Allt yngre missbrukare tvångsvårdas

Medianåldern på personer som tvångsvårdas för missbruk sjunker. Från 43 år 2010 till 34 år ifjol. Antalet som tvångsvårdas senaste decenniet har blivit fler, enligt statistik från Socialstyrelsen.

Länge var snittåldern omkring 40 år för de som vårdas för LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall), men kurvan har från 2010 vänt nedåt.

– Utvecklingen kan ha flera orsaker. Den behöver inte betyda att det allvarliga missbruket går ner i åldrarna. Det kan också handla om att kommunernas socialnämnder blivit bättre på att fånga upp personer med missbruk tidigt, säger Daniel Svensson, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Generellt är kvinnor yngre som tvångsvårdas yngre än män, ifjol var medianåldern för kvinnor 31 år och 35 år för män. Kvinnorna utgör knappt en tredjedel av de som tvångsvårdas – andelen som kvinnor som får LVM-vård har blivit allt yngre, ifjol var hälften under 30 år, visar en rapport från Statens Institutionsstyrelse, som Drugnews tidigare berättat om.

Förr var alkoholmissbruk vanligast bland de som tvångsvårdas, nu är det narkotika- och blandmissbruk, (ifjol var andelen 24 procent, 40 proc., respektive 36 proc.).

Det är socialnämnden i en kommun som ansöker hos förvaltningsrätten om LVM-vård. Personer ska ha fyllt 18 år och kan tvångsvårdas längst sex månader. Ifjol behandlades 1 059 (716 män och 343 kvinnor på LVM-hem). Den 1 november månad 2016 var det 33 procent fler (384 personer) än året före.
Samtidigt visar statistik att färre vårdas frivilligt på institution, minskat sex procent 2015 till 2016 från 2 033 personer till 1904 personer samma datum, från Socialstyrelsen.

• Fotnot: Socialstyrelsens Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2016 (faktablad).

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser