Barnkonventionen här – är du förberedd?

Från årsskiftet blir Barnkonventionen svensk lag. Är beslutsfattare förberedda. Är du? Alla barn har rätt till en drogfri uppväxt, enligt konventionen. Välj en vit och drogfri jul, skriver Leena Haraké, kanslichef KSAN, i en krönika.

Är du förberedd? Utmaningar att utforska inför 2020 när alla barn har rätt till en uppväxt fri från droger?

Redan på 1970-talet var barn en av de grupper som var i behov av ett starkare skydd. Under tio års tid arbetade man fram det dokument som skulle bli barnkonventionen och 1989 antogs den av FN:s generalförsamling.

FN:s konvention om barnets rättig­heter, barn­konven­tionen, inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn. 196 länder har skrivit under och för­bundit sig att följa reglerna. USA är det enda land som inte rati­ficerat barn­konven­tionen. Barnkonventionen* blir lag i Sverige 1 januari 2020. Och enligt barnkonventionens artikel 33 ska barn skyddas från narkotika.

Hur har detta förberetts av myndigheter och beslutsfattare?

Statistiken talar med en mörk röst, närmare 400 000 barn har riskbruk/missbruk i sina hem. Hur många av dessa barn har ont i magen redan idag med oro om hur julhelgerna kommer att bli?

Kvinnors narkotikarelaterade dödlighet har inte minskat – även om männens gjorde det något ifjol. Med barns bästa i främsta rum behöver mammor i missbruk få tillgång till behandling för att finnas till och främja sina barns hälsa och framtid.

KSAN:s förhoppning är att de ansvariga vuxna skulle välja sina barns trygghet i stället för alkohol och andra droger. Julen är barnens högtid.

Vi hoppas också att barns trygghet skulle bestå av att slippa se sin mamma bli misshandlad eller död. Vi vet att varken våldet eller droger firar jul, tvärtom ökar det.

Till denna jul står barns högtid och julefrid i dina händer. Barn kan inte vänta till nästa jul!

Välj en Vit och Drogfri Jul!

• Fotnot*: Unicef om Barnkonventionen.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser