Dubbla problem för Aureum Healthcare

Cannabisbolaget Aureum Healthcare står inför stora problem. Samtidigt som det tvingats stänga av en läkare på grund av att denne misskött förskrivning av narkotiska preparat, har Region Stockholm beslutat att vårdmottagningen i Stockholm inte längre kan skriva ut medicin inom läkemedelsförmånen.


Som IOGT-NTO:s tidning Accent var först med att uppmärksamma har företaget Aureum Healthcare stängt av en av företagets läkare eftersom denne skrivit ut narkotiska preparat till ett stort antal patienter utan uppföljande besök och utan journalföring. Patienterna har inte heller fakturerats.

Företaget har själv anmält läkaren till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  I det dokument som Drugnews tagit del av framgår det bland annat att det vid två tillfällen handlar om barn som fått narkotiska preparat utskrivna utan journalföring.

Bristerna i läkarens förskrivning upptäcktes då en patient mejlade företaget och önskade en receptförnyelse. I samband med den utredning som företaget då inledde upptäcktes att ett stort antal patienter fått recept utan officiellt inbokat besök, utan journalföring och utan fakturering. I det material som skickats in till IVO redovisas 43 olika individer.

Aureum Healthcare har nu drabbats av ytterligare problem. I samband med en uppföljning av förskrivning av läkemedel upptäckte Region Stockholm stora brister hos Aureum Healthcare. Det har nu resulterat i att regionen temporärt stänger ned sitt samarbete och det kommer inte längre att vara möjligt för patienter att få kostnaden för cannabis-medicin utskriven på mottagningen inräknad i läkemedelsförmånen. Beslutet gäller från den 10 oktober.

Bakgrunden är att Region Stockholm riktar skarp kritik mot mottagningen och inte minst bristerna i journalföring. De är också kritisk till att mottagningen inte följer den rekommenderade läkemedelslistan. När det gäller journalföringen konstaterar Region Stockholm att journalerna brister bland annat när det gäller beskrivning av vilken annan smärtmedicinering som tidigare provats. Flera patienter saknar också smärtdiagnos.

Aureum Healthcare har enligt Region Stockholm skrivit ut en stor mängd cannabioider ”extempore”, det vill säga inte som färdiga läkemedel, utan de tillverkas i varje enskilt fall för en viss patient. Genom att göra på detta sätt har kostnaden för läkemedlen kommit att omfattas av läkemedelsförmånen. Därmed har räkningen för alla kostnader utöver högkostnadsskyddet hamnat hos Region Stockholm.

Regionen menar att det inte går att utläsa att förskrivningen varit medicinskt motiverad och stänger därför av mottagningen från möjligheten att skriva ut medicin inom läkemedelsförmånen från den 10 oktober och under den tid som utredningen pågår.

Aureum Healthcare hävdar för sin del att de patienter som fått läkemedel utskrivet redan gått igenom alternativen i listan över rekommenderade behandlingar och att de anser att medicinsk cannabis bör användas i stället för, eller som komplement till, opiater.

På sin hemsida skriver Aureum Healthcare att de motsätter sig vad de kallar ”stängningsförsöket från Region Stockholm” och säger sig ha kopplat in  ”ett team av sakkunniga konsulter, experter och jurister på ärendet”.

Aureum Healthcare ägs av Aureum Life. Det har beskrivits som kontroversiellt att Aureum Life också äger Aureum Pharma, ett bolag som bedriver partihandel med cannabisbaserade preparat för medicinskt bruk, och Aureum Agricol som avser att bedriva odling av cannabis i Grekland.
Aureum Life drev tidigare nättidskriften Cannabis i Fokus, men den är nu avknoppad till ett eget bolag, men med fortsatt tydliga kopplingar till koncernen.

Annonser