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Alla dödsfall där man hitta opioider i Toxreg körs mot Socialstyrelsen dödsorsaksregister och de som fått en underliggande förgiftningsdiagnos ingår i studierna som rapporten baseras på.
– Bra register är fullständigt avgörande, man måste kunna följa utvecklingen över tid, säger hon.

Idag har Toxreg upphört och även om det finns register så anser Fugelstad att om man ska få bra data om vilka substanser som orsakar dödsfallen så behöver man gå via toxikologin.

Rättsmedicinalverkets senaste redovisning över de vanligast substanser som bedöms bidragit till dödsfall avser år 2021.Det året är oxikodon och buprenorfin de substanserna som förekommer oftast.

• Rapporten Den svenska opiodkrisen är framtagen för Arena Idé och bygger till största delen på Anna Fugelstads tidigare forskning. Fler av de artiklar som rapporten bygger på har Drugnews skrivit om tidigare.

Annonser