Fler tvångsvårdas för beroende

Kommuner väntar allt längre med insatser vid missbruk. Antalet personer som tvångsvårdas för missbruk ökade ifjol med 17 procent. Samtidigt fortsätter antalet som vårdas i frivilliga öppenvården att minska, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Jämförelsedagen 1 november 2013 tvångsvårdades 310 vuxna personer, enligt LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall). Sju av tio var män. Elva år tidigare var 222 i tvångsvård.

Samtidigt minskade den frivilliga institutionsvården för beroendeproblem till 1 955 personer (- 7 procent) och placerade i familjehem till 175 personer den aktuella dagen (-6 procent). Drygt 6 200 personer med beroendeproblem hade boendebistånd, exempelvis försökslägenhet. Dessutom fick omkring 10 700 personer med missbruksproblem behovsprövade insatser i november ifjol i öppenvården (ex. rådgivning, motivation, behandling), en minskning med 4 procent jämfört med samma tid året före.

– Tendensen är att frivilligvården minskar medan tvångsvården ökar. Så har det varit under den senaste femårsperioden. Statistiken tyder på att kommunerna inte har tid att motivera besökare till frivillig vård. Det är synd då forskning visar att den är effektivare, säger Socialstyrelsens utredare Barbro Engdahl till Drugnews.

Regionala skillnaderna finns. Men personer som döms till tvångsvård kommer dit allt senare i allt sämre skick. Socialarbetare har reagerat mot utvecklingen.
– Jag är inte förvånad över siffrorna, tyvärr. De är ett resultat av besparingar i kommunernas socialtjänst. Man ger mindre vård på allt lägre nivå. Vi får inte längre besluta om insatser förrän klienterna är i så dåligt skick att de hamnat akut på sjukhus, säger Ann-Marie Strömberg, facklig företrädare på SRR för socialsekreterarna i Stockholms stads socialförvaltning, till Drugnews.

Antalet omedelbara omhändertaganden har ökat senaste åren. Personerna kommer allt senare i vård och vårdtiderna har blivit allt kortare med ökad risk för återfall.

– Vi befinner oss i en nedåtgående spiral. Resurser dras ner och öppenvård används mer för att den är billigare, men är inte tillräcklig för alla. Dessutom finns det för få socialsekreterare och vi tvingas syssla mer med administration och har mindre tid för klienterna, säger hon.

Av de missbrukare som tvångsvårdades ifjol i landet, så använde de flesta narkotika. 41 procent använde enbart narkotika, 27 procent enbart alkohol och övriga var fast i kombinationsmissbruk. Utvecklingen är att yngre som tvångsvårdas oftare har problem med narkotika medan äldre har problem med alkohol, blandmissbruk är vanligast i åldrarna 25-49 år, enligt rapporten.

Enlig den statliga utredningen om missbruksvården får bara en av fem insatser för sitt beroende. Kommunerna lägger i snitt bara en procent av sina totala kostnader på missbruks- och beroendevården, enligt en rapport ifjol från Socialstyrelsen.

• Socialstyrelsens rapport ”Vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem, samt övriga vuxna” (pdf-fil, 188 sidor). Insatser år 2013.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser